خط تولید پروفیل UPVC

مختصری در مورد خط تولید پروفیل UPVC

ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ، ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺤﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﻲ ﺩ ﺷﻮ .ﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻧﻴـﺰ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺭﻭ ﺑـﻪ ﮔـﺴﺘﺮﺵ ﻣﻲ ﺪ ﺑﺎﺷﻨ . U ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﻭﻓﻴﻠﻬﺎﻱ .P.V.C ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ گردد.ﻗﺒـﻞ ، ﺑﺤﺚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮ ﻭ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯﺩﻻﻳﻞ ﻛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻏﻴـﺮ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ (U ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ .P.V.C) ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧ ﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣـﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧـﺴﺘﻪ ﺟﺎﻳﮕـﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﻣﻲ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﻫـﺪﺭ ﺭﻓـﺘﻦ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫـﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺭ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ . ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﺋﻲ ﻛـﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺑی ﺣﺪ ﻭ ﻣـﺮﺯ ﺁﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺳـﺎﺯﻱ ﻣـﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺁﺣﺎﺩ ﻣـﺮﺩﻡ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎﺯﻱ ﺷـﻮﺩ . ﺧﻮ ﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺗﻮﺟـﻪ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘ ﺎﻧﻪ ﺁﺷﻨﺎﺋﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﻴﺰ ﺭﻭﺯ ﺑ ﻪ ﻣﻲ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷ ﺑﺎ ﺪ . ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺩﻫﻪ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮﮊﻱ ﺳـﺎﺧﺖ ﭘﺮﻭﻓﻴـﻞ .P.V.C U. ﺩﺭ ﻛـﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑـﺰﺭﮒ ﺩﻧﻴـﺎ ﻣﺘـﺪﺍﻭﻝ ﮔـﺸﺘﻪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻄـﺮﺡ ﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

ویژگی های خط تولید پروفیل UPVC

تمام اتوماتیک اما به حای کنترل PLC ,PAC از کنترل دما استفاده می کنند.

ظرفیت خط تولید پروفیل UPVC

اکسترودر: ۱۰۰-۱۸۰ کیلوگرم در ساعت

سرعت خط تولید پروفیل UPVC

۱.۲ -۲ متر در دقیقه

مواد اولیه/کمکی/بسته بندی خط تولید پروفیل UPVC

گرانول پی وی سی ( یا پودر ).

خط-تولید-پروفیل-3-UPVC

مصارف و ویژگی های خط تولید پروفیل UPVC

ﻋﺎﻳﻖ ﺑـﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺣـﺮﺍﺭﺕ ﻭ ، ﺧﻤﺶ ﭘﺬﻳﺮﻱ ، ﺳﺒﻚ ﻭﺯﻧﻲ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴته، ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻮﺍ ، ﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﻠﻔﻴـﻖ ﺑـﺎ ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻄﻮﺡ ﺻﻴﻘﻠﻲ ، ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻭ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ پذیری ﭘﻠﻴﻤﺮ.

لیست و تعداد تجهیزات اصلی خط تولید پروفیل UPVC

۱.Vacuum feeder and dryer / Auto feeder
۲.SJ75/28 Single Screw Extruder
۳.(heaters and calibration
۴.Vacuum Forming Table (6m
۵.Haul-off unit
۶.Automatic Cutting Machine
۷.Stacker
Auxiliary equipment :
۱.SWP400 PVC profile crusher
۲.(Water tower (10 ton
۳.Mold
۴.(Printer ( optional

تعداد و نوع کانتینر مورد نیاز برای حمل تجهیزات خط تولید پروفیل UPVC

۱کانتینر ۴۰ GP

نوع خط از لحاظ اتوماسیون خط تولید پروفیل UPVC

تمام اتوماتیک اما به حای کنترل PLC ,PAC از کنترل دما استفاده می کنند.

خط-تولید-پروفیل-1-UPVC

شرح مختصر فرآیند تولید پروفیل UPVC

اگر مواد اولیه به صورت پودر باشد ، باید از Auto feeder, استفاده کرد .
در صورتی که مواد اولیه گرانول باشد ، باید از vacuum feeder and dryer استفاده کرد
مواد اولیه توسط Auto feeder, ( انتتقال مواد ) به مخلوط کن ( در صورتی که مواد به صورت پودر باشد ، از مخلوط کن برای مخلوط پودر پی وی سی و سایر افزودنی ها استفاده می شود ) و دوباره توسط Auto feeder به اکسترودر منتقل می شود مواد خروجی از اکسترودر پلاستیک نرم است . بعد از اکسترودر، مواد از قالب ( با استفاده از قالب ، می توان شکل و اندازه مورد نظر را ساخت ) عبور می کند و از Vacuum forming table که معمولا در آن پمپ خلا و پمپ آب قرار داردو باعث می شود که پروفیل بتواند شکل دقیق قالب مورد نظر و همچنین خنک شدن آن کمک کند
Haul off unit کمک می کند تا پروفیل از Vacuum forming table به میز برش انتقال یابد ودر Auto cutter پروفیل را به اندازه مورد نظر برش می دهد و برای نگه دار پروفیل ها می توان از Stacker استفاده کرد.

ابزار کمکی خط تولید پروفیل UPVC

Crusher : برای خرد کردن ضایعات پلاستیک به کار می رود.

تعداد و نوع نیروی انسانی مورد نیاز در هر شیفت کاری خط تولید پروفیل UPVC

۲ کارگر ساده و آموزش دیده

میزان مصرف یوتیلیتی (آب،برق،گاز و غیره) خط تولید پروفیل UPVC

آب:۵ متر مکعب در ساعت ( بازیافتی)
برق: ۱۳۰کیلووات برق ۵۰ هرتز با ولتاژ ۳۸۰ ( بدون در نظر گرفتن تجهیزات کمکی )

هوای فشرده

۵ مترمکعب در ساعت

ابعاد زمین مورد نیاز جهت احداث کارخانه/کارگاه خط تولید پروفیل UPVC

بر اساس ظرفیت پیشنهادی:۶۵متر مربع

قیمت نهایی خط تولید پروفیل UPVC

قیمت خط تولید( بدون قالب ها و تجهیزات جانبی):۳۱۲۰۰دلار PVC profile crusher قیمت : ۳۶۱۴ دلار
Air compressor قیمت: ۷۸۰ دلار
Water tower قیمت : ۴۶۸ دلار

۴/۵ - (۲ امتیاز)