ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسيس و بهره برداری واحدهای توليد و بسته بندی مواد غذايی

هدف از تدوين اين ضوابط تعيين حداقل موارد فنی وبهداشتی واحدهای توليدی محصولات غذایی وآشاميدنی می باشد. روند رو به رشد تعداد واحدهای توليدی صنايع غذايی و آشاميدنی و ايجاد تغييرات در تكنولوژی و تنوع و گوناگونی محصولات توليدی ، سبب گرديد تا اداره كل نظارت بر مواد غذايی، آشاميدنی، آرايشی و بهداشتی از سال 1831 اقدام به تدوين مقررات و ضوابط جديد متناسب با علم روز غذا نمايد. به اين منظور تدوين ضوابط مذكور شامل حداقل ضوابط تاسيس و بهره برداری كارخانجات مختلف غذايی تا سال 1831 ادامه يافت وليكن از تير ماه سال 1831 سياست تدوين ضوابط تغيير و مقرر گرديد ضوابط فنی و بهداشتی براي تاسيس و بهره برداری واحدهای توليد و بسته بندی مواد غذايی بصورت ضابطه ای كلی تدوين گردد و ساير موارد از جمله تجهيزات خط توليد و ضوابط بهداشتی اختصاصي برای توليد هر محصول درضوابط جداگانه ای تدوين و به تصويب برسد. برای هماهنگی با توسعه جهانی، ضوابط در مواقع لزوم اصلاح خواهد شد بدين منظور پيشنهادات مطروحه توسط كارشناسان سازمان غذا ودارو مورد بررسي قرار گرفته و پس از تائيد ، ضابطه اصلاح شده از طريق واحد اطلاع رسانی به اطلاع عموم خواهد رسيد.

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسيس و بهره برداری واحدهای توليد و بسته بندی مواد غذايی