ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده و مصرف کننده ظروف پلیمری به منظور بسته بندی روغن های خوراکی

سابقه تولید مواد پلیمری در سال ۱۸۶۳ آغاز شده است . در سال های ۱۹۲۹ شناسایی آلکيدها ، آنيلين وفرمالدئید ،۱۹۲۷ تولید سلولز و پلی متیل کلراید ۱۹۲۹ تولید اوره فرمالدئید و ۱۹۳۵ تولید اتيلن انجام شده است. در سال ۱۹۶۰ فیلم های PE به طريقه اکستروژن تهیه و دو سال بعد بطری های PE تولید شدند و از سال ۱۹۵۰ استفاده از فیلم های مرکب پلیمری شروع شد که نقطه عطف و تحولی در استفاده از مواد پلیمری در زمینه بسته بندی محسوب می شود. امروزه این گروه از مواد علیرغم مشاهده پاره ای از موارد نا مطلوب زیست محیطی مقام بالائی در بین مواد اولیه بسته بندی را دارا می باشد.
هدف از تدوین این ضابطه تعيين حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید ظروف پلیمری (PET HDPE ,PP و فیلمهای پلیمری چندلایه) جهت بسته بندی روغن خوراکی می باشد

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده و مصرف کننده ظروف پلیمری به منظور بسته بندی روغن های خوراکی