طرح احداث باغ گردو

گردو درختی چندساله و مقاوم است که پس از رشد کامل هر درخت تا ۷۰ کیلوگرم نیز تولید محصول خواهد داشت.. محصول نهایی قیمت بالایی دارد و هم در داخل کشور طرفداران زیادی دارد و هم قابلیت بالای صادرات دارد.در صورت احداث باغ گردو، تا سال های سال نیاز به سرمایه گذاری و کشت دوباره ندارید. زیرا درخت گردو یکی از درختان دارای عمر طولانی است و تا ده ها سال قابلیت برداشت دارد و هرساله با افزایش رشد، میزان محصول تولیدی هم افزایش می یابد.با احداث باغ گردوی انواع پیوندی می توان از سال پنجم شروع به برداشت محصول کرد و سالانه میزان محصول تولیدی افزایش خواهد یافت.(طرح احداث باغ گردو)

اصول مهم مدیریتی باغات گردو

در پرورش درختان گردو، عوامل متعددی در حصول بیشـترین عملکرد دخالت دارند، به طوری که یک عامل و یا ترکیبی از چند عامل می تواند محصول باغ را کاهش دهد. عامل محدود کننده ممکن است غیر قابل تغییر باشد. به این مفهوم که بعد از احداث باغ، قابل رفع نبوده و می تواند منجر به شکست کامل باغدار گردد. این عوامل در برگیرنده رقم، پایه، عمق و بافت خاک، کمیت و کیفیت آب می باشند.
بنابراین ضرورت دارد قبل از احداث باغ مطالعات لازم در خصوص انطباق این عوامل با نیازمندی های گردو به عمل آید. عوامل محدود کننده متغیر در برگیرنده عملیات مختلف به باغی یا مدیریت باغ، مانند روش آبیاری، تغذیه، هرس و تربیت، مبارزه با آفات و بیماری ها و علف های هرز و روش برداشت هستند که در صورت بهینه بودن می توانند به صورت مثبت عملکرد باغ را افزایش دهند.

انتخاب مکان مناسب احداث باغ گردو

در احداث باغ گردو اقلیم و ریز اقلیم از اهمیت خاصی برخوردار است. مهمترین مخاطرات اقلیمی یخبندان زودرس و یا دیررس، سرمای زمستانه، درجه حرارت تابستان می باشد. در صورت یکسان بودن عوامل دیگر، آب و هوای مناسب تولید کننده را در موقعیت اقتصادی سودمندى قرار می دهد. بارندگی و رطوبت نسبی بالا در اوایل فصل بهار و تابستان موجب افزایش شیوع بیماری بلایت گردو می شود ولی ارقام دیر برگ گردو معمولاً از آلودگی مصون می مانند. در شرایط آب و هوایی بسیار خشک، احتمال دارد که درختان رشد مطلوبی داشته باشند ولی میوه ها به خوبی پر نمی شوند. اگر رطوبت نسبی هوا پایین باشد میوه های گردو دچار سوختگی پوست (سیاه شدن) می گردد. دامنه کوه ها به شرط برخورداری از خاک خوب برای احداث باغ گردو مناسب می باشد.
یکی دیگر از عوامل سرنوشت ساز در کارایی و عملکرد نهائی بـاغ ، دسترسـی بـه آب کافی بـا کیفیت مطلوب است. درختان گردو در طول حـیات خود، هر سـاله وارد مراحـل مختلفی از رشد و نمو شامل جوانه زنی، گلدهی و تشکیل میوه ، رشد رویشی، گل انگیزی و تشکیل جوانه های گل، رشد و نمو میوه و جنیـن (مغـز) می شوند. هر نوع غفلت در آبیاری منجر به کاهش شـدید عملکرد و رشـد رویشی سال جاری و حتی سال آینده خواهد شد.(طرح احداث باغ گردو)
اثرات کمبود آب بسته به مرحله رشد و نمو متفاوت است با این حال، حساس ترین مرحله دخیل در کمیت و کیفیت محصول یعنی تشکیل جوانه های گل و بلوغ و رنگ مغز در تیر و مرداد ماه اتفاق می افتد به طوری که کمبود آب در طول این دو ماه منجر به توقف رشد، کاهش وزن مغز و افزایش چروکیدگی و سیاه شدن مغز و حتی کاهش باردهی سال آینده (کاهش تشکیل جوانه های بارده) می شود.
درجه حـرارت بــالاتر از ۳۸ درجه روی پوست میوه ی گردو سوختگی ایجـاد کرده و کیفیت مغز را کاهش می دهد و موجب پوکی آن می شود. چنانچه آفتاب سوختگی پوست در اثر گرمای زیاد اتفاق افتد قسمتی از مغز چروکیده و رنگ آن تیره تر می شود و به پوست می چسبد که گاهی به آن گردوی کال گویند. ولی پوکی میوه مربوط به گرمای اول فصل است که بدون بروز علایم سوختگی پوست اتفاق می افتد. گردو در طول تابستان و زمستان نسبت به سرما و گرمای بیش از حد حساس است. در طول دوره ی خواب زمستانه، گردو می تواند سرمای ۱۸- درجه را بدون خسارت جدی تحمل کند ولی پس از شروع رشد، سرمای ۲- تا ۳- درجه موجب از بین رفتن برگها، شاخه ها و گلها شده و در نتیجه محصول کاهش می یابد.
درختان بزرگ گردو در طول فصل زمستان نسبتاً مقاوم هستند. با این حـال میزان مقاومت به سرما در درختان کم سن و سال (نهال ها) به مراتب کمتر است و از این رو توصیه می شود درسنین اول تنه درختان گردو با پارچه یا پلی فوم (مخصوص پوشاندن لوله های آب) محافظت گردد. مشکل دیگر این است که دراکثر ژنوتیپ های رایج گردو در کشور و استان آذربایجان غربی رشد دربهار خیلی زود آغاز می گردد و بوسیله یخبندان ملایم اول بهار صدمه می بینند. بخصوص که در حال حاضر بدلیل تغییرات اقلیمی از قبیل کاهش برف درزمستان وگرم شدن زمستانها این روند تشدید شده است.
درطول چند سال اخیر، صدمه ناشی از یخبندان دیررس بهاره در بسیاری از مناطق ایران سبب از بین رفتن کل محصول گردو شده است. در سرمازدگی (۱۱- درجه سانتی گراد) سال ۱۳۹۳ که در ۱۱ فروردین ماه بوقوع پیوست بسیاری از اندام های حیاتی گردو از قبیل شاتون و سرشاخه ها که محل تشکیل میوه هستند به کلی از بین رفتند.ارقام دیر برگ گردو مثل چندلر و فرنور و یافرانکت مشابه درختان سیب موقعی به گل می روند که خطر سرمای بهاره رفع شده باشد. پرورش این ارقام در اغلب نقاط ایران به جز مناطق بسیار مرتفع و عرض های جغرافیایی بالا از نظر طول فصل رشد مشکلی وجود ندارد.
شـدت نور زیاد و درجه حـرارت بــالای تابستان (تیر و مرداد) که مصادف با بحران کم آبی و حداکثر تبخیر و تعرق است می تواند ظرفیت فتوسنتزی باغ را با مسدود کردن روزنه ها پایین بیاورد. درجه حرارت بالا توأم با استرس کم آبی درطول فصل رشد باعث چروکیده شدن وسیاه شدن مغز گردوها گردیده و منجر به تسریع رسیدن مغز نسبت به پوست سبز میشود، که در تعیین زمان برداشت و کیفیت محصول اثرات منفی بر جای میگذارد.

خاک باغ گردو

در تعیین تناسب یک قطعه زمین مفروض برای احداث باغ گردو، مهمترین خواص فیزیکی که بایسـتی در نظر گرفته شوند، عمق و بافت خاک اسـت. سیسـتم ریشـه دوانی نهال گردو بـه قـدری وسـیع و گسـترده اسـت که عمق نفوذ بـرخی از ریشه ها به سه متر و حتی بیشتر نیز می رسد.به همین منظور، درختان گردو در خاک های عمیق و یکنواخت با بافت لوم متوسط به نحو مطلوب به عمل می آید.(طرح احداث باغ گردو)
بنابراین هر نوع محدودیت فیزیکی یا شیمیایی که مانع از ریشه دوانی گردو شود به طور مستقیم رشد و اندازه درخت را کاهش می دهد و به عنوان یک قاعده کلی می بایست از کشت درختان گردو، در خاک های کم عمق و شنی سبک و یا رسی سنگین اجتناب شود. در چنین خاک هایی به علت حجم محدود خاک نه تنها مقدار مواد غذایی در اختیار درخت در حداقل است، بلکه به سبب ظرفیت محدود نگهداری آب،درمواقع گرم تابستان استرس ناشی از کم آبی میتواند منجر به توقف رشد و حتی مرگ درختان بشود.
درجه حاصلخیزی خاک که تابعی از خواص بیو فیزیک و شیمیائی خاک است، ارتباط مستقیمی با افزایش تولید و یا ثبـات آن دارد. در خاک های جوان، کم عمق بـا بـافت سبـک در اثر فقــر مواد آلی و معـدنی مشـکلات متعددی پیش می آید. سله بندی سطحی، عدم تشکیل خاکدانه، تخریب ساختمان خاک، کاهش مقاومت در برابر فشردگی القائی و پایین بودن ظرفیت نگهداری آب و مواد غذایی و ظرفیت تبادل کاتیونی از آن جمله هستند.
واکنش خاک (pH) اغلب اراضی ایران بین ۷/۷ تا ۸/۲ متغیر است که نشانگر قلیائی متوسط خاک می باشد و در چنین دامنه ای از واکنش خاک ، قابلیت تحرک بسـیاری از عناصر غذایی مخصـوصاً ریز مغـذی ها مختـل مـی گردد. از ویـژگی های دیگـر خاک هـای ایران افزایش واکنش خاک در لایه های تحتانی خاک است که بیانگر به وجود آمدن لایه های کربنات آهکی ناشی ازآهک انتقالی لایه های فوقانی است که به نوع خود دلالت بر پایین بودن مقدار رس و سبـک بودن بافت خاک سطح الارض است. ظرفیت تبادل کاتیونی خاکهای سبک کمتر و بین۱۰-۴ میلی اکی و الان درصد گرم متغیر است که بسیار کمتر از حد مطلوب می باشد.(طرح احداث باغ گردو)
درختان گردو، به علت سطح بالای تعرق و نیز گستردگی ریشه دوانی بیشتر در معرض مسمومیت بـور قرار دارند. آستانه تحمل درختان گردو نسبت به بـور ۷۵/.-۵/. قسـمت در میلیون اسـت. مسـمومیت ناشی از زیادی بور آب (تجمع بیش از ۳۰۰ پی پی ام ) در برگها، منجر به سوختگی نوک و حاشیه بـرگها و نهایتاً خزان زودرس درختـان گـردو مـی گردد. درختان مسموم از دور چنان بنظر می رسند که توسط آتش سوزانده شده اند.

طرح و الگوی کشت

باغ گردو حداکثر پتانسل باردهی خود را زمانی بدست می آورد که فضای اختصاص یافته را به طور کامل توسط تاج درختان پوشش دهد و نیز برای شاخه های تحتانی بارده نیز به اندازه کافی نور خورشید نفوذ نماید. در مراحل اولیه احداث باغ گردو ، تولید به طور مستقیم به تعداد درختان کاشته شده بستگی دارد. شرایط اقتصادی ایجاب می کند که حداکثر درخت ممکن را برای تولید اقتصادی در در واحد سطح افزایش یابد.
بدیهی است با افزایش سن درختان و ایجاد ازدحام باید از تعداد درختان کاسته گردد. به طور کلی درختان گردو نور پسند بوده و همین امر سبب می شود که در صورت عدم دریافت نور کافی ظرفیت فتوسنتزی آنها پایین آمده و کمیت و کیفیت میوه به شدت کاهش یابد و به همین سبب باید تلاش شود تا با انتخاب روش صحیح فرم دهی(تربیت) و هرس و فاصله کاشت مناسب مقدار دریافت نور به تاج درختان به حداکثر برسد.
رقـم و پایه تاثیـر مستقیمی در تعداد درختـان کشت شده در واحد سطـح دارند. به ازای افزایـش هر متر مربع به فاصه کشت عملکرد باغ تلف می گردد.یک باغ گردو با مساحت یک هکتار و فاصله کشت ۷ در ۷ متر از سن ۴ سالگی به بعد شروع به ۱۲۰۰ کیلوگرم محصول در سال می نماید.

آبیاری باغ گردو

برای بدست آوردن حداکثر عملکرد کمی و کیفی، آبیاری باغات گردو ضروری است.کاهش بازده محصول در قطعات دیم نسبت به قطعات آبیاری شده برحسب جنس خاک و نوع رقم بـین ۱۵-۵۰% گزارش شـده است. همچنین کیفیت محصول(اندازه ورنگ مغز) در قطعات آبیاری شده حـداکثر است. بـه استثناء مناطقی از دنیا که آب آبیاری محدودیتی ندارد، امروزه در اغلب نقـاط دنیا که منابـع آب های سطحـی و زیر زمینی محدود است، روش های نوین آبیاری برمبنای مفهوم بودجه آب توسـعه یافته اسـت.دراین روش ها که بر مبنای اصول علمی استوار است به طـور کلی بـا برآورد ET ،ضرایبKC، بارندگی موثر و با در نظر گرفتن بافت خاک، عمق ریشه دوانی، کارآئی روش آبیاری، مقادیر آب قابل دسترس ذخیره شده (رطوبت بـین پژمردگی دایم و ظرفیت زراعی) و مقدار تخلیه مجاز رطوبت(AD) نیاز آبیاری خالص و ناخالص را بدست آورده و با رسم منحنی ET تجمعی، تاریخ دقیق آبیاری مشـخص می گردد.
به کارگیری این روش ها مستلزم دانش فنی بالا، وسایل کنترل رطوبت خاک، شبکه بندی آبیاری و استفاده از روش های آبیاری تحت فشار می باشد به طورمثال: هرهفته با سیستم بابلر ۴ تا ۵ ساعت آبیاری لازم است.
براساس مشاهدات به عمل آمده الگوی ریشه دوانی درختان گردو به صورت طولی می باشد، به طوری که حداکثر تعداد ریشه های فعال از نظرجذب آب و مواد غذایی در لایه ۳۰-۰ سانتیمتری و حد فاصل بین ردیف ها قرار دارند، همین امر ایجاب می کند که عرض نوار آبیاری سال به سال افزایش یابد که این خود مستلزم افزایش نیاز آبی می گردد.(طرح احداث باغ گردو)
به عبارت دیگر با افزایش سن درختان باید در هر نوبت آبیاری حجم بیشتری از خاک مرطوب گردد. تاخیر در آبیاری بخصوص در مواقعی که مقدار رطوبت قابل دسترس اطراف ریشه های درختان به بیش از حد مجاز تخلیه کاهش یافته و در خاک سبک و شنی و کم عمق و دماهای بالای تیـر و مرداد ماه که منـجر به افزایش ET (تبــخیر و تعرق) می گردد،حتی تخلیه مجاز به اندازه ۴۰-۳۰ % رطوبت قابل دسترس اطراف ریشه برای درخت گردو با سطح تعرق بالا و در اوج توسعه تاج بسیار خطرناک است در چنین مواقعی بهتر است آبیاری به طور مکرر و با سطوح تخلیه کمتری انجام شود.
واضح است در شرایط کمبود آبی نمی توان این مقدار آب را با آبیاری سطحی تامین نمود، بلکه باید از روشهای تحت فشار طبق نظر کارشناسان فنی استفاده به عمل آید نیاز آبی درختان گردو در حدود ۷۵۰۰ متر مکعب در هکتار برآورد شده است.
در صورت عدم وجود بارندگی موثر و نزولات جوی زمان اولین و آخرین آبـیاری از نظر ثبـات عملکرد بسـیار اهمیت دارد. اولین آبـیاری در صورت وجود بارش های کافی زمستانه و بهاره در اول خرداد ماه صورت می گیرد و چنین تصور می شود که رطوبت ذخیره شده در خاک کافی است، در سال های اخیر به دلیل کمبود بارش ها، بررسی وضع رطوبت در عمق ۳۰-۵۰ سانتیمتر در اوایل اردبیهشت نشان می دهد که رطوبت اطراف ریشه های فعال به شدت تخلیه شده است. در چنین مواقعی آبیاری زود هنگام باید صورت گیرد تا درخت از نظر رشد بعدی دچارمشکل نگردد.آخرین زمان آبیاری هم بایددر اواسـط مهرماه صورت گیرد.
بدیهی است که درصورت عدم وجود بارندگی مؤثر (بامقدار باران قابل نفوذ در خاک) این مقدار آب فقـط تا اواسط ابان ماه نیازمندی های درختان گردو را برآورد خواهد کرد. تنش رطوبتی وارده بر درختان گردو در طول ماه های آبان و آذر اثرات منفی زیادی روی مقاومت درخت و عملکرد سال بعد بر جای می گذارد.
گــردو از درختانــی است که به میزان آب، فواصل آبیاری و شیوه ی آبیاری حساسیت نشان می دهد.آبیاری مکرر و طولانی سبب مرطوب ماندن خاک و پر شدن فواصل خاکدانه ها از آب و در نهایت، سبب خفه شدن ریشه ی گردو و پوسیدن آن می گردد. زمانی که میوه های گردو شکل گرفتند و به حداکثر رشد خود رسیدند باید آبیاری را متوقف کرد و از دادن آب اضافی به درخت گردو خودداری نمود؛ زیرا با آبیاری زیاد به هنگام رسیدن میوه که پوست استخوانی بسته شده است، چون دیگر نمی تواند زیاد تغییر حجم و شکل دهد حجم مغز گردو درشت تر شده و پوست سبز را می ترکاند.
آبیاری زیاد در اواخر تابستان باعث سرمازدگی زمستانی و خشک شدن سرشاخه ها و کاهش تعداد گلها در بهار و لذا کاهش محصول می شود. کمبود آب در خرداد ماه در اندازه ی میوه و رشد گیاه و در تیر ماه در تشکیل جوانه های میوه دهنده(سال بعد) و مغز گردو اثرات تخریبی را موجب می شود. در صورتی که کمبود آب در مرداد و شهریور بر کیفیت کامل مغز گردو و خشک شدن شاخه ها اثر نامطلوب می گذارد. آبیاری درختان گردو از نیمه دوم اردیبهشت آغاز شده و به فواصل ۱۶-۱۲ روز نسبت به نوع خاک و سن درختان تکرار می شود.

مدیریت کف باغ و علف های هرز

هدف از مدیریت کف باغ، کنترل علف های هرز، حفظ سـاختمان خاک، جلوگیری از فشـردگی ناشی از تردد ماشـین آلات و امکان اسـتفاده از گیاهان پوششــی یا زراعی جهت بهبود حــاصلخیزی و یا بـهره بـرداری اقــتصادی می باشد. بنابراین مدیریت کف باغ بسته به حاصلخیزی خاک، روش آبیاری، فاصله کاشت، دسترسی به امکانات متفاوت خواهد بود. به هر حال در انتخاب راهبرد برای مدیریت کف باغ و کنترل علف های هرز بایستی عوامل فوق الذکر در نظر گرفته شود.(طرح احداث باغ گردو)
یک روش برای مدیریت کف باغ و کنترل علف های هرز، شخم کامل و زدن دیسک در اوایل اردیبهشت می باشد که با خشک نگه داشتن کف باغ و ذخیره گرما در خاک برای کاهش ریسک سرماهای تابشی تا حدودی موثر است. این عمل علاوه بر اتلاف سوخت و انرژی، قادر به کنترل علف های هرز مهم مؤثر نیست بلکه منجر به فشردگی خاک و مختل شدن نفوذپذیری خاک در اطراف ریشه درختان، پودر شدن (آردی شدن) ساختمان خاک سطحی و افزایـش سطح تبخیر و حتی تسهیل ازدیاد غیر جنسی برخی علف های هرز و طغیان جمعیت کنه ها می شود.
بنابراین نه تنها نیازی به دیسک زنی نیست بلکه آشکارا بایستی راهبـردی مطـلوب مبتنی بر به کارگـیری علف کش، مالچ های کلشی یا پلاستیکی و کشت گیاهان سبز(یونجه و شبدر) باقابلیت درو قبل ازبرداشت محصول اتخاذ شود.در صورت وجود آب کافی کشت یک چمن کند رشد مثل زمین چمن فوتبال منافع بسیاری برای رشد درختان گردو دارد.استفاده از سنگ فرش یا تخته سنگ در پای درختان گردو نیز منافع بیشماری از قبیل کنترل علف های هرز و کاهش تبخیر از خاک را به دنبال دارد.

کد تعرفه گمرکی مرتبط با طرح احداث باغ گردو

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
گردو (Walnut) در گمرک جهانی با کد تعرفه (HS Code) به شماره ۰۸۰۲۳۱ شناخته می شود.

صادرات و تجارت گردو با بهترین بسته بندی تولیدکننده در جهان

صادرات گردو یکی از مهمترین محصولات غذایی و خشکبار است، و به لحاظ ارزش اقتصادی، تمام قسمت های آن شامل برگ، پوست، میوه، ریشه، ساقه، چوب برای موارد مختلفی همچون تغذیه، رنگ آمیزی، منبت کاری و دارو استفاده می شود.
منشأ درخت گردو را آسیای غربی و نواحی هیمالیا می‌دانند.(طرح احداث باغ گردو)
ایران جزء ۳ کشور بزرگ تولید کننده ی گردو در جهان است.شهرستان‌های تویسرکان همدان و بافت در استان کرمان بیشترین سطح زیر کشت گردو را در ایران دارا هستند.
گردوی ایران به لحاظ طعم، روغن دهی و مزه جزو بهترین گردوی دنیا است.
گردو ایران به ۳۰ کشور جهان صادر می شود که مهمترین آنها کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه و همچنین انگلستان، آلمان است.
گردو در ۳۰ استان کشور تولید می شود و استان های کرمان، کرمانشاه، همدان، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی،چهار محال و بختیاری،آذربایجان شرقی و غربی و مرکزی جزو استان های برتر در تولید این محصول هستند.

صادرات گردو و ارقام گردو

سابقه صادرات گردو به سال ۱۳۰۱ برمی‌گردد، که کشورهای اروپایی از اولین وارد کنندگان گردو ایران بودند.
ایران در میان بزرگترین تولیدکنندگان گردو رتبه سوم و از نظر صادرات گردو در جهان رتبه پنجم قرار دارد.صادرات گردو ایران اکثرا به کشورهای خاورمیانه است. یکی از خریداران اصلی گردو ایران کشور عراق و امارت می باشد.
ارقام این محصول در کشور به طور عمده بذری و شامل رقم پوست کاغذی، سوزنی، سنگی، ضیاآبادی، همدانی و ارقام پیوندی جمال و دماوندی است.
علاوه بر این ارقام داخلی، ارقام پرمحصول خارجی نیز شامل ارقام چندلر، هارتلی، پدرو، روند، فرانکت، و فرنت که اغلب آمریکایی، اسپانیایی و ایتالیایی هستند.

فواید گردو

گردو منبع عالی پروتئین، فیبر، ویتامین‌ها، آنتی‌اکسیدان‌ها و مواد معدنی و همچنین بهترین منبع منگنز و مس است.
مغز گردو را با نام غذای مغز بیان کرده‌اند، زیرا مغز گردو سرشار از امگا۳ است که باعث کارکرد بهتر مغز می‌ شود.
در گردو، منیزیم و فسفر نیز وجود دارد. مقداری روی، آهن، کلسیم و سلنیوم نیز پیدا شده‌است. گردو حاوی بیشترین مقدار ویتامین‌های B6، B۱ و B۵(پانتوتنیک اسید) می‌باشد.

صادرات گردو ایران

کشور ایران از نظر حجم تولید گردو در رده یکی از برترین کشور های دنیا قرار دارد و بعد از چین و آمریکا رتبه سوم تولید گردو را به خود اختصاص داده است و از نظر میزان کشت گردو نیز در رتبه دوم قرار میگیرد، که باعث می شود صادرات گردو به عنوان یک نقطه قوت و پتانسیل بالا برای درآمد زایی محسوب شود. کشور ایران در استان هایی مانند آذربایجان، خراسان رضوی و .. هکتار های باغ گردو وجود دارد که اندام های تکثیر دهنده گردو را برای باغ های استان های دیگر نیز تامین میکنند.
میزان صادرات گردو ایران به کشور های اروپایی بسیار بالاست به گونه ای که از نظر صادرات گردو به اروپا در رتبه پنجم قرار می گیریم، و درآمدی در حدود دو میلیارد دلار در سال را میتواند نصیب کشور کند، به گونه ای که حتی صادرات گردو و سایر خشکبار اگر بهتر توسعه یابد و بیشتر مورد توجه بگیرد می تواند با قدرت بیشتری ارز آور باشد و نیاز ما به صادرات نفت را رفع کند.(طرح احداث باغ گردو)
انواع زیادی از گردوی محلی شامل گردوی سوزنی، جمال، نوک کلاغی، گردوی کاغذی، سنگی و … در ایران تولید و صادر میشود که علاوه بر آن ها نمونه های خارجی گردو که طرفداران زیادی دارند را نیز میتوان در ایران یافت.

آمار صادرات گردو
رقم کل صادرات: ۱,۱۶۶,۹۴۰,۰۰۰ دلار
میزان رشد پنج ساله ارزش هر واحد: ۲ درصد
میزان رشد یکساله ارزش هر واحد: ۳- درصد
میانگین فاصله از کشور وارد کننده: ۷,۰۲۲ KM

آمار واردات گردو
رقم کل واردات: ۸۷۹,۶۰۳,۰۰۰ دلار
میزان رشد پنج ساله ارزش هر واحد: ۳ درصد
میزان رشد یکساله ارزش هر واحد: ۵ درصد
میانگین فاصله از کشور صادر کننده: ۷,۴۵۴ KM

نمودار کشور های صادرکننده گردو

گردوکشور آمریکا بیشترین میزان صادرات گردو با ۳۶ درصد و هزار دلار در جهان را دارد.
کشورهای شیلی، مکزیک، فرانسه و امارات در رتبه های بعدی صادرات این محصول قرار دارند.
جالب است بدانید نام ایران نیز در بین بیست کشور اول صادرکننده گردو در رتبه چهاردهم می باشد.
در مقابل مکزیک، ترکیه و ایتالیا سه کشور اول در واردات گردو هستند.

کشورهای دارای رشد در واردات گردو

گردو

مکزیک، مراکش، ترکیه و بلژیک دارای بازار رو به رشد خیلی مناسبی در یک و پنج سال اخیر هستند. کشورهای هند و امارات نیز می توانند مورد توجه تاجرین قرار گیرند.
ایران به دلیل موقعیت مناسب استراتژیک خود تا شعاع ۴ هزار کیلومتری توانایی صادرات به ۵۰ کشور را دارد.

پتانسیل صادراتی گردو

گردو

کشورهای ترکیه، ایتالیا و عراق بیشترین پتانسیل صادراتی از ایران را دارا هستند. اسپانیا، هند و امارات نیز می توانند در در بخش صادرات گردو مورد توجه قرار گیرند.
قزاقستان نیز با توجه به اینکه روابط تجاری خوبی با ایران دارد مقصد صادراتی خوبی محسوب می شود.(طرح احداث باغ گردو)

میزان ظرفیت صادراتی

کشورهای ترکیه و عراق دارای بازار اشباع شده برای صادرات گردو از ایران هستند و بیشتر از ظرفیتشان صادرات به آن ها انجام شده است. در عوض کشورهای ایتالیا، قزاقستان، اسپانیا، هند و امارات دارای پتانسیل خوبی می باشند.
البته کشورهای چین و پاکستان نیز به عنوان مقاصد صادراتی خوب می توانند مورد توجه قرار گیرند.

گردو
در سال گذشته میزان تولید گردو به طرز چشمگیری کاهش یافته است به گونه ای که نه تنها میزان صادرات گردو بسیار پایین آمده است بلکه حتی کشور ایران مجبور به وارد کردن گردو از کشورهایی مانند شیلی شده است.
این اتفاق درباره برخی خشکبار دیگر مانند پسته نیز اتفاق افتاده است. قیمت گردوی وارداتی از آنجا که به ارز وابسته است بالاتر رفته و دچار نوسان است.
کشور ایران پتانسیل بسیار بالایی برای ارز آوری با خشکبار و مخصوصا گردو دارد، اندکی توسعه و توجه بیشتر به باغ های گردو که به علت سرما محصولاتشان تحت تاثیر است باعث میشود که دوباره شاهد بیشترین صادرات گردو ممکن در ایران باشیم.
بهترین مقصدهای صادرات گردو از ایران با توجه به میزان پتانسیل صادراتی و آسان بودن روابط تجاری دو کشور را کشور ایتالیا، قزاقستان و اسپانیا دارا هستند.
ایران نزدیکترین ارتباط صادراتی را با ترکمنستان دارد.(طرح احداث باغ گردو)
بازار ایتالیا بیشترین ظرفیت تقاضا را برای گردو دارد.
ایتالیا بیشترین تفاوت بین پتانسیل صادرات و صادرات واقعی را از نظر ارزش نشان می دهد، ظرفیت باقیمانده صادرات به ارزش ۲۰۹٫۵ هزار دلار است.

تجارت گردو

گردو یکی از از خشکبارهای با ارزش و مقوی می باشد که در سفره صبحانه ایرانیان جایگاه ویژه ای نیز دارد. صادرات گردو طی سالیان متوالی یکی از بهترین گزینه ها در تجارت خشکبار می باشد. امروزه گردو در اقصی نقاط جهان طرفداران بسیار زیادی دارد که به همین دلیل تجارت گردو در سراسر جهان به شکل چشمگیری درحال افزایش می باشد.

بزرگترین تولید کننده گردو در جهان

کشور ایران از لحاظ تولید گردو رتبه سوم در جهان دارد که کاشت آن در کشور به صورت انبوه انجام می شود. تولیدکننده های زیادی در سطح کشور وجود دارند که گردو را با کیفیت بالا تولید و به دست مشتریان می رسانند.
این خشکبار به دلیل طعم بی نظیری که دارا می باشد در بازار های داخلی و خارجی با کیفیت عالی و قیمت مناسب به فروش می رسد. همچنین به دلیل استقبال مردم از این محصول سالیانه مقدار زیادی گردو نیز تولید می شود.
ایران به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی یکی از تولیدکنندگان برتر تولید گردو می باشد. در ایران گردو در بسیاری از شهرها با آب و هوای خنک و کوهستانی وجود دارند.
مجموعه ما با بیش از چند سال سابقه در این زمینه، توانسته گردویی با کیفیت و مرغوب را تهیه و تولید نماید. در صدر همین موضوع سبب شده تا مجموعه ما با کادری حرفه ای، به عنوان بزرگترین تولید کننده گردو نه تنها در ایران بلکه در جهان شناخته شود. ما در طی این سال ها توانسته ایم رضایت و محبت شما عزیزان را جلب نماییم. کادر حرفه ای ما به جهت راه های ارتباطی و خوش رویی با مشتری موفق به صادرات گردو به خارج از کشور نیز شده اند.
بسیاری از فروشندگان و توزیع کنندگان عمده گردو خود را از ما تهیه می نمایند. مجموعه ما برای آنکه بتواند اطمینان شما عزیزان را کسب کند در آرشیو زیر آدرس فروشندگان و توزیع کنندگانی که از مجموعه ما خریداری می فرمایند برای شما قرار داده ایم تا بدین وسیله شناخت بهتری از ما پیدا نمایید.(طرح احداث باغ گردو)

صادرات پوست گردو به ترکیه

پوست گردو در ترکیه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد که به همین جهت بسیاری از بازرگانان و تاجران ایرانی به دنبال صادرات این محصول به این کشور می باشند. صادرکنندگان باید در صادرات این محصول کاملا دقت نمایند تا محصولی با کیفیت و مرغوب به دست متقاضیان این کشور برسانند.
در کشور ترکیه که مشکل سوخت وجود دارد و بسیار سخت سیستم گرمایشی فراهم می شود مردمان این کشور با استفاده از پوست گردو این مشکل را برطرف می نمایند.
یکی از مهم ترین نکاتی که صادرکنندگان پوست گردو باید به آن توجه نمایند این است که محصولات صادراتی باید از درجه کیفی بالایی برخوردار باشند. در حقیقت صادرات این محصول از کشور ایران یکی از تجارت های پرسود به حساب می آید. تاجران ایرانی، صادرات پوست گردو به ترکیه را معمولا به صورت فله ای انجام می دهند سپس کشور، با توجه به استانداردهای تعریف شده توسط کشور، بسته بندی و روانه بازار می گردد.

بهترین گردو ایران

درخت گردو جزء درختان بسیار مقاوم می باشد که با رعایت اصول کشاورزی می توان سود زیادی از فروش این محصول کسب نمود. بهترین نهال گردو، از جنبه های بسیاری مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است و امروزه درصد قابل توجهی از کشت زمین های کشور به کاشت بهترین نژاد درخت گردو، اختصاص دارد.
گردو در دسته خشکبار صادراتی کشور ایران است و هر سال هزاران تن از نهال درخت گردو به کشور های همسایه و حتی کشورهای اروپایی صادر می شود. همچنین از مغز گردو خوراکی های بسیار زیادی را تهیه می نمایند.
همانطور که می دانید ایران یکی از قطب های مهم تولید گردو می باشد. گردو از پرطرفدارترین محصول در کل جهان بوده و با توجه به شرایط اقلیمی برای رشد گردو، در ایران چند استان از مناطق مهم کشت گردو به حساب می آیند. این استان ها شامل: کرمانشاه، زنجان، فارس، قزوین، همدان، لرستان وآذربایجان می شوند.(طرح احداث باغ گردو)
هر کدام از این استان ها با توجه به شرایط آب و هوایی که دارند، گردو با طعم و رنگ های متفاوتی را تولید می نمایند. در واقع برای تعیین نمودن بهتری گردو باید به شرایط تولید گردو توجه و سپس اقدام به خرید آن نمود. از عوامل مهم شرایط تولید بهترین گردو می توان به ارتفاع از سطح دریا، تغییرات دما، میزان بارندگی، میزان رطوبت، میزان تابیدن نور خورشید، میزان آبیاری و وضعیت خاک و حاصلخیزی آن توجه نمود.
برای آنکه بتوانید با کیفیت ترین گردو را تشخیص دهید لازم است نکاتی را بدانید از جمله:
توجه به طعم گردو: در هنگام خرید مغز گردو، مقداری از بوی گردو را استشمام کنید؛ اگر گردو دارای عطری مانده یا غیر طبیعی بود، این موضوع نشان از کهنگی یا کیفیت پایین گردو می باشد.
توجه به طعم گردو: برای تشخیص طعم گردو با کیفیت، لازم است مقداری از گردوها را مزه کنید. گردوی تازه دارای طعمی لذیذ و گس می باشد؛ اما در مقابل گردوی بی کیفیت طعم ماندگی و کپک می دهد. شایان ذکر است بدانید هنگامی که گردوی با کیفیت را می‌جوید، به هیچ عنوان در انتهای گلوی خود احساس تلخی زیاد یا سوزش نمی کنید.
ظاهر گردو: در شکل کلی اگر رنگ پوست گردویی به میزان زیادی تیره یا چروکیده باشد، این موضوع نشان‌دهنده کیفیت پایین آن می باشد. اما لازم به ذکر است بدانید همیشه نمی‌توان گفت هر گردوی تیره‌ای، کهنه و بی‌کیفیت است. همچنین لازم است بدانید که از خریداری گردویی که دارای لکه های زرد رنگ می باشد جدا خودداری نمایید.(طرح احداث باغ گردو)
میزان چربی موجود در گردو: هر میزانی که گردویی چرب‌تر باشد، بدین معنا می باشد که گردو بسیار با کیفیت و مرغوب‌تر می باشد. برای تشخیص این کار لازم است میزان چربی گردو را تست نمایید، یعنی آن را بین دو انگشت خود قرار داده و له نمایید؛ بدین وسیله با توجه به میزان روغنی، که گردو پس می شود میزان چرب بودن یا نبودن آن را تشخیص داد و متوجه شد.
با وجود تمام مواردی که در بالا ذکر کردیم اما بهترین و قطعی ترین روش برای اطمینان، از خرید گردویی تازه و مرغوب، خرید محصول از یک باغدار یا فروشنده معتبر و قابل اعتماد می باشد. بدین جهت این روش حائز اهمیت است که در مواقعی ممکن است روش‌ های بالا نتوانند گویای یک گردوی خوب و با کیفیت باشند. در نتیجه نتوانند در تشخیص گردوی بهتر به شما کمک مناسب نمایند و یا امکان تست و امتحان همه راه های بالا وجود نداشته باشد. اما در این روش هنگامی که به فروشنده ‌ای معتبر و قابل اطمینان مراجعه نمایید می تواند به شما گردویی ارائه دهد که صحت، سلامت و اصالت محصولاتش ثابت شده می باشد، در نتیجه شما می توانید از چنین فردی یا فروشگاهی با اطمینان خاطر گردوی خود را خریداری کنید.

بسته بندی گردو صادراتی

همانطور که در بالا ذکر شد گردو از محصولات مهم در صنایع غذایی و در خانواده خشکبار می باشد. همچنین از تمام اجزای آن اعم از برگ، مغز میوه، درخت و چوب آن و همچنین ریشه و پوست آن در موارد مختلف نیز استفاده می شود. بنابراین از نظر صادرات، صاردات گردو و تمام اجزای آن بازار اقتصادی خوبی را برای کشورمان به وجود آورده است.
امروزه گردو به صورت های مختلفی به فروش می رسد که یکی از روش های های فروش گردو به صورت بسته بندی می باشد. در ضمن بسته بندی این محصول در ابعاد و اوزان گوناگون صورت می گیرد. لازم به ذکر است که قبل از بسته بندی باید بدانیم که گردو با پوست می باشد یا به صورت مغز شده است. بسته بندی گردو صادراتی باید به گونه ای باشد که هوا و رطوبت نتواند وارد بسته بندی شده و کیفیت محصول را کاهش دهد زیرا گردو صادراتی علاوه بر ظاهری زیبا و رنگ مناسب، باید کیفیت بالایی نیز داشته باشد.
جالب است بدانید طراحی بسته بندی گردو صادراتی از عواملی می باشد که در درجه اول نظر مشتریان را به خود جلب می نماید. از این رو باید از طرح های مناسب با رنگ های جذاب بر روی بسته بندی گردو استفاده شود. همچنین باید وزن های مختلفی برای مصرف کنندگان وجود داشته باشد که مصرف کننده به راحتی بتواند مقدار موردنیاز خود را خریداری نماید.(طرح احداث باغ گردو)
بسته بندی گردو باید به گونه ای صورت گیرد تا از محصول محافظت لازمه را انجام دهد و هیچ گونه آسیبی را به آن وارد نکند. همچنین بسته بندی گردو جهت تبلغات برای فروش و صادرات بیشتر گردو نیز تهیه می شود.بسته بندی این محصول نوعی محفظه ای می باشد یعنی، گردو را محافظت می کند و ارزش غذایی بالای آن را محفوظ نگه می دارد. وجود سرشار ویتامین ها، ترکیبات آنتی اکسیدانی و مواد معدنی باعث می شود تا به طور فراوان مورد استفاده قرار گیرد و مصرف آن تاثیر زیادی بر سلامتی انسان داشته باشد.

واردات گردو

واردات گردو و خرید و فروش این خشکبار مغذی ایران در سال۱۴۰۰ اندکی چالش برانگیز بوده است. همانطور که می دانید گردو یکی از انواع خشکبار است که ارزش غذایی فوق العاده ای دارد. جالب است بدانید تمام محصولات کشاورزی و باغداری که وارد ایران می شود تحت تاثیر قیمت دلار قرار می گیرند. در ضمن قیمت مغز گردو و قیمت گردو با پوست بسیار متفاوت می باشد.
در سالیان گذشته واردات گردو ممنوع بوده که یکی از دلایل اصلی این ممنوعیت صدمه به اقتصاد کشور و تولید داخلی می باشد. همچنین کیفیت گردو های وارداتی با تولیدات داخلی قابل مقایسه نیست. واردات گردو می تواند آسیب جدی به باغداران و کشاورزان وارد کند.

پیش بینی وضعیت سرمایه گذاری طرح احداث باغ گردو

عملکرد سالیانه : ۸۰۰۰ کیلوگرم در هکتار
تعداد نهال در هکتار : ۲۰۴ اصله
نرخ برابری دلار : ۴۰۰۰۰ تومان
مساحت زیرکشت : ۱۰ هکتار
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : ۳ نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : ۱.۵ میلیارد تومان (بدون احتساب هزینه زمین)
نرخ بازده داخلی در سال مبنا : ۲۸ درصد
دوره بازگشت سرمایه : ۶.۵ سال


درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۴.۶/۵ - (۵ امتیاز)