طرح ایجاد خانه مسافر

به موجب ماده (1) آيیننامه ايجاد، اصالح، تکمیل، درجه بندي و نرخگذاري تأسیسات گردشگري،خانه مسافر به عنوان تأسیسات گردشگري همچون هتل و مسافرخانه مصوب هیئت محترم وزيران درتاريخ ( 04/06/1394 ) رسمیت يافته است. بر اين اساس وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي متولي اصلي ساماندهي و مديريت خانه مسافرهاست. در اين راستا از يك طرف در سال 1397 ساماندهي و مديريت خانه مسافر از طرف وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به شركت مادرتخصصي توسعه ايرانگردي و جهانگردي واگذار گرديد. از طرف ديگر سالیان متمادي، اجاره خانه هاي مسافر توسط دلالن در اطراف شهرها و روستا صورت ميگرفت كه به بروز مشکلاتي در زمینه امنیت ملي و محلي،فسادهاي اخلاقي و ارتکاب جرائم گوناگون منجر ميشد.
براساس آمارهاي ارائه شده ازسوي وزارت میراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي در سال 1397 بیش از 37 درصد از گردشگران داخلي در اقامتگاههاي موقت(كمپ،كانکس و چادر) اقامت كرده اند و كمتر از 5 درصد آنها در هتل ها و اقامتگاه هاي عمومي اقامت داشته اند كه اين شواهد خود گويايي وضعیت موجود بخش اقامت و ضرورت بررسي موضوع خانه مسافرها را بیان ميكند.
امروزه با رشد و توسعه فناوري اطلاعات، خدمات اجاره خانه مسافر در بستر سايت هاي اجاره خانه توسعه پیدا كرده است. فعالیت اين سايت ها در كنار مزاياي فراواني كه دارند باعث چالش هايي در زمینه مسائل فرهنگي و امنیتي، اقتصادي، تعیین متولي و مجوزدهي آنها شده است. در بخش فرهنگي و امنیتي، عمده مسائل به تأمین امنیت مسافران داخلي و خارجي، احراز هويت خانه مسافر و صاحبان آن،احراز هويت مسافران و حفظ شئونات اسالمي در اجاره خانه مسافر باز ميگردد. در بخش اقتصادي، فضاي رقابتي با هتلداران در بازار اقامت، در بحث مجوزدهي، نبود متولي مشخص براي صدور مجوزهاي فعالیت از مهمترين چالش هاي اين كسب وكارها است.
در اين گزارش سعي بر آن شده است تا با ترسیم وضعیت موجود اين كسب وكارها، چالش هاي آنها با ذينفعان اصلي ازجمله وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، پلیس نظارت بر اماكن عمومي، جامعه هتلداران و صاحبان خانه مسافر بررسي شده و در انتها راهکارهاي مناسب ارائه شود.آنچه كه مسلم است اينکه وضعیت موجود خانه مسافر و صنعت اقامت از حیث سیاستي و نظارتي نیازمند بازنگري جدي است به گونهاي كه جامعه ايراني بتواند مکاني ايمن، ارزان و باكیفیت براي اقامت خود برگزيند و بخش مهمي از هزينه هاي خود را مديريت كرده و موجبات رونق گردشگري داخلي و افزايش سهم سفر و گردشگري در تولید ناخالص داخلي شده و همچنین نشاط اجتماعي را محقق كند.

بيان مسئله و تبيين كلي وضعيت

با توجه به كمبود زيرساخت هاي اقامتي كشور در حوزه گردشگري(طبق گزارش رقابت پذيري جهاني از میان 136 كشور، ايران در رتبه 113ام قرار دارد.) و هزينه باالي تأسیس هتل (از 70 تا 500 میلیاردتومان)، ساماندهي و مديريت مطلوب خانه هاي مسافري امري ضروري است. وجود 300 هزار خانه مسافردر سراسركشور ظرفیت پنهان و چشمگیري است كه ميتوان با ساماندهي درست آنها در زمینه شکوفايي صنعت گردشگري گام برداشت. ظرفیتي كه تقريباً تمامي كشورهاي دنیا به نحو مطلوب و متناسب با شرايط خود از آن بهره برده و در راستاي
توسعه صنعت گردشگري خود به كار گرفته اند؛درواقع اين كشورها با بسترسازي مناسب براي كسب وكارهاي نوپا و با تطبیق كارامدتر عرضه خانه مسافر و تقاضاي مسافران با استفاده از فناوري، هزينه مبادله میان تأمین كنندگان و دريافت كنندگان خدمات اقامتي را كاهش دادهاند و به رونق گردشگري خويش پرداخته اند. لیکن استفاده از اين ظرفیت مردمي در جهت رونق گردشگري در ايران همچنان با چالش ها و مسائل فراواني روبه رو است كه دلیل عمده آن به تعارض منافع ذينفعان و عدم دخالت موثر وزارت میراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي در اين بخش برميگردد.آنچه مشخص است اين كه بازيگران اصلي در موضوع خانه مسافر عبارتند از: مسافر،خانه مسافر وسايت هاي اجاره دهنده.

ارزيابي عملکرد وزارت میراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي از جهت مداخله و ورود مؤثر وزارت مذكور به حل مسئله از دو بعد قابل بررسي است:

بُعد اول تدوين دستورالعمل صدور مجوز براي فعالیت خانه مسافرها. توضیح اينکه از طريق تدوين يك دستورالعمل شرايط و ضوابط الزم براي صدور مجوز به خانه هاي قابل اجاره ارائه شده است و صاحبان خانه ها براي اينکه بتوانند خانه هاي خود را اجاره دهند بايد با رعايت ضوابط اين دستورالعمل به كسب مجوز فعالیت از وزارت میراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي جهت اجاره خانه خود اقدام نمايند.امري كه با توجه به پراكندگي اين خانهها در سراسر كشور و تنوع خانه هاي اجارهاي بسیار مشکل و دور از دسترس خواهد بود.
بُعد دوم اينکه اجراي اين دستورالعمل با مديريت شركت مادرتخصصي ايرانگردي و جهانگردي بوده است كه شركتي در لیست واگذاري سازمان خصوصي سازي برمبناي اصل چهل وچهارم قانون اساسي و سیاست هاي كلي آن است كه هم از توانمندي و امکان اجرايي كافي براي اين امر برخوردار نبوده و هم ورود اين شركت به اين موضوع از نظر قانوني داراي ابهام و اشکال است. نکته مهمتر اينکه ورود وزارتخانه به موضوع از اين زاويه فسادزا بوده و ميتواند باعث بروز چالش هاي ديگري شود.به طور كلي ميتوان گفت كه عدم تعريف سازوكار مناسب و صحیح براي مداخله موثر و راهگشا در جهت ساماندهي خانه مسافرها، مهمترين مسئله موجود در بخش اقامت گردشگري در كشور است.
شواهد نشاندهنده اين است كه طي فعالیت وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي از سال 1394 تاكنون جهت ساماندهي خانه مسافرها و كسب وكارهاي وابسته به آن، از میان 300 هزار خانه فعال در بازار اقامتگاه هاي اجاره اي )بنابر اظهارات مسئولان امر تنها براي 20 هزار واحد اقامتگاه مجوز خانه مسافر صادر شده است (حدود 7 درصد). به عبارتي عدم استقبال صاحبان خانه مسافر ازفرايندهاي كسب مجوز فعالیت و شرايط و ضوابط نامشخص اعطاي مجوز فعالیت سايت هاي اجاره خانه مسافر، به نوعي منجر به شکست طرح ساماندهي و مديريت خانه مسافر گرديد. به طوري كه درحال حاضر مجوزهاي موجود براي فعالیت سايت هاي اجاره خانه مسافر در فضاي مجازي به شرح زير است:

– مجوز بند (ب)

با اعطاي بند(ب) مجوز برنامه ريزي، سازمان دهي، اجرا و نظارت يك برنامه سفر در قالب پکیج تور يا بسته سفر صادر ميشود، متولی اين مجوز وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي است.

– مجوز نماد اعتماد الکترونيکي كسب وكارهاي اینترنتي

با اعطاي نماد اعتماد الکترونیکي هويت صاحب و محل فعالیت كسب وكارهاي اينترنتي احراز ميشود،متولي اين مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

– مجوز شامد

با اعطاي مجوز شامد محتواي سايت، اطلاعات هويتي صاحب وبسايت تأيید ميشود، متولي اين مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.نکته قابل تأمل اين است كه سايت هايي كه حتي سه مجوز فوق را دارا هستند همچنان به عنوان سايت هاي غیر قانوني توسط دستگاه هاي ذي ربط تعريف ميشوند.
بررسي هاي نشان ميدهد هم اكنون حدود 20 سايت اجاره خانه مسافر به صورت فعال شروع به فعالیت كردهاند كه همه آنها در 5 سال اخیر ايجاد شدهاند. مهمترين فعالیت آنها در دو بخش زير است:

الف) اجاره خانه مسافر

به اينصورت كه بعد از ورود مسافر به سايت هاي اجاره خانه مسافر و تکمیل كردن مراحل ثبت نام و تأيید مقررات مربوط به سايت، درخواست اجاره خانه به سايت ارسال ميشود. اين سايت ها درخواست اجاره را به صاحبخانه ارسال ميكنند تا از آماده بودن خانه مسافر مطلع شوند. بعد از آنکه مسافر مبلغي براي سايت واريز ميكند، آدرس و شماره تماس صاحبخانه در اختیار مسافر قرار ميگیرد.
– در صورت عدم انطباق خانه با عکس آن در سايت يا مشکالت نظافتي، سايت هزينه مسافر را پس ميدهد و صاحبِ خانه مسافر جريمه ميشود.
– براي اجاره خانه مسافر به زوج هاي متاهل سند محرمیت از طريق میزبان چك ميشود و در صورت عدم تطابق اطالعات و اجازه ورود، صاحبِ خانه مسافر مسئول بروز اتفاقات احتمالي است.

ب) ثبت خانه هاي اجارهاي

كاربران سايت هاي اجاره خانه مسافر عالوه بر درخواست اجاره خانه ميتوانند اقامتگاه خود را در سايت آگهي كنند. میزبان (صاحبان خانه مسافر)بعد از ثبتنام و تأيید قوانین سايت، عکس خانه را بارگذاري كرده و اطالعات آن را ثبت ميكند. ازجمله قوانین تأيید شده توسط صاحبان خانه مسافر، بررسي سند محرمیت مسافران است.
درنهايت ميتوان گفت كه تعدد مراكز تصمیم گیر، نبود صنف و اتحاديه فعال جهت پیگیري حل مسائل اين حوزه و عدم برون سپاري و مردمي كردن فرايندها توسط نهادهاي اجرايي سه عامل اثرگذار هستند كه موجب ميشود حل مسئله خانه مسافر در كشور به سهولت امکانپذير نباشد

نکته قابل ذكر اينکه اين حوزه از صنعت اقامت هم اكنون در سطح جهان كامالا پذيرفته شده است و تقريباً ميتوان گفت در تمامي نقاط دنیا(حدود 190 كشور) شکل رسمي و قانوني دارد و هم اكنون مورد استفاده تمام گردشگران داخلي و بین المللي قرار ميگیرد. ازجمله مهمترين سايت ها و اپلیکیشن هاي كه در اين حوزه در سطح جهان فعالیت ميكنند عبارتند از:
www. AirBnB.com
www. HomeAway.com
www.onefinestay.com
www. Homestay.com
www. Flipkey.com
www. 9flats.com
www. Wimdu.com
www. Roomorama.com
www.stayz.com

در ادامه به توصیف برخي از اين نمونه ها پرداخته ميشود:

ایربيانبي

وبسايتي است كه مردم در آن خانه هاي اقامتي خود را كرايه ميدهند. اين وبسايت داراي بیش از1.500.000 خانه فهرست شده در 43.000شهر و 190 كشور است. اين شركت كه در اوت 2008 به مركزيت سان فرانسیسکو، دركالیفرنیاي آمريکا بنا نهاده شده، داراي مالکیت خصوصي است.
ارزش شركت ايربيانبي حدود 31 میلیارد دلار است. از زمان تأسیس تا سال 2013 ،اين پرتال براي بیش از 9 میلیون نفر در سراسر جهان خانه هاي ارزان قیمت را فراهم كرده بود.
اين شركت فعالیت خودرا به صورت آنلاين انجام مي دهد و كاربران را به مراكز اقامتي معرفي ميكند و به عنوان يک واسطه بین مسافر و صاحب خانه عمل ميكند و كمیسیون هاي هر رزرو را دريافت ميكند. كاربران سايت شامل دو دسته افراد هستند، مهمان ها و میزبان ها. هر كاربر علاوه بر ايمیل و تلفن معتبر بايد اسکن كارت شناسايي را براي ساختن پروفايل وارد كند. میزبان ها بايد قیمت ملك خود را به علاوه قوانین شخصي و عکس هاي خانه به صورت آنلاين بارگزاري كنند. هر كاربر مهمان ميتواند پس از اقامت نظرات و رتبه مورد نظر خود را در قسمت مربوط وارد كند تا راهنماي ديگر مسافران باشد. اين سايت به سه صورت خانه در اختیار مهمان ميگذارد: خانه هاي مستقل، خانه هايي كه بخشي از خانه مثل آشپزخانه يا سرويس بهداشتي با بقیه مهمان ها مشترک باشد و اتاق هاي كاملا اشتراكي. میهمانان ايربيانبي هر بار كه خانه اي را اجاره ميكنند، هزينه ای بابت خدمات را كه بین 6 تا 12 درصد مبلغ اجاره است به سايت پرداخت ميكنند. در صورت رزرو بیشتر شب ها، درصد شارژ كاهش مييابد.
برخي از ملاحظاتي كه در سايت ايربيانبي وجود دارد به شرح زير است:
– تمام مهمان هاي اين سايت بیمه ميشوند.
– میزبان مديريت كامل اجاره، قوانین خانه و نحوه تعامل با مهمانان را دارد. براي مثال در صورت ديركرد در تحويل خانه ميتواند مهمان را جريمه كند.
– براي حفظ مسائل ايمني، خانه و وسايل آن بیمه خسارت در مقابل حوادث پوشش داده ميشود.
– براي امنیت خاطر میزبان شماره تلفن، آدرس ايمیل و اطلاعات خاصي را از مهمان ميگیرد.
– در زمان اجاره، هزينه اي اضافي گرفته ميشود كه به عنوان نوعي ضمانت از جانب مهمان بابت سالم نگهداشتن خانه و صدمه نزدن به لوازم است. البته اين مبلغ در زمان تحويل خانه به
مهمان بازگشت داده ميشود.
– علاوه بر هزينه اجاره خانه، هزينه كمي بابت نظافت خانه گرفته ميشود كه اين ويژگي در قسمت اطلاعات خانه ذكر ميشود.
– مهمان ميتواند اطلاعات اجاره دهنده را داشته باشد و با آن تعامل كند و از امکانات مختلف خانه كه در توضیحات آن ارائه شده مطلع شود.
– يکي از خدمات اين سايت به كاربران، معرفي مکان هاي گردشگري است، سايت به طور خودكار قابلیت هاي گردشگري، اقامتي، تفريحي و خدماتي اطراف محل را نیز به مشتريان و كاربران معرفي ميكند تا از ظرفیت ها و فرصت هاي اطراف آن مکان مورد نظر اطلاع داشته باشند.

هوماوي

اين سايت يک پلتفرم اجاره خانه است كه در فوريه 2005 در تگزاس اياالت متحده آمريکا تأسیس شد.و بیش از 2.000.000 فهرست خانه در 190 كشور دنیا دارد. طبق گزارش هاي اعلام شده درآمد اين شركت در سال 2014 در حدود 450 میلیون دلار تخمین زده ميشود همچنین در پايان سال 2015 ارزش برند هوماِوي در حدود 9/3 میلیارد دلار برآورد شده است. يکي از بزرگترين رقباي اين سايت درحال حاضر ايربيانبي است. هوماِوي و ايربيانبي هر دو طیف وسیعي از خانه ها، آپارتمان ها و هر فضاي زندگي ديگري را ارائه ميدهند. بزرگترين تمايز بین آنها در فضاي زندگي است كه ارائه ميدهند.
هوماِوي فقط فضاهاي خصوصي را براي میهمانان خود فراهم ميكند. اين بدان معناست كه میهمانان ميتوانند بدون حضور صاحبان خانه، كل ملك را در اختیار داشته باشند. ايربيانبي علاوه بر گزينه اقامتي مستقل، اقامت هاي مشترک را نیز در اختیار مسافران قرار ميدهد. اقامت مشترک به اين معنا است كه در مکان اقامت امکان حضور صاحب خانه يا ساير مهمان ها وجود دارد. سايت هوماِوي تمركز بیشتري در اسکانهاي مستقل گذاشته است، درحالي كه ايربيانبي به طور گستردهاي انواع مختلف فضاي زندگي و همچنین ساير ابزارها و تجربیات برنامه ريزي براي تعطیلات را ارائه ميدهد.
اين سايت قبل سال 2013 سالیانه 300 دلار از صاحبان خانه ها دريافت ميكرد تا امالک خود را در سايت قرار دهند. درواقع، اين بدان معناست كه هوماِوي در مقايسه با رقباي خود سرمايه گذاري كمتري در رزرو هر ملك در سايت هاي خود كرده است. اما در سال 2016 ، اين شركت مدل اشتراک خود را تغییر داد، اكنون فقط يك مدل اشتراک سالیانه اساسي به عنوان گزينه جايگزيني براي پرداخت هزينه در هر رزرو ارائه ميشود كه در آن مالکان بايد از پنج تا ده درصد از كل اجاره بهاي تمام شده به عنوان هزينه هر رزرو را پرداخت كنند. اين سايت به اجاره انواع اقامتگاه ها اعم از خوابگاه ها، آپارتمان ها،كاخ ها، ويلا ها و خانه هاي روستايي ميپردازد.

وانفایناستاي

وانفايناستاي يك شركت اجاره اماكن خصوصي است كه دفتر اصلي آن در لندن قرار دارد. اين شركت در ماه مه 2010 تنها با 6 باب خانه در لندن راه اندازي شد. در طول سال 2011 ،اين تجارت با رشد قابل توجهي رو به رو شد و امروزه در سطح بین المللي گسترش يافته و 5000 خانه خصوصي در سايت خود دارد. همانطور كه از نام اين شركت پیداست، اين سايت به خانه هاي لوكس در سراسر جهان متمركز شده و اكثر خانه هاي آن در شهرهاي پاريس، لس آنجلس، رم، نیويورک و حوزه كارائیب واقع شده است. ويژگيهاي خانه هاي ثبت شده در وانفايناستای توسط ناظران اين سايت تأيید ميشود و سپس در سايت منتشر ميشود. درحالي كه سايت ايربيانبي از طريق بازخورده ا و گزارشات مردمي و كامنت ها، فهرست خانه ها را رتبه بندي ميكند.
وانفايناستاي همه نیازهاي صاحبان خانه از عکاسي حرفه اي، خانه داري، نگه داري، مديريت كلیه رزروها و همچنین استقبال و پذيرايي از میهمانان در طول اقامت را مديريت ميكند. صاحبان خانه در دسترس بودن خانه خود با استفاده از يك تقويم آنالين به روز نگه ميدارند و به اينصورت سايت از خالي يا پر بودن مراكز اقامتي مطلع ميشود.
زماني كه يك مهمان از طريق وانفايناستاي مکاني را رزرو ميكند، تجربه آنها توسط تیمي كه شبانه روز در دسترس است، پشتیباني ميشود. هر اقامت شامل استقبال از شخص، پشتیباني محلي و گزينه افزودن امکانات و خدمات مناسب مانند راننده شخصي، تحويل مواد غذايي مورد نیاز، توصیه هاي رستوران ها و بلیت هاي سرگرمي و تجربیات مقصد و چیزهاي ديگر ميشود.

هوماِستاي

فعالیت سايت هوماِستاي دقیقاً همانند سايت ايربيانبي است كه بیش از 2.000.000 اقامتگاه در 190 كشور جهان در وبسايت خود دارد. اين برنامه از طريق 50 وبسايت به 23 زبان انجام ميشود و از طريق آن اجاره خوابگاه ها، آپارتمان ها، كاخ ها، ويلاها و خانه هاي روستايي را ارائه ميدهد. فهرست خانه هاي اين سايت كمترين اشتراک را با سايت ايربيانبي دارد. هوماِستاي به نوعي واسطه اي میان مهمان و صاحب خانه است كه به وسیله آن اقامتگاه ها به اشتراک گذاشته ميشود و نوعي زندگي اشتراكي را رقم ميزند. مدت اقامت ميتواند از يک شب تا بیش از يک سال متفاوت باشد. همچنین اين سايت توانايي آن را دارد تا خانه هاي صاحب خانه و مهمان را با هم تبادل كند اين فرايند ميتواند به طور همزمان يا در يک زمان ديگري اتفاق بیفتد. همچنین در اين سايت ميتوان در ازاي خانه داري يا كار كردن بر روي دارايي هاي صاحبخانه اقامت رايگان دريافت كرد. براي مثال اقامت در خانه هاي روستايي نوعي
اقامتگاه است كه میهمان در آن مزرعه كار ميكند.
شرايط اقامت به طور كلي توسط میزبان و مهمان تعیین ميشود، اين شرايط شامل نوع اقامت، مدت اقامت، خانه داري يا كارهاي مورد نیاز براي انجام، استفاده از خدمات و امکانات خانه، قوانین و مقررات مربوط به سیگار كشیدن، مشروبات و مواد مخدر است. اقامتگاه هاي خانگي مزاياي بسیاري از قبیل قرار گرفتن در معرض زندگي روزمره در يك مکان ديگر، فرصت هايي براي ديپلماسي فرهنگي، دوستي،صالحیت بین فرهنگي و تمرين زبان خارجي در مقايسه با ساير اقامتگاه ها دارد. با اينحال ممکن است محدوديت هايي از قبیل الزامات كاري داشته باشد كه از نظر راحتي، آسايش و حريم خصوصي مانند ساير اقامتگاه ها نباشد.

فليپكي

فلیپكي متعلق به سايت تريپاَدوايزر است و در سال 2016 بیش از 300.000 ملك را در 179 كشور جهان ثبت كرده است. دفتر مركزي آن در شهر بوستون، ايالت ماساچوست آمريکا قرار دارد. اين سايت تنها اتاق هاي مستقل را توزيع ميكند و اتاق ها و خانه هاي مشترک را ارائه نميدهد. فلیپكي همچنین داراي ويژگي جستجوي خاصي است كه ميتواند ويژگي هاي محل اقامت مانند پوشش حیواني،خصوصیات ساحلي، ويژگي هاي اقلیمي و غیره را نشان دهد. در اين سايت اقامتگاه ها قبل از افزودن به وبسايت توسط كاركنان شركت تأيید ميشود. همچنین اين سايت رتبه بندي هايي را براي موارد مرتبط با مسافرت مانند رستوران ها منتشر ميكند و همچنین در اياالت متحده، رتبه هاي مکان هاي تاريخي ملي را ارائه ميدهد.
فلیپكي در سال 2007 به عنوان وبسايت تعويض خانه و اجاره تعطیلات تأسیس شد. اين شركت در سال 2008 توسط وبسايت تريپاَدوايزر خريداري شد. در آن سال فلیپكي در لیست سفر و تفريح از وبسايت هاي برتر سفر قرار گرفت.

ویمدو

اين شركت در سال 2011 در آلمان تأسیس شد و تمركز اصلي خود را بر اجاره آپارتمان هاي شهري در اروپا قرار داد. اين شركت به عنوان يك بازار آنلاين شروع به كار كرد و به مردم اين امکان را ميدهد كه اقامتگاه هاي كوتاه مدت را اجاره داده يا اجاره كنند. اين شركت هیچ اقامتگاهي ندارد و فقط به عنوان يک كارگزار عمل ميكند كه در رابطه با هر رزرو كمیسیون دريافت ميكند. از سال 2015 ،اين شركت آلماني داراي بیش از 300.00 ملك اجاره در بیش از 100 كشور در سراسر جهان است. طبق گزارش اين سايت بیش از 80.000 میزبان فعال وجود دارد كه به طور متوسط در هر ماه 1018 دلار درآمد كسب ميكنند. میزبانان و میهمانان براي استفاده از خدمات ويمدو لازم نیست اروپايي باشند، اما اين وبسايت تمايل به جذب مسافر و صاحبان خانه از اروپا دارد. كاربران وبسايت ويمدو بايد يك هويت آنالين شخصي با يك آدرس ايمیل معتبر ثبت كنند همچنین كاربران ويمدو ميتوانند با يك حساب فیسبوک در سیستم ثبتنام كنند تا بین كاربران اعتماد ايجاد شود.
ويمدو 3 ٪از میزبان و 12 ٪از میهمان كمیسیون دريافت ميكند. همچنین از روش هاي مختلف پرداخت ازجمله كارت اعتباري،پرداخت هاي اينترنتي و … استفاده ميكند. براي حفظ امنیت، كلیه پرداخت ها به مدت 24 ساعت پس از ورود به سیستم حفظ ميشوند تا مهمانان بتوانند مشکلات محل اقامت خود را بررسي كنند.
ويمدو گزينه محبوبي براي صاحبان خانه است، زيرا هزينه اي را براي ثبت در سايت پرداخت نميكنند. میزبان فقط 3 درصد هزينه هر تراكنش را به ويمدو پرداخت ميكند. ويمدو براي اطمینان از امنیت هر دو طرف و جلوگیري از كلاه برداري، پرداخت بین میزبان و میهمان را تسهیل ميكند و 24 ساعت پس از ثبت اجاره، پول از میهمانان به میزبان ها منتقل ميشود. مسافراني كه با ويمدو رزرو ميكنند، براساس قیمت، 12 ٪هزينه رزرو را به صورت ثابت براي خدمات پرداخت ميكنند.

چرایي استفاده از ظرفيت هاي سایت هاي اجاره خانه مسافر

كمبود زيرساخت هاي اقامتي از يك طرف و هزينه و زمانبر بودن ايجاد و تأسیس آنها از طرف ديگر باعث شده است كه بستري فراهم شود تا فعالیتي كه به طور سنتي و در سالیان متمادي در شهرهاي گردشگرپذير كشور وجود داشت و افراد در ورودي شهرها اقدام به اجاره اتاق يا خانه هايي براي اسکان مسافران ميكردند، جنبه شفاف تر و رسمي تري پیدا كرده و در قالب سايت هاي اجاره مکان اقامتي يا همان خانه مسافر ظهور يابند. ازجمله مهمترين مزيت هاي اين سايت ها ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

1 .عرضه اتاق هاي ارزان قيمت براي قشر متوسط و پایين جامعه

اكثر اتاق هاي عرضه شده در سايت هاي اجاره خانه مسافر، خانه هاي شخصي و اقامتگاه هاي بومگردي هستند. هزينه اجاره شبانه اين اتاقها بین50 تا500 هزار تومان است. هزينه پايین اجاره اين اتاق ها درمجموع باعث كاهش هزينه سفر شده كه موجب گسترش سفر و گردشگري براي دهك هاي پايین و متوسط جامعه ميشود و به عبارتي باعث تحريك تقاضاي سفر ميشود كه ميتواند موجبات رونق گردشگري داخلي را فراهم نمايد.
2 .گردش مالي اقامتگاه هاي اجاره اي
بنابر تخمین هاي آماري گردش مالي اقامتگاه هاي اجاره اي حدود 128.4 میلیارد تومان بیش از چهارهزارمیلیارد تومان و سالیانه حدود5.800.000 اقامت اجاره داده ميشود از طريق وبسايت ها و يا به صورت سنتي(. از اين میزان 2 درصد از بازار اقامتگاههاي اجارهاي از طريق فضاي آنلاين )سايت هاي اجاره خانه مسافر و 98 درصد ديگر از طريق فضاي سنتي و غیررسمي(املاكي ها، دلالها و …) صورت ميگیرد. انتظار ميرود با توسعه فناوري اطلاعات، سهم بازار سنتي و غیررسمي (آفلاين) كاهش پیدا كرده و سهم بازار آنلاين كه قدرت مديريت، كنترل و نظارت بیشتري دارد، افزايش يابد.

3 .تأمين امنيت كشور و مسافران

بنابر اظهارات فعالان اين حوزه حدود 98 درصد از بازار اجاره خانه هاي شخصي در فضاي سنتي وغیررسمي (آفلاين) صورت ميگیرد و در اين بازار نظارتي از طرف دستگاه هاي حاكمیتي اعم از جنبه امنیتي، مالیاتي و … صورت نميگیرد. در مقابل بازار آفلاين مسافرخانه ها، در بازار آنلاين يعني سايت هاي اجاره خانه مسافر، تمام اطلاعات مربوط به مسافران داخلي يا خارجي، به صورت آنالين قابل رصد است كه با توافق بین سايت هاي اجاره خانه مسافر و نهادهاي نظارتي مانند پلیس نظارت بر اماكن دسترسي به اين اطلاعات اماكن پذير است.
از ديگر مزاياي فعالیت اين سايت ها، متمركز شدن نهاده اي نظارتي بر فعالیت تعداد محدود سايت هاي اجاره خانه مسافر به جاي حجم گسترده مسافران است. هم اكنون در حدود 20 سايت اجاره خانه مسافر درحال فعالیت هستند كه نظارت بر تعداد محدود و مشخص اين سايت ها آسان تر از حجم نامشخص مسافران داخلي و خارجي است. حتي در صورت بروز تخلف در سايت ها، نهاد نظارتي ميتوانند متناسب با تخلف صورت گرفته اعمال قانون نمايند.

4 .افزایش درآمدهاي عمومي دولت

شواهد گوياي اين است كه دولت و شهرداري ها از بسترهاي سنتي اجاره اماكن اقامتي هیچگونه درآمد و يا عوارضي كسب نميكنند حال آنکه ايجاد بستر آنلاين براي اجاره اين اماكن ميتواند زمینه اي را فراهم كند كه از طريق آن دولت درآمدهاي مالیاتي خود را افزايش داده و شهرداري ها نیز بتوانند با اخذعوارض معقول از صاحبان خانه هاي اجاره اي، خدمات بهتري به مسافران و شهروندان خود ارائه كنند.

5 .اشتغال زایي و درآمدزایي مناطق نوظهور

با فعالیت سايت ها يا اپلیکیشن هاي اجاره خانه مسافر، علاوه بر بهره مندي مسافر از اقامتگاه ايمن، باكیفیت و ارزان، زمینه ايجاد اشتغال براي صاحبان خانه نیز فراهم ميشود. علاوه بر اين، امکان اقامت آسان در يک شهر ميتواند بستر الزم براي افزايش ورود گردشگران به آن شهر را فراهم كرده و از اين طريق كسب وكارهاي خدماتي ديگري كه درگیر در زنجیره گردشگري هستند، به وجود بیايند و به عبارتي ساماندهي بحث اقامت در مسیرهاي جديد گردشگري امکان انتخاب آنها به عنوان مقصد را توسط گردشگران بالا ميبرد.

6 .ارائه خدمات اقامتي در ایام پرتراكم سفر

با توجه به كمبود زيرساختهاي اقامتي و تکمیل ظرفیت اكثر هتلها در ايام پر رونق و پرتراكم سفر دركشور(به ويژه 6 ماهه اول سال) فعالیت سايت هاي اجاره خانه مسافر ميتواند ظرفیت اقامتگاه هاي مسافرتي هر شهر را افزايش دهد و با افزايش كیفیت و تنوع اقامت، رضايت مسافران را جلب كند. ضمن اينکه اجاره آنلاین اين امکان مي تواند زمینه رصد و پايش وضعیت امکان اقامتي را فراهم آورد و موجبات مديريت مطلوب مقاصد گردشگري گردد.

7 .پایين آمدن هزینه اجاره هتل ها

با رشد فعالیت سايت هاي اجاره خانه مسافر، هزينه اجاره اقامت كاهش پیدا ميكند و هتلدارن نیز براي رقابت در بازار، هزينه اجاره اتاق هاي هتل را كاهش ميدهند. به اين ترتیب جامعه هتلداران از سیاست عرضه اتاق گرانقیمت با مسافران كم به سمت سیاست عرضه اتاق ارزانتر با مسافران زياد ميروند. دراينصورت هزينه سفر كاهش پیدا كرده و ذي نفعان بهره بیشتري ميبرند و سفر و گردشگري ميتواند دهكهاي مختلف درآمدي كشور را شامل شود.

8 .ذي نفع شدن زنجيره تأمين صنعت گردشگري

با فعالیت سايت هاي اجاره خانه مسافر هزينه سفر براي گردشگران داخلي و خارجي كاهش پیدا ميكند و تقاضا براي سفر در كشور افزايش مييابد كه درنتیجه گردش مالي اين صنعت افزايش مييابد. از آنجا كه صنعت گردشگري به عنوان يك صنعت چند بعدي شناخته ميشود و همه زنجیره تأمین صنعت گردشگري شامل دفاتر خدمات مسافرتي و تورگرداني، عاملان حمل ونقل هوايي، ريلي، جادهاي و دريايي،هتلها، مهمانسراها و مهمانپذيرها، رستوران ها، فروشگاه هاي محصولات صنايع دستي، اقلام سوغاتي،پوشاک، كفش، اشیاي چرمي و … از رشد اين صنعت منتفع ميشوند.

مسائل و چالش هاي ذي نفعان مرتبط براي فعاليت خانه مسافر

در ارتباط با فعالیت هاي خانه مسافر ذينفعان متفاوت و متنوعي وجود دارند در بحثها و جلسات تشکیل شده، چالش هاي فعالیت سايت هاي اجاره خانه مسافر از نقطه نظر هر كدام از سازمانها و نهادهاي حقوقي و حقیقي مرتبط مورد بررسي قرار گرفته است. در اينخصوص سعي گرديد كه براساس میزان تأثیرگذاري اين ذينفعان، به دو دسته ذي نفعان اولیه و ذينفعان ثانويه دسته بندي شوند. چارچوب بررسي هاي صورت گرفته در اين گزارش برمبناي تحلیل و بررسي ذينفعان اولیه به عنوان اصلي ترين بازيگران فعالیت هاي اين حوزه است.

1 .وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستي

چالش هاي فعالیت سايت هاي اجاره خانه مسافر از نظر كارشناسان وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي متنوع و متفاوت است ازجمله اينکه فعالیت سايت هاي اجاره خانه مسافر منجر به جذب مسافران به سمت اجاره خانه مسافر ميشود و اين امر ميتواند سرمايه گذاري در بحث هتلداري را به مخاطره بیندازد. علاوه بر اين وزارتخانه مذكور از طريق سازوكارهاي قانوني موجود نميتواند كنترل و نظارت دقیقي بر ايمني، قیمت و كیفیت اين مراكز داشته باشد درحالي كه در صورت بروز هرگونه مشکل در اين حوزه انتظار پاسخگويي از وزارتخانه توسط مراجع مختلف وجود دارد.

2 .پليس نظارت بر اماكن عمومي

همانطور كه اشاره شد در ساله اي متمادي، اجاره خانه هاي مسافر توسط دالالن در اطراف شهرها وروستا صورت ميگرفت، فعالیت بدون نظارت خانه هاي مسافري منجر به مشکالتي در زمینه امنیت ملي،فسادهاي اخلاقي و ارتکاب جرائم ميگرديد. ازجمله مهمترين دغدغه هاي پلیس نظارت بر اماكن عمومي براي حفظ امنیت مسافران و حفظ شئونات اسلامي احراز هويت مسافران سايت هاي اجاره خانه مسافر و احراز هويت خانه مسافر به همراه صاحبان آنهاست.

3 .جامعه هتلداران

هتلداران به عنوان يکي از مهمترين زنجیره هاي تأمین خدمات صنعت گردشگري ازجمله مهمترين اصناف باسابقه در اين صنعت محسوب ميشوند. مهمترين دغدغه اين قشر از صنعت گردشگري اين است كه از يک طرف هتل ها در اغلب نقاط كشور با ظرفیت هاي خالي مواجه هستند و از طرف ديگر هزينه هاي احداث و نگهداري بالايي دارند، لذا گسترش خانه مسافرها و سايت هاي اجاره اين خانه ها ميتواند وضعیت موجود بخش هتلداري را تضیعف نمايد و مانع توسعه اين بخش شود. از ديدگاه اين قشر حمايت از خانه مسافرها درواقع باعث ميشود كه هتل ها در شرايط نابرابر رقابتي قرار گرفته، زيرا براي اين خدمات اقامتي هیچگونه محدوديت و نظارت و كنترلي وجود ندارد.

4 .مسافران و گردشگران

از آنجا كه هزينه هاي مربوط به اقامت بخش مهمي از هزينه هاي مسافرت را به خود اختصاص ميدهد يکي از مهمترين دغدغه هاي مسافران و گردشگران تأمین مکاني ايمن، باكیفیت و قیمت مناسب براي همه اقشار است زيرا براساس آمارهاي ارائه شده ازسوي وزارت میراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي در سال 1397 بیش از 37 درصد از گردشگران داخلي در اقامتگاه هاي موقت (كمپ،كانکس و چادر) اقامت كرده اند و كمتر از 5 درصد آنها در هتلها اقامت داشته اند. در اين راستا به نظر ميرسد ساماندهي گونه هاي مختلف اقامت ميتواند گامي در جهت تأمین نیازها و خواسته هاي گردشگران داخلي باشد.

 

5 .صاحبانخانه هاي اجاره اي

همانطور كه گفته شد، طبق تعريف وزارت میراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دستي، خانه مسافر به واحدهاي اقامتي با كاربري مسکوني و مالکیت خصوصي اطلاق ميشود كه براساس ويژگي هاي اقلیمي هر استان از وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجوز اقامت گردشگران داخلي و خارجي را اخذ مينمايد و در چارچوب دستورالعمل حاضر فعالیت ميكند كه انواع آن عبارتند از: ويلا، آپارتمان،خانه و سوئیت. همچنین اينکه سهم خانه مسافرها از اقامت گردشگران و مسافران حدود 20 درصداست.
بنابر اظهارات مسئولان مربوطه، حدود 300 هزار خانه ي اجاره اي در ايام مختلف سال در سراسر كشور پذيراي گردشگران و مسافران هستند. هرچند كه صاحبان اين مراكز به دنبال افزايش جذب مسافران بوده و سازوكارهاي جديد و سايت هاي اجاره اتاق ميتوانند زمینه تحقق اين هدف را تسهیل نمايد، اما رسمي شدن آنها و ثبت مشخصات خود در اين سايت ها موجب ايجاد فرايندهاي دست و پاگیرجهت دريافت مجوز فعالیت و ورود دستگاهاي مختلف دولتي به كسب وكار آنها خواهد شد. لذا صاحبان خانه ها و مراكز اقامتي به جهت ضوابط دست و پاگیر مورد نیاز براي فعالیت، استقبال زيادي از رسمي شدن نميكنند، زيرا منافعي كه از اين طريق دريافت ميكنند، اما دريافت آن منافع با چالش هاي فراواني مواجه ميشود.
چالشهاي فعالیت اجاره خانهمسافر از ديدگاه صاحبان خانه مسافرها به شرح زير است:
– طولاني بودن بوروكراسي اداري اخذ مجوز خانه مسافر
طولاني بودن بوروكراسي اخذ مجوز خانه مسافر مهمترين عاملي است كه باعث عدم استقبال از طرح خانه مسافر شد، طبق جلساتي كه با مسئولان مجوزدهي خانه مسافر صورت گرفت، طولاني شدن رفت و آمدهاي صاحبان خانه مسافر و زمانبر بودن تأيید مجوزها تا 3 ماه، ازجمله موانع صدور مجوز خانه مسافر است.
– اخذ مالیات از خانه مسافرها
از میان 300 هزار خانه اي كه در زمینه اقامت گردشگر فعالیت ميكند تنها 20 هزار خانه مجوز خانه مسافر گرفته است، حدود 93 درصد خانه ها، مجوز خانه مسافر ندارند و خارج از نظارت سازمان هاي مزبور فعالیت ميكنند كه اين خود موجب ميشود بقیه خانه هاي مسافر براي اخذ مجوز خانه مسافر بي میل شوند.
– شرايط و ضوابط سختگیرانه براي صدور مجوز خانه مسافر
برخي از قوانین ثبت خانه مسافر به شرح زير است:
بند 1ـ ساختمان خانه مسافر بايد داراي پايان كار باشد.
تبصره ـ درصورت نبود پايانكار، ارائه استحکام بنا و بیمه ساختمان الزامي است.
بند 2ـ ساختمان بايد داراي سند مالکیت قطعي و يا اسناد دال بر مالکیت باشد.
بند 3ـ در صورت ساكن بودن مالك در خانه مسافر، وجود حداقل دو اتاق با خدمات كامل براي اقامت میهمان ضروري است.
بند 4ـ ساختمان بايد داراي بیمه نامه حوادث و يا بیمه نامه مسئولیت مدني براي مسافران و كاركنان ساختمان باشد.
بند »5»ـ خانه مسافرحتي المکان بايد از مکانهاي پر سر و صدا و آلودگي هاي صوتي به دور باشد و مسائل زيست محیطي را رعايت نمايد.
6 .سایت هاي اجاره خانه مسافر
هم اكنون حدود 20 سايت اجاره خانه مسافر درحال فعالیتند كه ملزم به دريافت مجوز بند (ب) مجوز نماد اعتماد الکترونیکي كسب و كارهاي اينترنتي و مجوز شامد هستند. اكثر سايت هاي فعال مجوز نماد اعتماد الکترونیکي كسب وكارهاي اينترنتي و مجوز شامد را كسب كردها ند، اما زمانبر بودن و شرايط سخت كسب مجوز (ب) موانعي را براي فعالیت سايت ها ايجاد كرده است.
برخي از چالشهاي فعالیت سايت هاي اجاره خانه مسافر از نظر مديران سايتها بهشرح زير است:

– سرمايه گذاري در سايت هاي اجاره خانه مسافر

از آنجا كه سايت هاي اجاره خانه مسافر بیشتر در فضاي استارت آپي قرار دارند و فضاي استارت آپي درحال رشد است، طبیعي به نظر ميرسد كه اين فضا با مشکالت و چالش هايي روبه رو باشد، اما نکته حائز اهمیت تلاش در حل اين مشکالت در سريع ترين زمان ممکن است. چالشي كه استارت آپ هاي ايراني با آن مواجه هستند، تأمین مالي و سرمايه گذاري است. همچنین عدم اعتمادو آگاهي سرمايه گذاران بخش خصوصي نسبت به فضاي كسب وكارهاي اينترنتي باعث عدم اطمینان و اعتماد سرمايه گذاران در اين زمینه ميشود.
اين اعتماد زماني ايجاد ميشود كه فعالیت سايت هاي اجاره خانه مسافرمجوز قانوني الزم را از مسئولان مربوطه اخذ نمايد. برخي از مهمترين چالش هاي اين سايت ها عبارتند از:

– چالش هاي مربوط به اخذ مجوز

دولت سعي كرده با ايجاد نهادهايي مانند هیئت مقررات زدايي و تسهیل صدور مجوزهاي كسب وكار، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي گام اثربخشي در حمايت از توسعه كسب و كارها بردارد، با اينحال، حضور سازمان هاي موازي دولتي باعث شده بسیاري از كسب وكارهاي جديد كه عمدتاً از جنس استارت آپ بوده در مسیر فرسايشي پرپیچ و خم دريافت مجوز فعالیت، استعالم ازسوي سازمان هاي مختلف سالها گرفتار و سردرگم شوند كه فعالیت سايت هاي اجاره خانه مسافر از اين امرمستثنا نیستند.
بنا به اظهارات مسئولان سايت هاي اجاره خانه مسافر، برخي از اين سايتها اقدام به ثبت شركت و دريافت مجوز بند (ب) از وزارت میراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، كرده اند، ولي با وجود اين همچنان غیرقانوني تلقي ميشوند.
شركت هايي كه مجوز بند (ب) دارند، ميتوانند به برنامه ريزي، سازمان دهي، اجرا و نظارت يك برنامه سفر در قالب پکیج تور يا بسته سفر اقدام كنند؛ به عبارت ديگر، ميتوانند از يک تور يكروزه داخل شهر تا تورهاي دور دنیا را برنامه ريزي و قیمت گذاري كنند و در آن راستا، براي گرفتن مسافر در رسانه هاي گروهي تبلیغ كنند. اين شركت ها ميتوانند با معرفي لیدرهاي خارجي زبان خود، اقدام به دريافت ويزا براي مسافران كرده و در سراسر جهان، هتل رزرو كنند.
بعضي از شرایط صدور مجوز بند(ب) به شرح زیر است:
بند(1)ـ ارائه محل مناسب براي دفتر كار
مساحت دفتر خدمات مسافرتي بايد 40 الي 70 مترمربع باشد (بستگي به میزان تقاضا و موقعیتدارد با تشخیص مرجع صدور مجوز) علاوه بر آن، محل دفتر بايد كاربري تجاري يا اداري داشته باشد.مدرک معتبر رسمي مبني بر تصرف مالکانه يا استیجاري محل دفتر بايد ارائه شود. در مکاني قابل دسترس و ديد عموم (مانند طبقه اول يا دوم) باشد. در مکاني باشد كه با صنف هاي همسايه با او سنخیت داشته باشند. تجهیزات و امکانات مناسب فعالیت خود با تأيید مرجع صدور مجوز داشته باشد.
بند (2)ـ معرفي يك فرد به عنوان مدير فني دفتر
متقاضیان تأسیس دفتر بايد يك نفر را به عنوان مدير فني به مراجع مربوط، معرفي كنند. مدير فني بايد شرايط زير را داشته باشد:
– مسلط به يکي از زبانهاي خارجي(ترجیحاً انگلیسي)
– ارائه گواهینامه فارغ التحصیلي از آموزشگاه ها و مراكز آموزش عالي و مدارس حرفه اي خدمات مسافرتي و سیاحتي – جهانگردي يا مراكز آموزشي وزارتخانه هاي مرتبط
سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري وظايف و تکالیف مدير فني بند(ب) تعیین كرده كه برخي از اين وظايف به شرح زير است:
بند (1-2) ـ مدير فني موظف است بر ساير فعالیت هاي مربوط به گردشگري اعم از رزرو هتل واخذ رواديد نظارت نمايد.
بند (2-2) ـ مدير فني موظف به نظارت بر ثبت نام و نحوه اجراي گشت ها است.
بند(3) ـ حداقل مدرک كارشناسي را داشته باشد.
بند (4) ـ حداقل 25 سال سن داشته باشد.
بند (5) ـ حداقل 3 سال سابقه كار مفید مرتبط با فعالیت مرتبط و صلاحیت شغلي داشته باشد.پ
نکته ديگر، اخذ مجوز بند(ب) زمانبر است، طولاني بودن زمان دريافت مجوز بند(ب) به همراه قوانین سختگیرانه آن باعث شده تا مسئولان سايت هاي اجاره خانه مسافر تمايلي به دريافت اين مجوز نداشته باشند.

– ماليات دریافتي از سایت هاي اجاره خانه مسافر

سايت هاي اجاره خانه مسافر اغلب به صورت استارت آپي شکل گرفته اند، استارت آپ به شركتي گفته ميشود كه مدل كسب وكار نوآورانه اي دارد كه ميتواند در مقیاس وسیع و با رشد سريع همراه باشد، اما به دلیل همین ويژگي هايش، نميتوان از ابتدا موفقیت يا عدم موفقیت آن را در آينده شناسايي و تضمین كرد. به اين ترتیب كشورهاي مختلف به جاي تمركز بر فرايندهاي ارزيابي و زدن برچسب به شركتها و عرضه انواع مجوزها و گواهينامه ها، سعي ميكنند تا فرصت اولیه اي براي موفقیت در اختیار شركت ها قرار دهند. به عبارتي ديگر به جاي آنکه كسي آنها را ارزيابي هاي پیچیده نمايد و مالیات تعیین كند، يك امنیت رواني و اقتصادي براي فعالیت در سقف و مدت محدودي در اختیار آنها قرار دهند. همین منطق باعث شکلگیري قوانیني در كشورهاي توسعه يافته شد كه در آن شركت هاي نوپا از بسیاري از قیودِ مسائل پیچیده مالیاتي و بیمه اي رها شدهاند. بايد به ايده هاي مختلف اين فرصت را داد تا تبديل به يک شركت شوند. تا زماني كه افراد از ترس بیمه و مالیات و مشکالت مختلف، از تشکیل شركت بترسند، حتمالا اقدام به ثبت شركت نميكنند. همین ترس مانع از آن ميشود كه بسیاري از ايده هاي نوآورانه هیچگاه نتوانند فرصت تبديل شدن به يك كسب وكار و حتي جذب سرمايه گذار را بیابند.

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

 برای تحقق یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار گیرد.
در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نمایئد و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید.

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقريبی است.

امکان سرمايه گذاری با ظرفيتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاری کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهی می توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.

 

 


درصورت تمايل به اين مطلب امتياز دهيد: