رثبری

طرح تولید آجر نمای پرسی

آﺟﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره ۷ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌتی اﻳﺮان ﻓﺮآورده ای است ﻣﺼﻨﻮعی ﻛﻪ از ﭘﺨﺘﻦ ﺧﺸﺖ ﺧشک ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ می آﻳﺪ.
ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺟﺮ رسی در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ۱۱۶۲ آمده است. البته در روش ﻧﻴﻤﻪ ﺧشک، ﺧﺎک ﻣﺮﻃﻮب ﭘﺮس می ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﺸﺖ آﻣﺎده ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد.ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺟﺮ، ﺧﺎک رس و ﻣﻮاد رسی می باﺷﺪ. ﺧﺎکی ﻛﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی اﻛﺴﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ و ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت ﻛﻠﺴﻴم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای آﺟﺮ ﺳﺎزی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳت.

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح آجر نمای پرسی

طرح توجیهی تولید آجر نمای پرسی: ۲۶۹۳۱۱۱۷

موارد مصرف و کاربرد طرح تولید آجر نمای پرسی

آﺟﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎئی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎتی ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ روی آن اﻧﺠﺎم نمیﺷﻮد و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﺑﻪ ﻛﺎر می رود.

طرح تولید آجر نمای پرسی

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید آجر نمای پرسی

نقاله
دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﺘﺮود
ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ دوﻣﺤﻮر
ﺑﺎﻛﺲ ﻓﻴﺪر
آﺳﻴﺎب ﻏﻠﻄکی
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺮد ﻛﻨﻨﺪه
ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﺪ

قیمت خط تولید آجر نمای پرسی

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید آجر نما پرسی، برابر با ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت آجر نمای پرسی

بودجه: بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان
میزان اشتغال طرح: ۳۱ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۱۶۷۵۵۵۰۰ هزار ریال
سرمایه در گردش: ۲۵۴۵۰۰ هزار ریال
سرمایه کل:۱۷۰۱۰۰۰۰ هزار ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)