طرح تولید سکسیونر

ﺳﮑﺴﻴﻮﻧﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻭﺻﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺑﺪﻭﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﻭ ﮔﺎﻟﻮﺍﻧﻴﮑﯽ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ ﻳﻚ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻭﺻﻞ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻲ ﺑﺎﺭﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
به ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻠﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺯﻳﺮ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺟﺪﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺯﺷﺒﻜﻪ جدا میسازد . ﺍﻳﻦ ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻛﺎﭘﺎﺳﺘﻴﻮ ﻫﺎﻱ ﻣﻘﺮﻩ، ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺮﻗﻲ ﻭ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻧﻴﺰ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻛﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ ﻗﻄﻊﻛﺮﺩ.
ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮﻫﺎ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﮔﺎﻟﻮﺍﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﺭ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﻕ ﺯﺩﮔﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻃﻮﺭﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﮔﻲ یا ﻭﺻﻞ ﻣﺤﻞ ﻗﻄﻊ ﻳﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ طور ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺅﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .

انواع سکسیونرها

سکسیونر تیغه ای
سکسیونر کشویی
سکسیونر دورانی
و سکیونر قیچی ای

موارد استفاده از سکسیونر

اصولاً سکسیونر وسایل ارتباط دهنده مکانیکی و گالوانیکی برای هدایت بهتر جریان قطعات و سیستمهای مختلف می‌باشند ودر درجه اول به منظور حفاظت اشخاص و متصدیان مربوطه در مقابل برق گرفتگی بکاربرده می‌شوند. بدین جهت طوری ساخته می‌شوند که در حالت قطع یا وصل، محل قطع شدگی یا اتصال بطور واضح وآشکار قابل رویت باشد.
یعنی در هوای آزاد امجام گیرد و از آنجا که سکسیونر باعث بستن یا بازکردن مدارالکتریکی نمی‌شود، برای باز کردن وبستن هر مدار الکتریکی فشار قوی احیتیاج به کلید قدرت می‌باشدکه قادر است مدار را تحت هر شرایطی بسته یا باز کند وسکسیونر وسیله‌ای است برای ارتباط کلید قدرت به شینه و یا هر قسمت دیگری از شبکه که دارای پتانسیل است؛ لذا طبق قوانین متدوال الکتریکی و به منظور ایمنی لازم در هنگام تعمیرات لازم است تا جلوی هر کلید قدرتی از ۱ کیلو وات به بالا و یا درهر دو طرف در صورتی که از دو طرف تغذیه گردد سکسیونر نصب گردد. با این شرایط هنگام باز کردن مدار، ابتدا کلید و سپس سکسیونر باز می‌شود ودرموقع بستن ابتدا سکسیونر وسپس کلید بسته می‌شود ودر صورتیکه سکسیونربه تیغه‌های زمین مجهز باشد، این تیغه‌های بعد ازباز شدن سکسیونر بسته شده تا شارژ‌های خازنی ذخیره شده رابه زمین منتقل نماید؛ سکسیونرهای بکار رفته در سیستم قدرت سه فاز بوده و دارای سه پل مشابه می‌باشد.
عملکرد همزمان سه فاز بوسیله اینترلاک مکانیکی بین سه پل امکان پذیر میباشد. ازآنجا که مقدار شارژ خازنی باقیمانده (ولتاژ) درروی قسمتهای جدا شده از شبکه در رده ولتاژهای فشار قوی قابل توجه است، لازم است قبل از عمل تعمیرات بوسیله بستن تیغه‌های زمین سکسیونر‌ها معمولاً بین سکسیونر و کلید قدرت اینترلاک (مکانیکی یا الکتریکی) به نحوی برقرار می‌شودکه با وصل بودن کلید نتوان سکسیونر را قطع و وصل نمود. برای این منظور از یک بوبین که از ولتاژ خط تغذیه می‌شود برای ایجاد اینترلاک الکتریکی جهت عملکرد تیغه‌های زمین استفاده مینمایند.
همچنین ازاینترلاک مکانیکی و یا الکتریکی جهت حصول اطمینان از باز بودن سکسیونر در زمان عملکرد تیغه‌های زمین وبالعکس استفاده می‌شوند.

 

کد آیسیک مرتبط با صنعت توليد سکسیونر

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطه شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.

سکسیونرها                                                                                                     3120412387
سکسیونر هوایی غیرقابل قطع زیر بار                                                                     120512391
سکسیونر تابلویی قابل قطع زیر بار (بالاتر از 72/5 کیلوولت)                                         3120612465

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت توليد سکسیونر

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.

سکسیونرها                                                                                                   85352910

سکسیونر هوایی غیرقابل قطع زیر بار                                                                   85352910

سکسیونر تابلویی قابل قطع زیر بار (بالاتر از 72/5 کیلوولت)                                       85352910

فرایند تولید سکسیونر ها

میلگرد -برش -فرژ کاری – سوراخکاریسری تراش کاری وسوراخکاری -ابکاری
ورق فلزی -برش – پرس کاری -آبکاری -مونتاژ – رنگ کاری – سکسیونر
میله فلادی -سری تراش و تراشکاری کاری آبکاری

وضعیت واحد های فعال تولید سکسیونر

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای توليد سکسیونر در کشور به تفکیک استان آمده است.

 

وضعیت واردات و صادرات سکسیونر

نمودار واردات و صادرات سکسیونر در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

 

ﮐﺎﻻﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ سکسیونر

ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻃﺮﺡ ﺍﺯ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به نیاز ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺫﻛﺮ ﺷﺪ ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛـﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻃﺮﺡ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﺎﻻﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﮑﻲ ﮐﺎﻻ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯ

ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮﻫﺎ ﻭﺳﺎﻳل ارتباط ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻭ ﮔﺎﻟﻮﺍﻧﻴﻜﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭﻝ به ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﻕ ﺯﺩﮔﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺎﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺗﻜﻨﺴﻴﻨﻬﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ سکسیونر

ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲﺷﺎﻣﻞ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺳﻮﺋﻴﺲ ، ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ، ﮊﺍﭘﻦ، ، ﻭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ.ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﺳﻮﺋﻴﺲ، ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﻭ ﻫﻠﻨﺪ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻻ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ طرح تولید سکسونر

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ، ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﻗﺰﻭﻳﻦ، ﻗﻢ ، ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﻲ ، ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ، ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ، ﻛﺮﻣﺎﻥﻭﻣﺮﻛﺰﻱ پیشنهاد میگردد.

بررسی بازار

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪﻭﺩ 35 ﺩﺭﺻﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﺎﻣﻴﻦ میﺷﻮﺩ . ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴـﺪﺍﺕ ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺸﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﻣﻮﻧﺘﺎﮊ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺷـﺒﻜﻪ ﻫـﺎﻱ جدید برق رسانی میتوان امیدوار به کسب درصدی از نیاز بازار این محصول بود .

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح توليد سکسیونر

ظرفیت تولید سالیانه : 500 تن در سال
نرخ برابری دلار : 16000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 2000 مترمربع
زیربنای کل : 1140مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 28 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت :.2.50میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 150میلیون تومان
نرخ بازده داخلی : 34 درصد

نکته مهم

اين طرح صرفا به عنوان يک ايده سرمايه گذاري مطرح مي شود. جداول و نمودارها تقريبي است.

امکان سرمايه گذاري با ظرفيتهاي مختلف و به تبع آن سطح سرمايه گذاري کمتر و بيشتر از ميزان اعلام شده نيز وجود دارد.

درصورت نياز به تدوين طرح توجيهي مي توانيد با شرکت تماس حاصل فرماييد يا فرم اوليه سفارش طرح را تکميل نمائيد.