طرح تولید سیلیکون متال

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﺮژی ﭘﺎک ﺧﻮرﺷﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﺿﺮورت وﺟﻮد ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن ﻣﺘﺎل اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ است. ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن اﻧﺮژیﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﭘﺎک و ارزان در ﺟﻬﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻨﮓ ﺳﯿﻠﯿﺲ در صنعت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨه تولید، ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎیﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی فتوولتاییک آغاز شود.

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح سیلیکون متال

طرح توجیهی تولید سیلیکون متال : ۲۷۲۰۱۳۳۹

موارد مصرف و کاربرد سیلیکون متال

ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻓﺮاوان ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ که در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﮐﺎرﺑﺮد در ﺻﻨﺎﯾﻊ ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ، ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻧﺎم ﺑﺮد.

طرح تولید سیلیکون متال

اهمیت تولید سیلیکون متال در کشور

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده روزاﻓﺰون در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﻈﯿﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮرﺷﯿﺪی از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص در آﯾﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

تجهیزات و ماشین آلات طرح تولید سیلیکون متال

پاتیل حمل مذاب
واحد ذوب ریزی
واحد تولید گاز تری کلروسیلان
کوره ذوب بریجمن
دستگاههای سیم برش و برش لیزر
قسمت شکستن چانک های سیلیکون و …

قیمت خط تولید سیلیکون متال

قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعلام قیمت از شرکت‌های تأمین کننده خط تولید سیلیکون متال برابر با ۱۲۵۰۸۹۵۰۰۰ هزار ریال بر آورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد ساخت سیلیکون متال

بودجه: بالای ۱۰ میلیارد تومان
ظرفیت تولید سالیانه: ۱۰۰۰۰ تن
مساحت زمین مورد نیاز: ۱۵۰۰۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۱۴۴۰۰ مترمربع
میزان اشتغال طرح: ۱۹۸ نفر
طول دوره ساخت پروژه: ۱ سال
سرمایه ثابت: ۲۰۳۹۱۲۵ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۸۰۰۴۷.۵ میلیون ریال
سرمایه کل: ۲۱۱۹۱۷۲.۵ میلیون ریال

نکته مهم:
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

۳.۵/۵ - (۲ امتیاز)