طرح تولید پودر و پلت یونجه (5)

طرح تولید پودر و پلت یونجه

یونجه نباتی علوفه ای است که امروزه کشت آن بـه سرعت توسـعه یافتـه و سـطح کـشت زیـادتری را بتدریج اشغال خواهد نمود. این نبات دارای سابقه تاریخی بسیار قدیمی میباشد که قدمت آن به ابتـدای تاریخ تمدن میرسد.مبداء یونجه منطقه خاور نزدیک و آسیای مرکزی است. بنا به نظـر وافیلـوف روسـی مبداء یونجه مرکز خاور نزدیک، آسیای صغیر، قفقاز، ایـران و منـاطق کوهـستانی ترکمنـستان اسـت. بـه علت اهمیت آن زودتر از هر گیاه علوفهای دیگر اهلی شـده اسـت. یونجـه در منـاطق دارای آب و هـوای قارهای مشخص سرد و تابستانهای گرم و خشک رشد و تکامل یافته است. یک بهار دیـررس و تابـستان کوتاه از مشخصات آب و هوای قارهای است. این خـصوصیات آب و هـوایی یـا منطقـه سـازش یونجـه در کشور ایران شامل نواحی سردسیر یا مناطق غربـی کـشور اسـت. احتمـالا موفقیـت اصـلی ایـن گیـاه را میتوان در داشتن سیستم ریشه آن دانـست. در نتیجـه تکامـل رابطـه همزیـستی بـین گیـاه و بـاکتری ریزوبیوم، گیاه یونجه به یک منبع ازت دسترسی مییابد که بعد از گذشت چند هفته این گیاه دیگـر بـه ازت خاک بستگی نخواهد داشت. به علاوه یونجه به دلیل داشتن ریـشه عمیـق و راسـت توانـایی کـسب رطوبت قابل جذب را از اعماق زمین ) تا حدود ۵متر و بیشتر(دارد. ایـن امتیـاز امکـان نجـات گیـاه را ازخطر طولانی بودن خشکی فراهم میسازد. همچنین یونجه میتواند در شرایط خشکی وسرما بـه رشـد و نمو خود ادامه دهد. ساقههای خزنده روی زمین یا استولون، ریشههـای خزنـده زیـر زمینـی یـا ریـزوم و طوقه به خاک نشسته یونجه مقاومت این گیاه را در مقابل سرمای سـخت، زمـستان و یخبنـدان افـزایش میدهد و ادامه حیات یونجه را در برابر عوامل فوق تضمین میکند.

طرح تولید پودر و پلت یونجه (4)

کاربرد پودر و پلت یونجه

پودر و پلت یونجه در کلیه دامها قابل مصرف بوده و میتوان آن را بـه صـورت مـستقیم در هـر نـوع وضعیت تغذیه ای در گاوهای گوشتی و شیری، خوک، اسـب، طیـور، خرگـوش، گـوزن، گوسـفند، بـز و حیوانات دستآموز استفاده نمود. یونجه پلت شده موجب افزایش سرعت رشد و ضـریب تبـدیل خـوراک در مقایسه با سایر منابع پروتئینی میگردد. . یونجه پلت شده به علـت کیفیـت بـالا مـیتوانـد جـایگزین بخشی از دانه غلات و علوفه به صورت توامـاً در جیـرههـای گاوهـای شـیری گـردد. بـه گونـهای کـه تـا ۵۰درصد ماده خشک علوفه مصرفی در جیرهها را میتوان با پلت یونجه جـایگزین نمـود ولـی بایـد ایـن مهم را مدنظر داشت که در این سطح میزان دانه غـلات بـر اسـاس مـاده خـشک نبایـستی از ۵۰ درصـد جیره بیشتر باشد. تحقیقات نشان میدهد که پروتئین موجود در پلت یونجه بـه نـسبت پـروتئین علوفـه یونجه، سیلوی یونجه و کنجاله سویا در شکمبه به میزان کمتری تجزیه میگردد. این امر موجـب گـشته که یونجه پلت شده را بتوان به عنوان منبع پروتئین عبوری محسوب نمود.

طرح تولید پودر و پلت یونجه (6)

اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

با توجه به روند رو به افزایش جمعیت در دنیا و اهمیت و ارزش تامین پـروتئین حیـوانی و نیـاز روز افزون به فرآورده های دامی ،توسعه صنعت دامپروری از اهمیـت بـالایی برخـوردار اسـت. در ایـن رابطـه تامین خوراک دام مسئله حیاتی است که باید به آن توجه کرد در این راستا یونجه یعنوان ملکـه گیاهـان علوفه ای از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد. یونجـه بـا داشـتن میـزان عملکـرد بـالا در واحـد سـطح و خوش خوراکی بسیار مطلوب و به عنوان یک مـاده تـامین کننـده پـروتئین و مـواد معـدنی و ویتـامین آ و عوامل ناشناخته رشد از جایگاه ویژه ای در تغذیه دام و صنعت دامپـروری برخـوردار اسـت. بـا توجـه بـه چگالی پایین علوفه یونجه به منظور افزایش این چگالی در جهت کاهش هزینه هـای انبـارداری و حمـل ونقل و همچنین بهبود کیفیت تغذیه ای آن امروزه اقدام به خشک کردن و تبدیل علوفه یونجه بـه پـودر و پلت میگردد. خشک کردن و عمل آوری این ماده خام به صورت پودر و پلت موجب حفظ مـواد مغـذی موجود در آن میگردد. تحقیقات نشان داده است که خشک کردن یونجه موجـب حفـظ مـواد مغـذی و افزایش راندمان غذایی آن میگردد

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید پودر و پلت یونجه

۱. بذر یونجه : ۰۱۱۱۵۱۲۳۴۸

طرح تولید پودر و پلت یونجه (3)

بررسی بازار پودر و پلت یونجه

در حال حاضر نرخ یونجه با ۳۰ درصد افزایش و از ۸۵۰ به هزار و پنجاه تومان ارتقا یافته است. نوسانات نرخ نهاده های دامی به طور متوسط کیلویی ۸۰ تومان، نرخ تمام شده شیر خام را افزایش داده است. این درحالی است که نرخ خرید شیر خام از دامداران تغییری نداشته است که در صورت استمرار این روند تولیدکنندگان قادر به ادامه تولید نخواهند بود. افزایش تعرفه واردات از ۵ به ۱۰ درصد و تغییر ارز مبادله‌ای به آزاد همزمان با فصل برداشت در جهت حمایت از تولیدکنندگان با حذف تعرفه و تخصیص ارز مبادله ای، آرامش بر بازار نهاده های دامی حاکم شود. اخیرا قیمت برخی نهاده های دامی نظیر یونجه، ذرت و سویا با افزایش ۳۰ درصدی در بازار روبرو شده است حجم زیادی از این نهاده ها از طریق بنادر شمالی وارد کشور شده و واردکنندگان شمالی در رقابت هستند که کالای خود را به فروش رسانند.

شرایط واردات پودر و پلت یونجه

واردات پودر و پلت یونجه آزاد بوده و تنها نیاز به اخذ مجـوز از سـازمان دامپزشـکی کـشور و سـازمان حفظ نباتات، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران و سـازمان انـرژی اتمـی دارد. پـس از اخـذ مجوزهــــای ذکــــر شــــده امــــور تــــرخیص از مبــــادی ورودی صــــورت مــــیگیــــرد. این واردات می تواند توسط هر فرد حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی صورت پذیرد.

وضعیت واردات و صادرات پودر و پلت یونجه

در نمودار زیر وضعیت واردات و صادرات پودر و پلت یونجه در کشور به تفکیک سال آمده است .

طرح تولید پودر و پلت یونجه (1)

وضعیت واحد های فعال تولید پودر و پلت یونجه

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده پودر و پلت یونجه در کشور به تفکیک استان آمده است .

طرح تولید پودر و پلت یونجه (2)

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)