طرح تولید چشم الکترونیکی (1)

طرح تولید چشم الکترونیکی

دستگاهی است دقیق، ظریف و حساس برای كنترل حركت و جابجایی اشیا یا افراد توسط نور. كافیست نور به مقـدار لازم به سلول حساس دستگاه بتابد. به محض آن كه فرد یا شیئی از مقابل دستگاه عبور كـند یا جابجا شود، بطوریكه تابش نور به سلول حساس كاهش یابد و یا متوقف شود ، دستگاه فوراً واكنش نشان میدهد.

تاریخچه چشم الکترونیکی

سال 1887 میلادی هانریش هرتز دانشمند آلمانی در حین انجام آزمایش متوجه شد كه تاباندن نور با طول موجهای كوتاه مانند امواج فرابنفش به كلاهك فلزی الكتروسكوپ با بار منفی باعث تخلـیه الكتروسـكوپ مـیشود وی با انجام آزمایشهای بعدی نشان داد كه تخلیه الكتروسكوپ بخاطـر جـدا شدن الكترون از سطح كلاهك فلزی آن است . این اولین قدم برای شناخت پدیدهای شد كه دهها سال بعد به عنوان الكترونیك نوری مورد استفاده بشر قرار گرفت. هـرچند تكـنولوژی الكترونیك نوری به دهها سال پیش بر میگردد اما چشم الكترونیك نزدیك بـه سـاختار امـروزی در دهـه 1970 توسـط یكـی از متخصـصین شركت سونی تهیه شد . این كارشـناس در ادامـه تحقیقاتـی كـه 2 نفـر از متخصصین شركت آمریكایی بل برای تهیه ابزار مـورد نـیاز دوربـین عكاسـی انجـام داده و بـه نتایجـی رسـیده بودند اولین چشم الكتریك را اختراع نمود .

كاربرد چشم الكترونیكی

الكتـرونیك نـوری كاربـرد بـسیار وسـیعی در صـنایع الكترونیك داشته و سلولهای نوری یا به عـبارت دیگـر چـشمهـای الكترونیكی نیز موارد استفاده فراوان دارند . بعضی ازكاربردهای چشم الكترونیك را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود .

ابزارهای كنترلی برای جاده ها و ترافیك
• پزشكی
• دوربینهای فیلمبرداری
• دوربینهای عكاسی دیجیتال
• آلات و ابزار الكترونیكی موسیقی
• اسباببازیهای مختلف
• دزدگیرها و آژیرهای مختلف
• باز و بسته كردن در ساختمانها، درب گاراژها و غیره
• بعضی از انواع فنها و پنكههای الكتریكی
• صنایع نظامی و كنترلی
• خطوط تولید و دستگاه های صنعتی

طرح تولید چشم الکترونیکی (2)

اهمیت صنعت در جهان و ایران

تكـنولوژیهـای نـوری در جهـان از اهمیت ویژه برخوردار بوده و متخصصین مختلف سعی در پیوند این تكنولوژی و نانوتكنولوژی دارند. علاوه بر آنكه كنفرانسها و سمینارهای علمی فراوانی بـرای توسـعه ایـن صـنعت برپا شده ، متخصصین فراوانی نیز در سراسر دنیا برای گسترش آن تلاش میكنند . كاربـرد فـراوان ایـن تكـنولوژی كـه بـسیار فراتر از ساختار سادهای است كه در ایران به عنوان چـشم الكتـرونیك شناخته میشود، سبب شده كه مطالعات و تحقیقات مربوط به آن زیاد و بازار آن نیـز در حـال گـسترش باشـد. آكادمـی نانوفوتونـیك (academy Nanophotonics (در اروپـا و كـشورهای عـضو OECD بـرای تحقیقات علمی مربوط به این تكنولوژی تشكیل شده و در سال 2007 نیز سمینارهایی را لهستان، سویس، اسپانیا و قبرس برای بررسی ابزارهای مورد استفاده و تـركیب تكنولوژیهای مختلف یا آن تشكیل میدهد . این تكنولوژی از موارد در حال رشد جهان می باشد. اگـرچه اهمـیت ایـن تكـنولوژی در ایـران كمتـر شناختهشده و در سطوح اولیه آن باقیمانده اما با تـوجه بـه كاربـرد وسـیع آن در صـنایع و فعالـیتهـای مختلف ، مطالعات آن توسط متخصصین الكترونیك در حال انجام است.

استانداردهای چشم الكترونیكی

اسـتانداردهای جهانـی بـرای تولـید ایـن صـنعت نیـز همانـند سـایر صنایع وجود دارد كه شامل ISO هـای مخـتلفمـیباشـد. سـازمان جهانـی اسـتاندارد بـرای تولـید كلیه كالاها و محصولات اسـتانداردهای مشخـصی در زمیـنه بهداشـت، كیفـیت، آزمـون و سـایر ویژگـیها دارد. موسسه اسـتاندارد و تحقـیقات صـنعتی ایران كه تنها سازمانی است كه بر طبق قانون می تواند استاندارد رسـمی فـرآوردههـا در ایـران را تعیـین و تـدوین و اجـرای آنهـا را با كسب موافقت شورایعالی اسـتاندارد اجـباری اعـلام نمایـد، كلـیه اسـتانداردهای مـربوط بـه تمامی كالاهای تولیدی را دارا میباشد.

اجزای تشکیل دهنده چشم الكترونیكی

همانطـور كه گفته شد چشم الكترونیكی، دستگاهی است حساس به نور بطوریكه اگر تابش نور بـه سـلول حـساس فوتـوالكتـریك آن كاهش یابد و یا متوقف شود، دستگاه فوراً واكنش نشان مـیدهـد. ایـن دستگاه معمولا با ولتاژ 6 یا 12 ولت كار میكند و مصرف آن در حالت بیكاری نـزدیك بـه صفر است. بنابراین حتی اگر باتری خشك به آن وصل شود، مدتها دوام می آورد. ضـمناً یـك پتانـسیومتر تنظـیم حـساسیت روی فیبـر تعبیه شده است كه به كمك آن می توانید دستگاه را برای استفاده در شرایط نوری مختلف به دقت تنظیم نمایید . دستگاه چشم الكترونیك كاربـردهای گوناگونی دارد كه از جمله میتوان به كاربرد آن به عنوان دزدگیر در موسسات و مـنازل و اتومبـیلها اشاره كرد. ضمناً برای كنترل مسیرها جهت آگاهی از ورود و خروج افراد نیز به كار میرود.
•مقاومتهای مورد نیاز در ابعاد مختلف و LDR (Resistors Dependant Light)
• خازن الكترولیت
• خازنها
• ترانزیستور
• سلول فتورزیستانس((CDS
• پتانسیومتر
IC •
• افزودنیها مانند بلندگو و غیره

طرح تولید چشم الکترونیکی (3)

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید چشم الكترونیكی

1. چشم الکترونیک : 3210512352

بررسی بازار چشم الكترونیكی

همانـند سـایر محـصولات صـنعتی به دلیل مشكلات مربوط به دادهها ، میزان تولید و یا درآمد از محـصول بـرای ایـران در دسترس نمیباشد . شركتهای كوچك فراوانی در تولید انواع كیت های ساده، دزدگیرها، چشم الكترونیك ساده، انواع سنسورها برای استفاده در ابزارهای مختلف فعال هـستند. امـا بخـشی از بـازار داخلـی در اختـیار واردكنـندگان چـشم الكتـرونیك و سـایر ابـزار الكترونیك نوری است كه از كشورهای مختلف به ویژه از شرق آسیا و اروپا وارد میكنند. بـا تـوجه بـه وسعت كاربرد كالا، حجم تقاضا برای آن ، نیاز به مطالعات وسیع دارد كه در امكان سـنجی مقدماتـی نمیتوان به آن پرداخت . نكته مهم در زمینه الكترونیك نوری و چشم الكترونیك افـزایش كاربـردهای آن جهان و به تبع آن در ایران میباشد كه به وسیله اختراعات جدید در این زمیـنه صـورت مـیگیـرد . امروزه نوآوری های فراوانی در زمینه های پزشكی، معلولیتها، كنترل وقایـع تا فاصله های دور و غیره برای این محصول در حال تحقق است كه می تواند تقاضا برای آن را در داخل كشور وسعت ببخشد.

وضعیت واحد های فعال تولید چشم الكترونیكی

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده چشم الكترونیكی در کشور به تفکیک استان آمده است .

طرح تولید چشم الکترونیکی (5)

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.