طرح تولید چشم الکترونیکی (1)

طرح تولید چشم الکترونیکی

دستگاهی است دقیق، ظریف و حساس برای کنترل حرکت و جابجایی اشیا یا افراد توسط نور. کافیست نور به مقـدار لازم به سلول حساس دستگاه بتابد. به محض آن که فرد یا شیئی از مقابل دستگاه عبور کـند یا جابجا شود، بطوریکه تابش نور به سلول حساس کاهش یابد و یا متوقف شود ، دستگاه فوراً واکنش نشان میدهد.

تاریخچه چشم الکترونیکی

سال ۱۸۸۷ میلادی هانریش هرتز دانشمند آلمانی در حین انجام آزمایش متوجه شد که تاباندن نور با طول موجهای کوتاه مانند امواج فرابنفش به کلاهک فلزی الکتروسکوپ با بار منفی باعث تخلـیه الکتروسـکوپ مـیشود وی با انجام آزمایشهای بعدی نشان داد که تخلیه الکتروسکوپ بخاطـر جـدا شدن الکترون از سطح کلاهک فلزی آن است . این اولین قدم برای شناخت پدیدهای شد که دهها سال بعد به عنوان الکترونیک نوری مورد استفاده بشر قرار گرفت. هـرچند تکـنولوژی الکترونیک نوری به دهها سال پیش بر میگردد اما چشم الکترونیک نزدیک بـه سـاختار امـروزی در دهـه ۱۹۷۰ توسـط یکـی از متخصـصین شرکت سونی تهیه شد . این کارشـناس در ادامـه تحقیقاتـی کـه ۲ نفـر از متخصصین شرکت آمریکایی بل برای تهیه ابزار مـورد نـیاز دوربـین عکاسـی انجـام داده و بـه نتایجـی رسـیده بودند اولین چشم الکتریک را اختراع نمود .

کاربرد چشم الکترونیکی

الکتـرونیک نـوری کاربـرد بـسیار وسـیعی در صـنایع الکترونیک داشته و سلولهای نوری یا به عـبارت دیگـر چـشمهـای الکترونیکی نیز موارد استفاده فراوان دارند . بعضی ازکاربردهای چشم الکترونیک را میتوان در موارد زیر خلاصه نمود .

ابزارهای کنترلی برای جاده ها و ترافیک
• پزشکی
• دوربینهای فیلمبرداری
• دوربینهای عکاسی دیجیتال
• آلات و ابزار الکترونیکی موسیقی
• اسباببازیهای مختلف
• دزدگیرها و آژیرهای مختلف
• باز و بسته کردن در ساختمانها، درب گاراژها و غیره
• بعضی از انواع فنها و پنکههای الکتریکی
• صنایع نظامی و کنترلی
• خطوط تولید و دستگاه های صنعتی

طرح تولید چشم الکترونیکی (2)

اهمیت صنعت در جهان و ایران

تکـنولوژیهـای نـوری در جهـان از اهمیت ویژه برخوردار بوده و متخصصین مختلف سعی در پیوند این تکنولوژی و نانوتکنولوژی دارند. علاوه بر آنکه کنفرانسها و سمینارهای علمی فراوانی بـرای توسـعه ایـن صـنعت برپا شده ، متخصصین فراوانی نیز در سراسر دنیا برای گسترش آن تلاش میکنند . کاربـرد فـراوان ایـن تکـنولوژی کـه بـسیار فراتر از ساختار سادهای است که در ایران به عنوان چـشم الکتـرونیک شناخته میشود، سبب شده که مطالعات و تحقیقات مربوط به آن زیاد و بازار آن نیـز در حـال گـسترش باشـد. آکادمـی نانوفوتونـیک (academy Nanophotonics (در اروپـا و کـشورهای عـضو OECD بـرای تحقیقات علمی مربوط به این تکنولوژی تشکیل شده و در سال ۲۰۰۷ نیز سمینارهایی را لهستان، سویس، اسپانیا و قبرس برای بررسی ابزارهای مورد استفاده و تـرکیب تکنولوژیهای مختلف یا آن تشکیل میدهد . این تکنولوژی از موارد در حال رشد جهان می باشد. اگـرچه اهمـیت ایـن تکـنولوژی در ایـران کمتـر شناختهشده و در سطوح اولیه آن باقیمانده اما با تـوجه بـه کاربـرد وسـیع آن در صـنایع و فعالـیتهـای مختلف ، مطالعات آن توسط متخصصین الکترونیک در حال انجام است.

استانداردهای چشم الکترونیکی

اسـتانداردهای جهانـی بـرای تولـید ایـن صـنعت نیـز همانـند سـایر صنایع وجود دارد که شامل ISO هـای مخـتلفمـیباشـد. سـازمان جهانـی اسـتاندارد بـرای تولـید کلیه کالاها و محصولات اسـتانداردهای مشخـصی در زمیـنه بهداشـت، کیفـیت، آزمـون و سـایر ویژگـیها دارد. موسسه اسـتاندارد و تحقـیقات صـنعتی ایران که تنها سازمانی است که بر طبق قانون می تواند استاندارد رسـمی فـرآوردههـا در ایـران را تعیـین و تـدوین و اجـرای آنهـا را با کسب موافقت شورایعالی اسـتاندارد اجـباری اعـلام نمایـد، کلـیه اسـتانداردهای مـربوط بـه تمامی کالاهای تولیدی را دارا میباشد.

اجزای تشکیل دهنده چشم الکترونیکی

همانطـور که گفته شد چشم الکترونیکی، دستگاهی است حساس به نور بطوریکه اگر تابش نور بـه سـلول حـساس فوتـوالکتـریک آن کاهش یابد و یا متوقف شود، دستگاه فوراً واکنش نشان مـیدهـد. ایـن دستگاه معمولا با ولتاژ ۶ یا ۱۲ ولت کار میکند و مصرف آن در حالت بیکاری نـزدیک بـه صفر است. بنابراین حتی اگر باتری خشک به آن وصل شود، مدتها دوام می آورد. ضـمناً یـک پتانـسیومتر تنظـیم حـساسیت روی فیبـر تعبیه شده است که به کمک آن می توانید دستگاه را برای استفاده در شرایط نوری مختلف به دقت تنظیم نمایید . دستگاه چشم الکترونیک کاربـردهای گوناگونی دارد که از جمله میتوان به کاربرد آن به عنوان دزدگیر در موسسات و مـنازل و اتومبـیلها اشاره کرد. ضمناً برای کنترل مسیرها جهت آگاهی از ورود و خروج افراد نیز به کار میرود.
•مقاومتهای مورد نیاز در ابعاد مختلف و LDR (Resistors Dependant Light)
• خازن الکترولیت
• خازنها
• ترانزیستور
• سلول فتورزیستانس((CDS
• پتانسیومتر
IC •
• افزودنیها مانند بلندگو و غیره

طرح تولید چشم الکترونیکی (3)

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید چشم الکترونیکی

۱. چشم الکترونیک : ۳۲۱۰۵۱۲۳۵۲

بررسی بازار چشم الکترونیکی

همانـند سـایر محـصولات صـنعتی به دلیل مشکلات مربوط به دادهها ، میزان تولید و یا درآمد از محـصول بـرای ایـران در دسترس نمیباشد . شرکتهای کوچک فراوانی در تولید انواع کیت های ساده، دزدگیرها، چشم الکترونیک ساده، انواع سنسورها برای استفاده در ابزارهای مختلف فعال هـستند. امـا بخـشی از بـازار داخلـی در اختـیار واردکنـندگان چـشم الکتـرونیک و سـایر ابـزار الکترونیک نوری است که از کشورهای مختلف به ویژه از شرق آسیا و اروپا وارد میکنند. بـا تـوجه بـه وسعت کاربرد کالا، حجم تقاضا برای آن ، نیاز به مطالعات وسیع دارد که در امکان سـنجی مقدماتـی نمیتوان به آن پرداخت . نکته مهم در زمینه الکترونیک نوری و چشم الکترونیک افـزایش کاربـردهای آن جهان و به تبع آن در ایران میباشد که به وسیله اختراعات جدید در این زمیـنه صـورت مـیگیـرد . امروزه نوآوری های فراوانی در زمینه های پزشکی، معلولیتها، کنترل وقایـع تا فاصله های دور و غیره برای این محصول در حال تحقق است که می تواند تقاضا برای آن را در داخل کشور وسعت ببخشد.

وضعیت واحد های فعال تولید چشم الکترونیکی

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده چشم الکترونیکی در کشور به تفکیک استان آمده است .

طرح تولید چشم الکترونیکی (5)

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

امتیاز