طرح تولید کود بیولوژیک با منشاء ازتو باکتور

کود بیولوژیک یا کود زیستی (Biofertilizer)، به ترکیباتی اطلاق می‌شود که حاوی حداقل یک موجود زنده (میکروارگانیسم) بوده و با استقرار در فضای اطراف ریشه (ریزوسفر)، اندام هوایی (فیلوسفر) یا بافت‌های داخلی (اندوسفر) گیاهان، به افزایش رشد، سلامت و عملکرد آنها کمک می‌کنند. کودهای زیستی، به روش‌های مختلف مانند تلقیح بذر (بذرمال)، تلقیح ریشه نشاء یا نهال، همراه شخم، محلول‌پاشی یا همراه آب آبیاری در اختیار گیاه قرار می‌گیرند و بسته به محتوا و مکانیسم عمل میکروارگانیسم موجود در آنها، می‌توانند جایگزین بخشی از ترکیبات شیمیایی و آفتکش‌های سنتتیک مورداستفاده در کشاورزی شوند. در تعریف کود (Fertilizer)، بیشتر نقش تغذیه‌ای به عنوان فراهم‌کننده یک یا چند عنصر غذایی موردنیاز گیاه مطرح است، حال آن که میکروارگانیسم‌های به کار رفته در کودهای بیولوژیک، از طریق طیفی از فعالیت‌ها مانند تثبیت ازت، حل‌کنندگی فسفات و پتاس، تولید سیدروفور و تسهیل جذب آهن، تولید هورمون‌های رشدی، تولید آنزیم‌های ضدقارچی و آنتی‌بیوتیک در مواجهه با قارچ‌های بیمارگر گیاهی، تولید ترکیبات ضداسترس در مواجهه با شوری، تنش سرمایی، خشکسالی و … بر رشد، عملکرد و سلامت گیاهان تاثیر مثبت می‌گذارند. بنابراین، شاید کاربرد اصطلاح “کود بیولوژیک” برای این ترکیبات، نوعی اجحاف در حق آنها باشد، چرا که تامین عناصر غذایی تنها یکی از مکانیسم‌های شناخته‌شده این میکروارگانیسم‌ها است. از این رو، در منابع جدیدتر، از اصطلاحات جایگزین باکتری‌های محرک رشد گیاه (Plant Growth Promoting Bacteria) یا پروبیوتیک‌های گیاهی (Plant Probiotics) برای تمایز این ترکیبات استفاده می‌شود. امروزه، ترکیبات زیادی تحت عنوان پروبیوتیک‌های گیاهی یا کودهای بیولوژیک در دنیا تولید می‌شود که عمدتا بر پایه باکتری‌های محرک رشد گیاهان مانند گونه‌های مختلف Bacillus ،Pseudomonas ،Azotobacter ،Azospirillum و قارچ‌هایی نظیر Trichoderma فرموله می‌شوند. در مطالعات مزرعه‌ای مختلف، نشان داده شده است که پروبیوتیک‌های گیاهی یا کودهای زیستی قادرند میزان عملکرد محصولات مختلف را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دهند، اگرچه گاهی افزایش عملکرد به میزان باورنکردنی ۱۵۰ تا ۲۵۰ درصد نیز در برخی محصولات گزارش شده است. کارایی این ترکیبات، به عوامل متعددی مانند ساختار و محتوای عناصر غذایی خاک، شرایط اقلیمی و آب و هوایی، میزان رطوبت خاک، میزان مواد آلی موجود در خاک، شدت استفاده از ترکیبات شیمیایی، نوع فرمولاسیون، شرکت تولیدکننده و در نهایت نحوه کاربرد آنها بستگی دارد. پروبیوتیک‌های گیاهی، یکی از ارکان کشاورزی پایدار، کشاورزی ارگانیک یا زیستی و تولید محصولات سالم و ارگانیک هستند و در صورتی که به نحو مطلوب و صحیح و با تکیه بر ملزومات علمی به کار برده شوند، می‌توانند تا حد زیادی نیاز به کودها و آفتکش‌های شیمیایی را کاهش دهند. در تولید محصولات سالم و ارگانیک و بویژه با هدف صادرات، استفاده از این ترکیبات به عنوان جایگزین کودهای شیمیایی مرسوم بسیار مفید واقع شده است.
کود بیولوژیک ازتوباکتر تأمین کننده ازت و نیازهای طبیعی گیاهان زراعی،‌ سبزی و صیفی و درختان میوه در جهان می­ باشد. تلقیح بذر مرطوب شده با محلول آب و سریش، صمغ عربی و یا شکر و پودر ازتوباکتر روشی مؤثر برای مصرف این کود بیولوژیک است . یکی از ریزموجودات خاکزی که توانایی تحریک رشد گیاهان زراعی را دارد باکتری ازتوباکتر می‌باشد. این باکتری بطور مستقیم و غیرمستقیم پارامترهای رشد گیاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف از مصرف کودهای زیستی ، تقویت حاصل‌خیزی و باروری خاک، و تأمین نیازهای غذایی سالم و غنی تر، برداشت بیشتر بدور از آلوده سازی زیست بوم است. افزایش محصول از نظر کمی وکیفی بدون آسیب رساندن به اکوسیستم مزرعه. مصرف کودهای زیستی بدون نگرانی از اثرات سوء زیست محیطی با تامین بخشی از نیاز به عناصر غذایی گیاه موجب بهبود شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک می‌شود.

ازتو باکتور چیست ؟

گرم منفی، هوازی، شیمی واژگویاکوفا کدری لشکال میلهای کروی و بیضوی می باشد. این باکتری متعلق به رده گاما – پروتئوباکتری ها و خانواده سودوموناداسه بوده و هفت گونه دارد. از توباکتر فاقد توان اسپورزایی است ولی معمولا تشکیل کیست می دهد، گونه های مختلف از توباکتر از مناطق بسیار گرم و حاره تا مناطق قلبی و در محدوده pll ۳ تا ۹ یافت می شوند. با ایحال عمدتا در خاک های خنثی تا قلیائی بافت می شوند. از توپا کثر قدر به تثبیت نیتروژن مولکولی به صورت غیر همزیست می باشد. این باکتری می تواند انواع اسیدهای آمینه، ویتامین ها و هورمون های محرک رشد گیاه و انواع اگزوپلی ساکاریدها را سنتز کند. تعداد از نوباکٹر در خاک معمولا کمتر از ۱۰ است، میانگین تعداد از تو باکتر در برخی خاک های کشاورزی ایران
۱ / ۵۷۱۰۳ سلول در هر گرم خاک گزارش شده است، نقش از توباکتر در رشد گیاه به واسطه تولید هورمون های
محرک رشد، توان حل کنندگی فسفات های نامحلول، افزایش جذب عناصر، تثبیت نیتروژن، افزایش مقاومت به فلش ها و بیو کنترل عوامل بیماریزای گیاهی می باشد. برخی سویه های از توباکتر پتانسیل خود را در زیست پالایی اراضی الوده نشان دادهاند، نتایج معنی داری در مورد اثر تلقیح از توباکتر پر رشد محصولات مختلف از جمله غلات، سبزیجات و درختان مثمر بدست آمده است، نیاز از توباکتر به مواد کربنی ساده و کمبود مواد آلی در بسیاری از خاکهای کشاورزی، عدم قطعیت در تکرارپذیری و اثر بخشی مایه تلقیح از توباکتر و عدم توان رقابت با کودهای شیمیایی در افزایش عملکرد محصول از مهمترین دلایل رونق کمتر استفاده تجاری از مایه تلقیح از توباکتر است

ویژگی های فیزیولوژیک ازتوباکتر

ازتوباکتر یک باکتری هوازی بوده ولی می تواند در فشار کم اکسیژن نیز به رشد خود ادامه دهاد شیمیوار گانوتروف بوده و از قتل هاء الکلها و نمک اسیدهای آلی برای رشد و تکثیر استفاده می نماید. قادر به تثبیت نیتروژن مولکولی به صورت غیر همزیست بوده و می تواند حداقل ۱۰ میلی گرم نیتروژن مولکولی را به ازاء هر گرم از کربوهیدرات مصر فی معمولا” گلوکز تثبیت نمایند. مولیبدن برای تثبیت نیتروژن ضروری است اما میتواند از وانادیم نیز به جای آن استفاده کنال اکثر گونه های ازتوباکتر قادر به استفاده از نمک آمونیوم و نیترات هستند همچنین می توانند بعضی اسیدهای آمینه را به عنوان منبع نیتروژن مصرف کنند. از تو باکتر دارای آنزیم کاتالاز و همین طور سوپراکسید دسموتاز قعالی است که برای حفاظت آنزیم نیتروژناز در برابر اکسیژن ضروری است
از تو باکتر برای رشد بهینه نیاز به آهن کافی دارد اما در محیط هایی با آهن کم نیز با تولید سیدروفورها قادر به رشد است. ترشح آمونیوم توسط ازتوباکتر کروکوکوم در خاک در حضور منگنز و کانی های رس گزارش شده است

مزایای استفاده از ازتوباکتر

ازتوباکتر قادر به تثبیت نیتروژن مولکولی به صورت غیر همزیست می­باشد. این باکتری می­تواند انواع اسیدهای آمینه، ویتامین‌‌‌ها و هورمون­های محرک رشد گیاه و انواع اگزوپلی­ساکاریدها را سنتز کند. تعداد ازتوباکتر در خاک معمولا کمتر از ۱۰۴ است. نقش ازتوباکتر در رشد گیاه به واسطه تولید هورمون­های محرک رشد، توان حل­کنندگی فسفات­های نامحلول، افزایش جذب عناصر، تثبیت نیتروژن، افزایش مقاومت به تنش­ها و بیوکنترل عوامل بیماریزای گیاهی می­باشد. برخی سویه­های ازتوباکتر پتانسیل خود را در زیست پالایی اراضی آلوده نشان داده­اند. نتایج معنی­داری در مورد اثر تلقیح ازتوباکتر بر رشد محصولات مختلف از جمله غلات، سبزی­جات و درختان مثمر بدست آمده است.

کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید کود بیولوژیک با منشاء ازتو باکتور

کد آیسیک مخفف International Standard Industrial Classification (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات ، مدارک و اموال ، سالها است که در سطح شرکت هاو زنجیره های تأمین مورد استفاده قرار می گیرد.
کد آیسیک کودهای بیولوژیک و زیستی ۲۴۱۲۳۱۲۳۰۱

کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت تولید کود بیولوژیک با منشاء ازتو باکتور

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
کد تعرفه گمرکی کودهای بیولوژیک و زیستی ۳۱۰۵۹۰ میباشد.

وضعیت واحد های فعال تولید کود بیولوژیک با منشاء ازتو باکتور

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کود بیولوژیک با منشاء ازتو باکتور در کشور به تفکیک استان آمده است .

وضعیت واردات و صادرات کود بیولوژیک با منشاء ازتو باکتور

نمودار واردات و صادرات کود بیولوژیک با منشاء ازتو باکتور در کشور به تفکیک سال در شکل زیر آمده است.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید کود بیولوژیک با منشاء ازتو باکتور

ظرفیت تولید سالیانه : ۱۵۰۰ تن
نرخ برابری دلار : ۲۵۰۰۰ تومان
مساحت زمین موردنیاز : ۶۰۰۰ مترمربع
زیربنای کل : ۲۴۰۰ مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : ۳۸ نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : ۱۴ میلیارد تومان
ارزش ماشین آلات و تجهیزات : ۹ میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی : ۳۴ درصد

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

 برای تحقق یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار گیرد.
در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نمایئد و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید.

نکته مهم

این طرح صرفا به عنوان یک ایده سرمایه گذاری مطرح می شود. جداول و نمودارها تقریبی است.

امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.

درصورت نیاز به تدوین طرح توجیهی می توانید با شرکت تماس حاصل فرمایید یا فرم اولیه سفارش طرح را تکمیل نمائید.

 

 


درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۱ امتیاز)