طرح پرورش قارچ صدفی (3)

طرح پرورش قارچ صدفی

منظور گونه های قارچ خوراکی جنس پلوروتوس. (Pleurotus spp) می باشد. قارچ صدفی به دلیل داشتن انواعی از ویتامین های گروه B سطح انرژی بدن را افزایش داده و از خستگی و بی حوصلگی می کاهد.

خواص قارچ صدفی

قارچ صدفی دارای گونه های متفاوت با خصوصیات رویشی و مرفولوژی گوناگون است و در سراسر دنیا انتشار دارد. در هر کشور بنا بر ذائقه و فرهنگ مردم آن و شرایط اقلیمی منطقه گونه ها و رقم های خاص، رشد و پرورش می یابند. تاریخچه استفاده از قارچ صدفی به کشورهای آسیای شرقی باز می گردد.از سالیان دراز قارچ صدفی در کشور چین مورد استفاده قرار می گرفته است و این کشور یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده و صادر کننده قارچ صدفی در کل جهان به شمار می آید. در سالهای اخیر فواید بسیاری از قارچ صدفی کشف شده است و تحقیقات گسترده ای در مورد نقش این نوع قارچ در سلامتی افراد صورت گرفته است.

حداقل ظرفیت تولید برای احداث واحد تولید قارچ صدفی

۱. حداقل ظرفیت اقتصادی تولید برای صدور پروانه تاسیس واحد پرورش قارچ خوراکی صدفی، ۵۰تن در سال می باشد.
۲. تولید قارچ صدفی به همراه تولید بسترکشت آن درنظر گرفته شده است
۳. به طور کلی حداقل زمین مورد نیاز برای احداث واحد پرورش قارچ خوراکی صدفی، متناسب با طرح توجیهی تایید شده مهندسین مشاور و ابعاد زمین، ابنیه و محوطه سازی پیش بینی شده در طرح می باشد.

حداقل آب، برق و سوخت موردنیاز

آب موردنیاز می تواند از منابع مختلف از جمله: قنات دائمی، چشمه دائمی، رودخانه دائمی، آب سدهای دائمی و چاه های کشاورزی پس از تایید حق آبه از شرکتهای سهامی آب منطقه ای استان و یا شهرستان تامین گردد.

قارچ صدفی

۱- میزان سوخت گازوئیل مصرفی به ازاء هر کیلوگرم قارچ صدفی، در مناطق سردسیر، خشک مرکزی، معتدل و گرمسیر به ترتیب معادل ۰,۶ ، ۰,۷ ،۰,۸و ۰,۳ لیتر می باشد.
۲- میزان آب مصرفی برای تولید هر کیلوگرم قارچ صدفی ۳۰لیتر برآورد می گردد.
۳- میزان برق مصرفی برای تولید هر کیلوگرم قارچ صدفی، ۱-۱,۵کیلووات برآورد می گردد

طرح پرورش قارچ صدفی (4)

ضوابط فنی ساختمان های واحد پرورش قارچ صدفی

سالن های پرورش
– سالنهای پرورش از مصالح گوناگونی ساخته میشوند. انتخاب این مصالح بستگی به قیمت و قابلیت دسترسی بـه آن دارد. این ساختار باید امکان کنترل شرایط محیطی را افزایش داده و نوسانات دما را کنتـرل نمایـد و در برابـر دمـای پختن سالن )کوک اوت( مقاومت کافی داشته باشد.
– طراحی سالن های پرورش، به گونهای باشد که به سهولت قابل نظافـت و ضـد عفـونی کـردن باشـد. سـطوح درونـی دیوارها و سقفها باید صاف و بدون خلل و فرج بوده تا موجب سهیل شستشو فشار آب شود.

سالن های پرورش قارچ خوراکی، دارای عایق رطوبت و حرارت بوده و فقط ورود و خـروج هـوا از طریـق هواسـازها و دریچه های خروجی هوا انجام شود. دریچه هایی که هوا از آنها وارد یا از سالن خارج می شود باید به یک فیلتـر هپـا مجهز باشد. به ازاء هر دریچه ورودی هوا، روی در یا دیوار انتهایی سالن پرورش باید یک دریچه نصب شود. به ازاء هر ۱۰۰مترمربع سطح یرکشت سالن پرورش، باید یک دریچه خروجی هوا با ابعاد ۸۰×۸۰ مترمربع تعبیـه شـود. روی دریچه های خروجی هوا و به منظور تنظیم فشار سالن های پرورش قارچ، باید لوور نصب شود.

کف سالنها باید غیرقابل نفوذ در برابر آب و رطوبت باشد. کف سالنها در سیستم سـالنهـای کشـت طبقـاتی بایـد هموار و مقاوم بوده تا امکان نصب طبقات کشت وجود داشته و همچنین نصب دربهای ورودی و خروجی مشـکلاتی

– برای حمل و نقل ایجاد نکند. کف سالن ها با هر نوع ساختاری می باید عایق شـوند. جـنس کـف سـاختمان هـا )بـا اولویت بتن( باید به گونه ای باشد فشار ناشی از بارهای سنگین حصول، بسترکشـت و تجهیـزات مکـانیکی حمـل و نقل را تحمل نماید. کف ها باید از جنس مواد مقاوم، صاف، قابل شستشو، بدون درز و شکاف، برآمدگی و فرورفتگـی بوده، گرد و غبار ایجاد نکرده و همچنین لغزنده نباشد.
– طول سالن های پرورش بین ۱۵ تا ۲۴ متر و عرض آن بین ۶تا حداکثر ۱۲متر و ارتفاع آن ۴تا حداکثر ۶متر متغیر است. شکل سالن باید اجازه سیرکوله مناسب هوا ، کنترل آسان دمای بسـتر کشـت، هـوای محـیط ، رطوبـت و دی اکسید کربن را فراهم نماید.
– کف ها باید مجهز به فاضلاب، دارای سیفون و شیب مناسب %۱به طرف حوضچه رسوبگیر در انتهای سـالن پـرورش باشند تا مانع نفوذ آب به سالن گردد. همچنین باید دارای شیب مناسب %۱به طـرف مخـزن بـوده و دارای ظرفیـت کافی جهت تخلیه سریع فاضلاب حاصل از شستشوی محل باشد. آب کف سالن های پرورش قـارچ از طریـق دریچـه هایی که تعبیه شده است از سالن خارج می شود. روی دریچه های خروجی آب، با توری فلزی پوشانده شود. تمـامی آبگذرها و کانال های کف، باید با سرپوش های قابل برداشت پوشانده شود.
– سالن های پرورش معمولا دارای دو درب می باشند که یک درب به راهروی دستیابی بـاز مـی شـود و یـک درب بـه راهروی دسترسی برای تخلیه سالن پرورش. درها از نظر بخار، دما و رطوبت عایق بنـدی شـوند. درهـا دارای سـطوح صاف، قابل شستشو و از جنس مواد مقاوم باشند.
– درب ورودی اصلی به راهرو باید دو مرحلهای پیش سالن )پیش ورودی( باشد تا از تغییرات ناگهانی دمای داخل سالن در فصول مختلف سال جلوگیری شده، همچنین راه نفوذ جوندگان و حشرات بسته شوند. درزبندی درب های سـالن ها باید بگونه ای باشد که مانع ورود حشرات به سالن های پرورش گردد چون بـوی میسـیلیوم قـارچ بـرای حشـرات بسیار جذاب می باشد.
– راهروی دسترسی در هر واحد بسته به تعداد سالنهای پرورش و نحوه قرارگیری سالنها در یک یا دو طـرف متغیـر میباشد. طول راهروی دسترسی با توجه به عرض سالنهای پرورش و ارتباط آن تا سالنهـای بسـتهبنـدی و رفـاهی محاسبه می شود. چنانچه سالنهای پرورش در یک ردیف ساخته شوند، عرض راهـروی دسترسـی ۴متـر و چنانچـه سالنهای پرورش در دو ردیف ساخته شوند بین ۶تا ۸متر می باشد.
– قبل از ورودی عمومی، یک پیش ورود به منظور تعویض لباس، استحمام و حوضچه ضدعفونی کفش ها وجود داشـته باشد.

ساختمان بسته بندی

۱- ساختمان بسته بندی مجهز به سردخانه و سالن بسته بندی متناسب با میزان تولید و مندرج در دستورالعمل اجرایی می باشد. این ساختمان به سالنهای پرورش متصل می باشد.
۲- ساختمان بسته بندی شامل اتاق مسوول بسته بندی، سردخانه و سالن بستهبندی است. وسعت ساختمان بسته بندی با توجه به میزان تولید متفاوت میباشد. فشار استاتیک هوای ساختمان بسته بندی، باید کمتر از راهروی دستیابی باشد.

ساختمانهای بخش کارگری و رفاهی

ساختمان های بخش کارگری و رفاهی در مزارع با ظرفیت تولید وتعداد نیروی انسانی رابطه مستقیم با احتساب مواردی همچون سرویس های بهداشتی حمام، نماز خانه و نهار خوری ضروری است.

ساختمان تأسیسات

وسعت ساختمان تأسیسات در واحد متناسب با ظرفیت تولید و مندرج در دست ورالعمل اجرایی می باشد . در شکل بوده و حداقل یک متر از سطح هواسازها، بالاتر H ساختمان تاسیسات، اگزوز دیگ بخار و سیستم گرمایشی تاسیسات، دارای حداقل ضریب تبادل حرارتی بوده تا از انتقال گرما به H باشد. وضعیت عایق بندی دیوارهای ساختمان تاسیسات راهروی دستیابی و سایر قسمت های ساختمان تولید جلوگیری شود.

ساختمان انبار

برای ساخت انبارها از سازه های مناسب استفاده شود. این سازه ها باید مقاوم، قابل نظافت بوده، امکان لانه گذاری حشرات، جوندگان و پرندگان در آن وجود نداشته باشد.

طرح پرورش قارچ صدفی (2)

برداشت قارچ

– زمانی که قارچ صدفی به حداکثر اندازه خود رسید، قابل برداشت می باشد. قارچ ها را باید به محض تشـکیل تیغـه ها و زمانی که هنوز چین خوردگی های لبه های قارچ به سمت پایین است برداشت کرد )از پایه برداشت نمـود( عملیات برداشت را می توان در چند فلاش انجام داد و این به دلیل میزان بسترکشت است که می تواند مواد مـورد نیاز قارچ را طی چند مرحله برداشت تأمین نماید.
– پرورش دهندگان معمولاًَ در روش طبقاتی، ۳فلاش برداشت می کنند و تقریباً %۵۰-۶۰محصول از اولین فلاش برداشت می شود. اولین فلاش برداشت، ۳۵روز بعد از پایان مرحله ریسه دوانی است. دومین فلـش برداشـت -۴۰ %۳۵محصول و در سومین فلش %۱۰-۱۵محصول برداشت می شود. همه عوامل محیطی سالن در سه فلش ثابت است. معمولا بیش از دو فلش توصیه نمی شود و بهتر است سالن تولید تخلیه شود.
– توصیه می شود که در این مرحله همه افراد در سالن پرورش قـارچ دارای ماسـک، دسـتکش و چکمـه پلاسـتیکی باشند و آنها را در آب نمک اشباع و یا هیپوکلریت سدیم قرار دهند. لباس ها و دست ها باید تمیز باشند تـا سـبب انتقال آفات و بیماریها نشوند. برداشت قارچ باید به طریقه بیرون کشیدن قارچ از بستر کشت انجام شود. اگر برای برداشت قارچ ها از روش بریدن استفاده شود، قسمت برش خورده روی سطح بستر باقی مانده و محیط مناسـبی را برای ورود تریکودرما )کپک سبز ( فراهم می سازد. در مرحله برداشت از هیچ سمی نباید استفاده شود.
– سرد کردن قارچها پس از برداشت، به حفظ کیفیت ظاهری آنها برای مدت طولانی تـر کمـک خواهـدکرد. قارچ هـا قبل از بسته بندی و فروش باید تمیز شوند. بیشتر قارچ های صدفی
قداری ساقه دارند و به دلیل اینکه این سـاقه ها معمولاً به سختی جویده می شوند، مورد قبول مصرف کننده نیست. بنابراین این ساقه ها بریده و دور انداختـه می شوند، روش بسته بندی قارچ صدفی که در حال حاضر متداول است، بسته بنـدی در بسـته هـای کاغـذی یـا پلاستیکی و پوشاندن آن با استرچ پلاستیکی است.

ساختمان انبار

برای ساخت انبارها از سازه های مناسب استفاده شود. این سازه ها باید مقاوم، قابل نظافت بوده، امکان لانه گذاری حشرات، جوندگان و پرندگان در آن وجود نداشته باشد.

ساختمانهای نگهبانی، برق و ژنراتور و اداری

ساختمانهای نگهبانی، برق و ژنراتور و اداری برای نصب تجهیزات و همچنین حفظ جنبه های ایمنی مطابق با استانداردها و مقررات مربوطه، باید دارای ظرفیت کافی باشد.

سیستم فاضلاب

– سیستم فاضلاب در سالنهای پرورش قارچ بگونه ای ساخته شود که بتواند جریانات آب را از یکدیگر جدا نگه داشته و با توجه به اهمیت واژه کلید ( بهداشت ) شستشوی روزانه و مرتب سالن های پرورش، توصیه می شود در طول راهروی هر سالن خروجی های فاضلاب تعبیه و با شبکه فلزی روی آن پوشیده شود.
– هر فاضلاب باید یک سیفون تخلیه داشته باشد و یک شبکه فولادی گالوانیزه ( ۳۰×۳۰ cm ) می بایست در بالای هر یک از آنها نصب شود تا در برابر حرکت لیفتراک و ماشین آلات مورد استفاده مقاوم باشند.
– سیستم فاضلاب سالن ها باید از یکدیگر مجزا باشند چون در غیر این صورت بیماری از یک سالن به سالن دیگر انتقال می یابد.

طبقه بندی سالن های پرورش

– طبقه بندی سالن های کشت از جنس آلومینیوم یا ساختار فلزی گالوانیزه گرم در ابعاد مختلف ساخته می شوند . عرض طبقات و فاصله بین آنها در واحدهایی که قارچ با دست برداشت میشود، متفاوت است. قارچچین باید بدون ۱ متر و / ۱ تا ۴۵ / نیاز به خم شدن زیاد، به قارچها دسترسی و امکان چیدن آن را داشته باشد. عرض طبقات بین ۲۰ متناسب با روش کشت فاصله بین طبقات ۶۰ تا ۶۵ سانتیمتر است. فواصل دو ردیف طبقه بندی از یکدیگر بین ۱/۴۰ تا ۱/۵۰ متر و از کنار دیوارها بین ۷۰ تا ۱۰۰ سانتیمتر متغیر است. تعداد طبقات در هر ردیف بین ۳ تا ۷ طبقه متغیر میباشد. فاصله طبقات از کف سالن ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر است. فاصله آخرین طبقه تا سقف، حداقل ۱ متر می باشد. فاصله طبقهبندی سالنها از درب ورودی راهروی دستیابی، بین ۱ تا ۳ متر و از درب خروجی انتهای
سالن تولید، یک متر میباشد.
– طبقات کشت در قارچ شاه صدف می تواند به دو صورت طراحی گردد: کشت عمودی که عرض طبقات ۱۲۰ تا ۱۴۰ سانتی متر و فاصله بین طبقات ۶۰ تا ۶۵ سانتی متر در نظر گرفته می شود.کشت افقی که در این حالت عرض طبقات ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر و فاصله بین طبقات ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر در نظر گرفته می شود.

ضوابط فنی تولید قارچ صدفی

روش های متداول برای پرورش قارچ صدفی عبارتند از پرورش روی طبقات، پرورش قـارچ در کیسـه و پـرورش قـارچ درونبطری. فرآیند تولید قارچ صدفی روی طبقات در ادامه اشاره خواهد شد. کل دوره تولید قارچ ۴۵تا ۶۰روز طول می کشـد کـه شامل ۲۰روز مرحله ریسه دوانی، ۱۰-۱۴ روز مرحله پین زنی و رشد قارچ و ۳هفته بعدی که برداشت قارچ می باشد. خلاصه مراحل پرورش قارچ صدفی روی طبقات به شرح ذیل می باشد.
۱- آماده سازی بسترکشت
۲- پر کردن سالن و اسپان زنی
۳- ریسه دوانی
۴- پین زنی و رشد قارچ
۵- برداشت
۶- تخلیه سالن

آماده سازی بسترکشت
– برخی از مواد اولیه مورد استفاده به عنوان بستر کشت نیاز به یک سری عملیات اصلاحی دارند. کلش و ساقه های ذرت را معمولاً باید خرد کرد.
– برای آماده سازی بسترکشت،کلش گندم به طول ۶-۲ سانتی متر خرد می شود. یکی از عمومی ترین بسترکشت های مورد استفاده که برای واحدهای مدرن تولید قارچ صدفی به کار می رود، شامل ۹۳% – ۹۲% کلش گندم ۵% سبوس گندم و ۲-۱ % سنگ آهک است. سایر بسترکشت های جایگزین قابل استفاده می باشد. برای تولید هر تن قارچ صدفی، حدود ۷۰۰ کیلوگرم کلش گندم نیاز است.
– مرحله بعد مرطوب و پاستوریزه کردن بسترکشت می باشد. در روش آب داغ، آب و بسترکشت درون ظروف بزرگی به مدت یک ساعت در دمای ۵۵-۶۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت حرارت می بینند. (حرارت در این مرحله نباید از ۶۰ درجه بیشتر شود).

اسپان زنی

۱- طراحی سالن اسپان زنی باید به گونه ای باشد که دارای فشار مثبت، مجهز به فیلتر هپا و دارای فشار مثبت و کاشی کاری و عایق باشد. وقتی بسترکشت پاستوریزه شده تا دمای ۲۵ درجه سرد شد، برای اسپان زنی آماده خواهد بود. بستر کشت باید در مدت ۲۰-۱۶ ساعت به دمای ۲۵ درجه سانتیگراد برسد. پس از اتمام این زمان و در دمای ۲۲-۲۵ درجه سانتیگراد، اسپان زنی بسترکشت انجام می شود. رطوبت بستر کشت برای مرحله اسپان زنی ۵۰ % کافی است.
۲- اسپان خوب باید از سوش مناسب تهیه شده باشد، کپک زده نبوده و بوی ترشی ندهد، رطوبت اضافی و آب کندانس در کیسه اسپان مشاهده نشود و قهوه ای نشده باشد.
۳- در هنگام اسپان زنی، رعایت بهداشت کاملاً ضروری است. باید اتاق یا سالن اسپان زنی کاملا تمیز و پاک بوده،دستها تمیز باشد و بهداشت فردی نیز رعایت شود. افراد مربوطه باید از دستکش، کلاه و ماسک استفاده نمایند. عملیات تهویه به منظور راحتی کارگران در محیط به خوبی انجام شود و هوا پس از عبور از فیلتر و ترجیحاً وارد فضای اتاق شود. استفاده از لامپهای ضدعفونی کننده در شب قبل از عملیات اسپان (HEPA) فیلترهای هپا زنی بسیار مفید است.
۴- بسترکشت پس از اختلاط با اسپان، درون کیسه ها یا سایر ظروف پرورش قارچ، پر می شود. نسبت مناسب برای اسپان و بسترکشت بستگی به ویژگی های بسترکشت دارد ولی معمولاً مقدار اسپان به میزان ۵ درصد وزن خشک بسترکشت توصیه می شود.
۵-بهتر است که بسترکشت اسپان زده شده در کمترین زمان ممکن درون کیسه ها پر شده و مدت زمان کمتری در فضای باز باقی بماند همچنین پس از پر کردن کیسه ها، درب آنها نیز باید فورا بسته شود.

ریسه دوانی

۱- ریسه دوانی یا اسپان ران عبارت است از مدت زمانی که میسلیوم رشد کرده و تمام سطح بستر کشت را بپوشاند. وجود دی اکسید کربن و اکسیژن در این مرحله مفید می باشد. در طی این مدت مقداری از آب اضافی نیز از بستر کشت خارج و با رشد میسلیوم نیاز به اکسیژن بیشتر می شود.
۲- از دیگر نکاتی که باید مد نظر قرار گیرد این است که به منظور جلوگیری از افزایش دمای بستر کشت در اثر پدیده گرم شدن خود بخودی، باید دمای هوای سالن کاهش یابد. در این مرحله وجود نور فقط به منظور کنترل و پایش رشد و دما مورد نیاز است. نور مورد نیاز را می توان بوسیله چراغهای قابل حمل تأمین نمود.
۳- مرحله ریسه دوانی ۲۳-۱۷ روز، طول می کشد. دما در طی مرحله اول ۲۰ تا ۲۲ درجه سانتیگراد است و به تدریج – مرحله ریسه دوانی ۲۳ به ۲۵ درجه سانتیگراد افزایش می یابد. با توسعه ریسه دوانی، بسترکشت به دلیل رشد میسلیوم شروع به گرم شدن می کند. بنابراین دمای هوای سالن باید به گونه ای باشد که دمای لازم برای رشد قارچ صدفی متناسب با گونه تأمین گردد.
۴- میسیلیوم قارچ در طی دوران رویشی خود نیاز به عملیات هوادهی ندارد اما باید این را در نظر گرفت که باید در این مرحله به میزان کافی اکسیژن در دسترس باشد. سه بار کنترل دما در روز ثبت می شود و وجود نور ضروری نیست.

پین زنی و رشد قارچ

۱- وقتی ریسه های قارچ بطور کامل روی بسترکشت را پوشاند، شرایط محیطی در سالن پرورش به نحوی تنظیم می شود که برای تبدیل رشد رویشی به رشد زایشی (تولید قارچ ) مناسب باشد. به این منظور به عواملی از قبیل افزایش نور، انجام تنش سرمایی، تأمین رطوبت نسبی بالا و تأمین اکسیژن به مقدار کافی نیاز می باشد.
۲- ۳ الی ۴ روز قبل از اینکه برای انجام عملیات هوادهی، ورقه های پلاستیکی روی بسترکشت برداشته شوند، میزان نور به ۸۰ تا ۱۲۰ لوکس (به مقداری که برای مطالعه روزنامه مناسب باشد) افزایش یافته و دمای سالن های پرورش بسته به نوع و گونه قارچ کاهش می یابد که بین ۱۰ تا ۲۴ درجه سانتی گراد متغیر است.
۳- رطوبت نسبی سالن های پرورش قارچ را باید از طریق ۱ تا ۲ بار آبیاری در طول روز تامین و حفظ نمود. پین های قارچ پس از چند روز نمایان شده و به زودی به حداکثر رشد خود می رسد.
۴- در این مرحله ورود حشرات باید کنترل شود. از توری های ریز که هر سانتی متر مربع آن دارای بیش از ۱۶ خانه باشد در سالن باید استفاده کرد تا بویژه مگس های سیارید و فورید وارد نشوند.
۵- پین ها اگر به سمت باز شدن رفته اند، نور و عوامل محیطی سالن باید کنترل شود زیرا نور کم، دی اکسید کربن بالا و اکسیژن کم موجب رشد ساقه قارچ می شود.
۶- اگر بیماری باکتریایی در این مرحله مشاهده شود، از علائم آن زرد شدن قارچ است که باید با کنترل بیماری، کاهش رطوبت و خارج نمودن قارچ های آلوده، از شیوع بیماری جلوگیری کرد.

تخلیه سالن

وقتی که برداشت قارچ از بسترکشت دیگر از نظر اقتصادی به صرفه نباشد، تخلیه سالن انجام می شود. ابتدا بسترکشت باقیمانده روی طبقات بخاردهی شده و سپس تخلیه می شود. رایج ترین روش، تزریق بخار و فزایش
۱- دمای اتاق تا ۶۰ درجه و ثابت نگهداشتن آن در همین دما به مدت ۸-۶ ساعت می باشد.
۲- عملیات کوک آوت باید تمامی آفات و بیماریها را نابود کند. علاوه بر این در مورد پسماندهایی که به فروش می رسد و یا دور ریخته می شود، باید از حذف کامل بیماریها و حشرات آن مطمئن بود.
۳- پس از تخلیه بسترکشت کوک آوت شده از سالن، سالن تولید باید کاملاً تمیز شود وکف و دیگر سطوح سخت باید کاملاً شسته و ضدعفونی شود.

معرفی کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید قارچ صدفی

متداول‌تربن طبقه‌بندی و دسته‌بندی در فعالیت‌های اقتصادی همان تقسیم‌بندی آیسیک است. تقسیم‌بندی ‌آیسیک طبق تعریف عبارت است از: ‌طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی. این دسته‌بندی باتوجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هریک کدهایی دو، ‌چهار و هشت رقمی اختصاص داده می‌شود. کدآیسیک مرتبط با تولید قارچ صدفی به شرح ذیل است.

۱ قارچ و ترافل (دنبلان) (کشاورزی) ۱۱۲۴۱۲۳۶۴
۲ قارچ سرخ کرده منجمد ۱۵۱۳۵۱۲۳۶۱
۳ قارچ خشک ۱۵۱۳۵۱۲۳۹۰
۴ قارچ سرخ شده( غیر منجمد) ۱۵۱۳۵۱۲۴۳۴
۵ بذر انواع قارچ خوراکی ۱۱۱۴۱۲۳۷۴

وضعیت واحد های فعال تولید قارچ صدفی

در نمودار زیر تعداد و ظرفیت واحدهای تولید کننده قارچ صدفی در کشور به تفکیک استان آمده است .

طرح پرورش قارچ صدفی (1)

خلاصه بررسی اقتصادی طرح پرورش قارچ صدفی

ظرفیت تولید سالیانه : ۲۲۰ تن
نرخ برابری دلار : ۱۴۰۰۰ تومان
مساحت زمین موردنیاز : ۴۰۰۰ مترمربع
زیربنای ساختمان ها : – مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : – نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : – میلیون تومان
ارزش ماشین آلات و تجهیزات : – میلیون تومان
نرخ بازده داخلی : – درصد

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.

۵/۵ - (۲ امتیاز)