طرح تولید پوشش دهی تحت خلاء (1)

طرح پوشش دهی تحت خلاء

پوشش دهي تحت خلأ هر چند امروزه ديگر تکنيک چندان جديدي محسوب نمي شود و در دنيا کاملاً شناخته شده مي باشد، اما از طرفي دائماً در حال پيشرفت و تکامل بوده و از سوي ديگر در کشور ما هنوز به درستي و بطور کامل شناخته نشده و در حد لازم از آن بهره گيري نميشود.

كاربرد پوشش دهی تحت خلاء

پوشش دهي تحت خلأ به روشهاي مختلفي انجام مي گيرد. هر يک از روشهاي م زبور کاربردهاي قابل توجهي دارند که مستقيماً به ويژگيهاي روش و کيفيت پوشش بدست آمده مربوط مي گردد. ادامه مشخصات روش هاي پوشش دهي تحت خلأ و کيفيت پوششهاي حاصل به تفصيل معرفي گرديده و پارامترهاي مطرح در گزينش روش تبخير حرارتي تحت خلأ براي واحدهاي حاضر بحث خواه د شد. در اين قسمت تنها کاربردهاي مربوط به روش انتخاب شده براي واحد حاضر معرفي ميگردد. روش تبخير حرارتي تحت خلأ عمدتاً براي تهيه پوششهاي فلزي با ضخامت کم بر روي پايه هايي از جنس فلز، پلاستيک و يا شيشه مورد استفاده قرار مي گيرد زيرا در اين ضخامتها با حداقل هزينه بهترين کيفيت پوشش، قابل حصول ميباشد. يکي از عمده ترين کاربردهاي اين روش، تهيه پوششهاي نازک از جنس آلومينيوم مي باشد. اين مسأله بويژه از اين جهت حائز اهميت بسيار است که تهيه پوششهاي نازک آلومينيوم تنها به روشهاي تحت خلأ امکان پذير بوده و به روش آبکار ي الکتريکي مقدور نميباشد. و از مياتن روشهاي تحت خلأ نيز مناسب ترين آنها براي اين منظور روش تبخير حرارتي مي باشد. انواع مختلف پوششهاي نازک آلومينيومي را بدين روش تهيه مي نمايند. برخي از اين پوششها که در قطعات داخلي محصولات مختلف مورد استفاده قرار گرفته و در تماس با محيطهاي شيميايي يا عوامل ساينده نمي باشند، بدون پوشش انتهايي و برخي ديگر از آنها که در هنگام کاربرد در معرض چنين عواملي قرار دارند، با استفاده از يک پو شش انتهايي مناسب از جنس يک پليمر شفاف ( و معمولاً ترموپلاست ) بکار گرفته مي شوند. برخي از متداو لترين کاربردهاي مزبور به شرح ذيل ميباشند.

رفلکتورهاي چراغهاي جلو انواع خودروها

1. آيينه هاي آلومينيومي
2. قطعات مختلف روکش دار اتومبيلها و وسايل نقليه
3. قطعات مختلف روکش دار انواع اسباب بازيها، لوازم خانگي و اداري، کالاهاي تزئيني و …
4. کاغذها و پوششهاي داراي روک ش (لفاف) آلومينيوم براي انواع مصارف بسته بندي (موادغذايي، ·دارويي، بهداشتي و …)
5. ايجاد تصاوير و اجزاي تزئيني داراي جلاي فلزي بر روي سطح بيروني پوششهاي بسته بندي انواع محصولات

معرفي تکنيک هاي پوشش دهي تحت خلاء

پوشش دهي تحت خلأ عبارت است از ايجاد يک پوشش ( فلزي، آلياژي، سراميکي و …. ) بوسيله ترسيب نمودن بخارات ايجاد شده تحت شرايط خلأ از ماده مورد نظر، بر روي يک پايه (سابستريت) مناسب. اصول کلي روش به اين صورت است که ابتدا در محفظه اي قطعات اوليه بدون پوشش، در مکانهاي مخصوص خود قرار گرفته و به کمک واحد توليد خلأ ( پمپ خلأ ) ميزان خلأ لازم ( حدود 0/0001 پاسکال ) ايجاد مي گردد. سپس به روش مناسبي (حرارت دهي توسط رشته مقاومت دار، بمباران يوني و يا الکتروني ) فلز يا هرجس مي را که بايد بر روي سطح مورد نظر ( سابستريت ) بنشانند از حالت جامد بصورت بخار تبديل مي نمايند. بدليل کم بودن دماي سابستريت نسبت به بخارات ايجاد شده، فلز يا جسم مورد نظر بر روي سابستريت تغيير حالت داده و مجدداً به شکل جامد تبديل مي شود. بدين صورت روکش فلزي يا پوشش مورد نظر بر روي سابستريت تشکيل ميگردد. تفاوت روشهاي مختلف پوشش دهي تحت خلأ عمدتاً در نحوه تهيه بخارات جسم پوشش دهنده و نيز چگونگي نشاندن آن بر روي سطح سابستريت ( جسمي که پوشش داده مي شود ) می باشد. روش مورد استفاده در واحد حاضر، تکنيک پوشش دهي في زيکي تحت خلا با بکار گيري المنت حرارتي بعنوان منبع تبخير فلز مي باشد.

انواع محصولات قابل پوشش دهي تحت خلاء

از ويژگيهاي قابل اهميت تکنيکهاي پوشش دهي تحت خلأ، قابليت بکار گيري يکسان آنها براي پوشش دهي پايه هايي از جنس هاي بسيار متفاوت مي باشد . بطور کلي از اين تکنيکها براي پوشش دادن پايه هايي از جنس هاي مختلف فلزي، پلاستيکي، شيشه اي و يا کاغذي ميتوان استفاده نمود.

فرايند توليد پوشش دهي تحت خلاء

فرايند تب خير حرارتي تحت خلا که روش پوشش دهي مورد استفاده در اين پروژه مي باشد، مراحل مختلفي را در بر مي گيرد که به طور کلي آن را مي توان در سه بخش متمايز مورد بررسي قرار داد که عبارتند از آماده سازي سطح براي ايجاد پوشش اصلي، عمليات تحت خلا و پوشش دهي انتهايي. وجود تمامي مراحل فوق براي هر نوع کاربرد پوشش دهي الزامي نمي باشد و بر حسب نياز ممکن است مرحله پوشش دهي محافظ انتهايي و برخي از اجزاي مرحله آماده سازي اوليه سطح مورد استفاده قرار نگيرند. اما در هرصورت عمليات تحت خلا قلب واحد بوده و براي تمامي انواع پوشش دهي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ويژگي ها، مشخصات فني و کاربرد پوشش ها

واحد حاضر به عنوان يک واحد خدماتي و سرويس ده نده براي پوشش دهي انواع محصولات و قطعات ساخته شده يا نيم ساخته صنعتي و غير صنعتي فعاليت نموده و قادر خواهد بود بر طبق سفارشات دريافت شده انواع مختلف قطعات را بر طبق مشخصات فني پوششهاي مورد نياز پوشش دهي نمايد . بنابراين واحد براي تهيه محصول خاصي طراحي نمي گردد و مسائلي از قبيل بسته بندي، مشخصات و شرايط ورود محصول براي آن مطرح نخواهد بود . در اين قسمت ابتدا مشخصات عمومي پوششهايي که بد ين روش قابل تهيه هستند، معرفي گرديده و در ارتباط با همين مشخصات کاربردهاي اين نوع پوشش دهي و در نهايت استانداردهاي موجود براي ا ين پوششها ارائه مي گردد. طبقه بندي پوششها، تنها بر حسب جنس پوشش، ضخامت آن، خواص و نوع کاربرد پوششها قابل انجام است.

طرح تولید پوشش دهی تحت خلاء (2)

شرايط واردات پوشش دهي تحت خلاء

حقوق پايه طبق ماده ( ۲) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، شامل حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كالاهاي وارداتي مي باشد و معادل ۴% ارزش گمركي كالاها تعيين مي شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيات وزيران تعيين ميشود، حقوق ورودي اطلاق مي شود.

بررسي قيمت داخلي و جهاني پوشش دهي تحت خلاء

ارزيابي امکانات فروش و يا بازاريابي براي ارايه خدمات صنعتي در تعيين موفقيت اقتصادي آينده واحد بسيار حايز اهميت ميباشد و در تصميم گيري براي احداث هر واحد جديد صنعتي عامل تعيين کننده اي است. واحدهاي پوشش دهي تحت خلا که به صورت مستقل و نه به عنوان يک واحد تکميلي در يک مجموعه صنعتي احداث مي شوند، به عنوان واحدهاي صنعتي خدماتي و سرويس دهنده صنايع ديگر مطرح خواهد بود. بنابراين امکانات بازاريابي و فروش اين واحدها مستقيم ا به کاربردهاي مختلف آنها و چگونگي رشد و نيازهاي صنايع سرويس گيرنده از آنها وابسته خواهد بود. فعاليت اين صنايع ماهيتا يک عمل خدماتي بوده و در طي فرايند آن، محصول خاصي توليد نگرديده، بلکه بر روي قطعه معيني، بر اساس سفارش، پوشش مورد نظر ايجاد مي گردد. بنابراين قيمت فروش خدمات در اين صنعت ثابت نبوده و تابع سطح پوشش دهي، ضخامت پوشش مورد نظر، جنس پوشش، ابعاد و چگونگي پيچيدگي سطح پوشش شونده ميباشد. يکي از روشهايي که مي توان قيمت فروش خدمات را براي اين صنعت ارايه نمود، براساس وزن پوشش براي جنس هاي مختلف مي باشد، اما اين گونه ارايه قيمت به دليل اينکه ابعاد قطعه و ميزان پيچيدگي سطح آن را شامل نميگردد، به هيچ وجه دقيق نبوده و نميتواند معيار مناسبي جهت ارزيابي قيمت فروش باشد.

اهميت استراتژيكي در دنياي امروز

در مقايسه با روشهاي سنتي پوشش دهي مانند آبکاري بر روي فلزات يا پلاستيکها و غوطه وري، روشهاي پوشش دهي تحت خلا داراي اين مزايا هستند که ضخامتهاي بسيار کم پوشش دهي به وسيله آنها قابل ايجاد است، به طور يکساني بر روي بسياري از انواع مختلف قطعات پايه با جنس و شکل متفاوت قابل استفاده ميباشند و يکنواختي سطح پوشش بسيار مناسب بوده و به ويژه در مورد فلزات خواص انعکاس نور و آئينهاي آنها عالي است و مهمتر از همه اينکه اقتصادي ترين و ارزانترين روش پوشش دهي براي مواد خاص کاربرد خود ميباشند. علاوه بر اين، روشهاي تحت خلا بر خلاف بسياري از روشهاي ديگر پوشش دهي با مشکلات آلوده سازي محيط زيست روبرو نمي باشند.

کشورهاي عمده صاحب تکنولوژی پوشش دهي تحت خلاء

پوشش دهي قطعات فلزي و پلاستيكي فرآيندي كاملاً فيزيكي است. از اينرو، واحدهاي صنعتي در مناطقي احداث مي شوند كه به مراكز مصرف نزديك باشند . به همين دليل ، واردات و صادرات براي اين محصول صورت نمي گيرد. همچنين، آمار دقيقي در خصوص ظرفيت، توليد و مصرف قطعات پوشش دهي شده به روش خلا در مناطق مختلف جهان وجود ندارد . اما آنچه مسلم است كشورهاي توليد كننده لوازم خانگي، لوازم الكتريكي و الكترونيكي و مخابراتي و وسايل تز ييني توليد كننده اين نوع قطعات هستند و مي توان چنين نتيجه گرفت كه فرايند پوشش دهي تحت خلا قطعات فلزي و پلاستيكي تقريبا در اكثر كشورهاي دنيا صورت مي گيرد.

طرح تولید پوشش دهی تحت خلاء (5)

شرايط صادرات پوشش دهي تحت خلاء

صادرات قطعات فلزي و پلاستيكي پوشش داده شده تحت خلا از هرگونه تعهد و پيمان ارزي معاف مي باشد. بر طبق قانون معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض، تصويب شده ، صادرات كالا و خدمات از پرداخت هر گونه عوارض معاف است و هيچ يك از وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، دستگاههاي اجرايي، شهرداري ها و شوراهاي محلي كه بر طبق قوانين و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نيستند از كالاها و خدماتي كه صادر ميشوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر نمايند.

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.