سنجد

طرح کاشت و پرورش سنجد

میــوه ســنجد از زمانهــای گذشــته در ســبد غذایــی ایرانیــان جــا داشــته و در اعیــاد ســنتی بــه آن توجهــی خــاص مبــذول شــده اســت. ســنجد درختــی اسـت بومـی آسـیای غربـی و از اروپـا تـا هیمالیـا پراکنـده شـده اسـت. در ایـران نیــز در نواحــی اســتپی کشــور به صــورت خــودرو یافــت میشــود.(طرح کاشت و پرورش سنجد)
ویژگیهــای زیسـتی طـرح توسـعه کشـت درخـت سـنجد عبـارت اسـت از: کمتریـن میـزان ســرمایه گذاری، کمتریــن نیــاز آبــی )یک ســوم بــادام دیــم(، مقاومــت کامــل در برابـر سـرمازدگی، حاصلخیزکـردن خـاک بسـتر توسـط ریشـه درختـان سـنجد، رشـد سـریع. درخـت »سـنجد« میتوانـد هیولای خشکسـالی را عقـب برانـد. بنابرایـن توسـعه کاشـت گیـاه دارویـی سـنجد، به دلیـل نیـاز آبـی کـم در شـرایط دیــم، بــا کمتریــن هزینــه نگهــداری و برداشــت موجــب ایجــاد اشــتغال پایــدار، افزایـش درآمـد کشـاورزان و گسـترش صنایـع جنبـی آن میشـود.(طرح کاشت و پرورش سنجد)
از ویژگیهـای درخـت سـنجد، قابلیـت ایجـاد کمربنـد سـبز بهعنـوان بادشـکن اسـت. احـداث بادشـکنهای نـواری چندمنظـوره بـا گونـه غالـب سـنجد پیرامـون باغهـا، مـزارع، مراتـع،دیم زارهـا ودامداری هـا هـم بـرای کشـاورزان آورده اقتصـادی داردو هـم از جابه جایـی و فرسـایش خـاک آنهـا در اثـر عوامـل طبیعـی و انسـانی جلوگیـری میکنـد کـه ویژگـی بسـیار ارزنـدهای بـرای حفـظ زیسـتبوم کشـور اسـت.
نام انگلیسی : Elaeagnus angustifolia
خانواده : Elaeagnaceae
بومی : آسیا و اروپا
سنجد درختی دارای عمری طولانی که سریع رشد می کند. سنجد درختی بسیار مقاوم است و شرایط محیطی سخت چون باد، خشکسالی و آلودگی جوی را به خوبی تحمل می کند. این درخت دارای گونه های متنوع و بسیار پرکاربرد است و از آن در کنترل باد، ترکیبات دارویی، صنایع عطر، آلات چوب و آلات موسیقی استفاده می شود.
سنجد را معمولا زیتون روسی می نامند، زیرا ظاهرش شبیه درخت زیتون است. گل‌های سنجد، کوچک و معطر هستند. سطح درونی گل‌ها زرد رنگ و سطح بیرونی‌شان نقره ای است. میوه‌های درخت سنجد، کوچک و بیضی شکل، به رنگ قرمز مایل به قهوه ای هستند که خوراکی بوده و ارزش غذایی بالایی دارند.
برگ‌های سنجد کاملا کشیده، باریک، کرکی و بدون دندانه هستند. شاخه‌های سنجد اغلب خاردار هستند. شاخه های جوان، نقره ای و شاخه های قدیمی، قهوه ای رنگ می باشند. درخت سنجد، بعد از ۵ تا ۶ سال میوه می دهد. گل ها کوچک، زرد رنگ و معطر هستند. شاخه ها اغلب خاردار بوده و گاهی به علت تعدد تنه، گیاه به صورت در ختچه ظاهر میشود.
سنجد گیاهی است که به خشکی خاک و وزش باد های شدید مقاوم است. از این در خت برای کنترل باد، حرکت شن های روان و کولاک زمستانه به وفور استفاده می شود. از لحاظ دید سنجد به علت داشتن برگ های سبز خاکستری و شاخه هایی که در همه جهات رشد می کنند و همچنین دارا بودن میوه های رنگین مورد توجه است. در اغلب خاکها رشد میکند. با کاشت متراکم درختان سنجد به خوبی میتوان از آن به عنوان پرچین در اطراف باغها استفاده کرد. علاوه بر آن سنجد با ایجاد بافت متراکم به خوبی به صورت یک مانع محکم در برابر عبور و مرور عمل می کند.
درخت سنجد دارای ۳ قسمت برون بر (پوست قهوه‌ای رنگ)، میان‌بر (آردی شکل) و درون بر (هسته چوبی و سفت آن) است که قسمت میان‌بر و درون بر آن دارای ارزش غذایی فراوان است. در قسمت میان‌بر ۲ نوع قند گلوکز و فروکتوز، ۷ نوع چربی اشباع شده و اشباع نشده وجود دارد.
از این درخت به عنوان بادشکن استفاده می شود. سرعت رشد خوب و قابل ملاحظه ای دارد و از نظر ظاهری شبیه درختان بید است. در اردیبهشت ماه گل می دهد و در اواخر تابستان و پائیز میوه های آن ظاهر می شوند. میوه تخم مرغی شکل بوده به رنگهای قرمز سوخته است که در حالت نارس رنگ زرد دارد.
میوه درخت سنجد سته ایست که میان بر آن آردی شکل با رنگ روشن است که بخش خوراکی میوه را تشکیل می دهد و برون بر آن پوسته چرمی و نازک به رنگ قرمز سوخته است. ابعاد میوه حداکثر تا ۴ سانتیمتر بوده ولی معمولا ۱-۳ سانتیمتر است. دانه به صورت هسته ای کشیده با ابعاد ۸-۱۱ میلیمتر طول و ۵-۷٫۵ میلیمتر عرض می باشد که دارای نوک نسبتا باریک و تیزی است.
میوه ها پس از رسیدن، مدتها روی درخت باقی می مانند. برای جمع آوری میوه ها معمولا یک زیرانداز در سایه گستر درختان پهن کرده و با ضربات چوبهای بلند، شاخه های حامل میوه را به شدت تکان می دهند. در این حالت بذرهای رسیده به روی زیرانداز فرو می افتند. پس از جمع آوری، میوه ها را مرطوب کرده و در محیطی گرم یا در برابر نور خورشید می گسترانند تا قسمت آردی میوه فاسد شود تا بتوان بذر را به سادگی از آنها خارج کرد.
بذر به نگهداری خاصی احتیاج دارد و در شرایط خشک با دمای محیط حفظ می شود.
درخت سنجد یا الاگنوس (Elaeagnus angustifolia) درختی بومی در اروپا و آسیای شمالی است که بذرهای آن تا هیمالیا هم رسیده و در آنجا هم سبز شده است. این درخت بسیار مقاوم است و عمری طولانی دارد؛ گرما، سرما و کم آبی را به خوبی تحمل می‌کند و به دلیل همین ویژگی ‌های منحصر به‌ فرد، کاشت درخت سنجد محبوب کشاورزان و باغداران است. سنجد در اردیبهشت ‌ماه گل می‌دهد و در اواخر تابستان تا ابتدای پاییز میوه‌ هایش به بار می ‌نشیند.
کاشت درخت سنجد مقرون به صرفه است. چون کم ترین میزان سرمایه گذاری، کم ترین نیاز آبی (یک سوم بادام دیم)، مقاومت کامل در برابر سرمازدگی، حاصلخیزکردن خاک بستر توسط ریشه درختان سنجد و رشد سریع را دارد. این گیاه همچنین می‌تواند یک بادشکن نواری خوب برای مزارع و باغات باشد، و از فرسایش خاک جلوگیری کند.
کاشت درخت سنجد در هر نوع خاکی امکانپذیر است و با گرمای هوا، خشکی و آبیاری کم سازگاری دارد. سنجد از گیاهان دارویی مهم است و کاشت آن در شرایط اقلیمی کشور ما به راحتی قابل انجام است.

خواص و موارد مصرف سنجد

امـروزه از درخـت سـنجد و میـوه آن در صنایـع غذایـی، بهداشـتی، دارویـی، عطرســازی و صنایــع چــوب اســتفاده میشــود. میــوه ســنجد شــیرین و کمــى گــس اســت. طبیعــت آن ســرد و خشــک و یبوســت آور اســت. جوشــانده بــرگ درخــت ســنجد خاصیــت جمع کنندگــى و ضداســهال دارد و بهتریــن دارو بــراى اســهال کــودکان اســت. ایــن میــوه از نظــر غذایــى کم کالــرى اســت. عــلاوه بــر تازه خــوری میــوه ســنجد، بــا اســتخراج اســانس از گل ســنجد، ارزش افــزوده خوبـی بـه دسـت می آیـد.وجـود بازارهـای هـدف در خـارج ازکشـور و نیز فـراوری
دارویـی و صنعـت آرایشـی وصنعـت غذایـی از جملـه مـوارد مصرف سـنجد اسـت.(طرح کاشت و پرورش سنجد)

سنجدگیاه‌شناسی سنجد

درخت سنجد بومى مناطق غربى و مرکزى آسیاست. رویشگاه این درخت به‌دلیل سازگارى آن با محیط‌هاى مختلف در اغلب نقاط کره زمین (بهویژه مناطق معتدل) از جمله آمریکاى شمالى، ارویاى شرقى و غربى، آسیاى مرکزى و شمالى و… است. این گیاه در نواحى سرد و معتدل رشد می‌کند.
سنجد درختى به ارتفاع ۵ تا ۷ متراست که بر روى ساقه‌هاى برخى گونه‌هاى آن خارهایى نیز وجود دارد. ساقه ها، جوانه‌ها و برگ‌ها از فلس‌هایى کوچک به رنگ نقره‌اى-خاکسترى پوشانده شده‌اند و به همین دلیل برخى از قسمت‌هاى این گیه به‌خصوص برگ‌ها سبز- خاکسترى به نظر می‌رسند. برگهاى درخت سنجد کاملا کشیده و بدون دندانه هستند. قسمت زیرین برگ خاکسترى است و سطح رویه آن سبز تیره است.
گل هاى زرد، سفید و خاکسترى رنگ این گیاه به قطر حدود ۱ سانتی‌متر میرسد و معطر است و در دسته‌های ۱ تا ۳ عددی از اواسط تا اواخر بهار شکوفه می‌دهند و فضا را به خصوص در هنگام عصر پر از عطری شبیه به عطر گل یاس می‌کنند. گل‌ها به صورت نر، ماده یا حد واسط هستند، گل‌های نر ۴ پرچم دارند گل‌های ماده دارای یک مادگی هستند.

شکل

میوه‌های سنجد نارنجی- قرمز رنگ است و ۱ تا ۲ سانتی‌متر طول دارند و در پاییز می‌رسند. میوه‌ها خوراکی و شیرین هستند. این درختان نسبتا دیر گل هستند و حدود دوماه بعد از رفع سرمای بهاره گل می‌دهند. به طور کلی ۳ نوع درخت سنجد در دنیا وجود دارد که دو نوع هلانگوس و هیپوفار در ایران وجود دارد. درخت هلانگوس به دلیل درشتی میوه، قامت بلند، نداشتن خار و برگ‌های پهن به درخد سنجد هیپوفار برتری دارد.

شرایط پرورش درخت سنجد

نور مناسب درخت سنجد

این گیاهان به مکانی با نور کامل آفتاب یعنی حداقل ۶-۸ ساعت نور مستقیم آفتاب نیاز دارند. سایه بودن محیط و کمبود نور یکی از دلایل عدم گلدهی این گیاهان است. اگر سایه بیش از اندازه باشد علاوه بر عدم گلدهی و میوه دهی، گیاه رشد خوبی نخواهد داشت و ساقه ها بلند و باریک و فاصله برگ ها بر روی ساقه افزایش می یابد.(طرح کاشت و پرورش سنجد)
درختان سنجد گیاهانی مقاوم هستند، بنابراین حتی اگر در مکانی زندگی می کنید که در تابستان شدت نور زیاد است لزومی ندارد که آن ها را در مکانی بکارید که عصر هنگام از سایه برخوردار باشد.

آبیاری درخت سنجد

بعد از کاشت درخت سنجد نوبت به مرحله آبیاری آن می رسد این درخت نیاز به آب کمی دارد زیرا از درختان مقاوم است زمان مناسب برای آبیاری این درختان تیر و مرداد است که در فصل رشد آن هر ۱۵ روز باید آبیاری صورت بگیرد و بعد از رشد هر ۴۰ روز یک بار برای آبیاری زمان مناسبی است.

‏باد

‏درخت سنجد در برابر وزش باد کاملا مقاومت دارد و اغلب به عنوان بادشکن در معماری و شهرسازی از دیرباز به کار می‌رود.

سنجد
دما و رطوبت موردنیاز درخت سنجد

درختان سنجد توانایی تحمل برودتهای زمستانه تا ۳۵- درجه سانتیگراد و گرمای داغ تابستان تا ۴۵ درجه سانتیگراد را دارند. یکی از بهترین درختانی که می توان پیشنهاد داد تا در مناطق بادخیز کشت گردد، سنجد می باشد. تنها محدودیت کشت درختان سنجد در کشور، وجود شرایط رطوبتی هوای بیش از ۶۵% می باشد که توصیه می شود در این شرایط اقدام به کشت نگردد، چون که گل های سنجد غالبا ریزش خواهند کرد و به میوه تبدیل نمی شوند.

خاک مناسب درخت سنجد

خاک مناسب برای کاشت این درخت باید دارای بافتی متوسط باشد و در مناطق کوهپایه ای نیز دارای رشد موفقی است که از گیاهان اقتصادی در اینگونه مناطق به شمار می رود کو مورد نیاز برای تقویت خاک این درخت کود دامی است نهال این درخت باید در اسفند در عمق ۱۰-۳۰ سانتی متر کاشته شود و فاصله کشت نیز باید ۴-۵ متر باشد.

تکثیر و کاشت درخت سنجد

روش‌های تکثیر این گیاه پرکاربرد، بذر، قلمه زدن و خوابانیدن است که می توان بهترین روش تکثیرش را ازدیاد به روش قلمه زدن دانست. هرچند توجه به این نکته حائز اهمیت است که ریشه زایی قلمه‌ها راحت نبوده و به نوع قلمه و شرایط دیگر بستگی دارد.

روش های تکثیر درخت سنجد

این درخت را می توان از طریق بذر، قلمه و خوابانیدن تکثیر کرد.

تکثیر به روش قلمه زدن

اوایل تا اواسط تابستان با کاشت قلمه چوب سخت یا قلمه چوب نیمه سبز می توان این گیاه را تکثیر کرد. قلمه چوب نیمه سبز به طول ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر و قلمه چوب سختبه طول ۲۵ سانتیمتر برای این کار مناسب است. هر دو قلمه باید از ساقه های حاصل از رشد سال جدید گرفته شده باشند. استفاده از هورمون ریشه زایی برای ریشه دار کردن قلمه مهم است.
برای کاشت قلمه ها از یک قسمت خاک برگ و دو قسمت شن (با ذرات ۱ تا ۲ میلی متر) استفاده کنید. حداقل یک سوم از طول قلمه باید در خاک قرار گیرد. دقت شود قلمه نیمه خشبی (نیمه سبز) برگ های قسمت پایین حــذف شود و ۱ تا ۲ برگ در بالای قلمه باقی بماند. به منظور افزایش رطوبت کشیدن پلاستیک شفاف و یا اسپری آب روزانه برای جلوگیری از پژمرده شدن قلمه ها موثر است. دمای مناسب این روش تکثیر حدود ۲۱ تا ۲۴ درجه سانتیگراد است.(طرح کاشت و پرورش سنجد)

تکثیر به روش خوابانیدن

در این روش ساقه های نرم نزدیک به زمین در خاک قرار می گیرد.

کشت گیاه سنجد با بذر

هنگامی که میوه ها رسیدند و شروع بــه تغییر رنگ کردند می توان آن ها را از درخت چید. برای تکثیر باید قسمت گوشتی میوه را از هسته جدا کرد و با آب شست. باید حتما گوشت میوه به خوبی جدا شود و باقی نماند. اگر هسته بدون هیچ تیماری کشت شود. جوانه زنی آن ۱۸ ماه طول می‌کشد.
برای به مدت ۴ هفته هسته را در دمای معمولی قرار دهید. بعد از آن ۱۲ هفته در میان خاک اره و پیت ماس مرطوب در دمای ۱ تا ۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید. بعد از آن بذرها را در خاک مخلوط خاک برگ و شن بکارید. گلدان در مکانی روشن و با دمای ۲۴ درجه قرار داده و سطح خاک نباید خشک شود. اگر تمامی مراحل درست انجام شود جوانه زنی حدود ۶ هفته طول می‌کشد.

مراحل کاشت نهال سنجد

۱- گودالی را در باغچه یا فضای باغ آماده کنید. برای اندازه این گودال، نمی‌توان عدد دقیقی گفت، ولی به طور کلی اندازه گودال را حدود دو تا سه برابر عرض و طول ریشه در نظر بگیرید و آن را حفر کنید.
۲- هرچه گودالی که حفر می‌کنید، بزرگ‌تر باشد، به شما این امکان را می‌دهد که به‌راحتی نهال را درون آن قرار دهید و همچنین شروع رشد ریشه راحت‌تر می‌شود. اما یادتان باشد گودال را بیش از حد عمیق یا کم‌عمق حفر نکنید. عمق ۱۰ تا ۳۰ سانتیمتری برای کاشت نهال سنجد مناسب به نظر می‌رسد.
۳- ریشه نهال را به آرامی در گودالی که آماده کرده‌اید، به صورت عمودی و بدون فشار آوردن به ریشه‌ها قرار دهید و داخل گودال را با همان خاکی که خارج کرده‌اید همراه با مقداری کود دامی پوسیده ترکیب و پر کنید.
۴- بلافاصله بعد از کاشت درخت سنجد، نهال را آبیاری و این کار را مجددا چند ساعت بعد نیز تکرار کنید تا نهال به خوبی در خاک استقرار پیدا کند.
۵- بهترین زمان کاشت نهال سنجد اواخر فصل زمستان (نیمه اول اسفند) است.

آفات و بیماری های سنجد

آفات چندان زیادی این گیاه را تهدید نمی کنند. گاهی شپشک ها و یا لاروهای حشرات موجب مزاحمت می شوند. از بیماری های این گیاه می توان به لکه برگی، قانقاریا، پژمردگی ورتیسلیوم و سوختگی بلایت نیز اشاره کرد که معمولا به دلیل شرایط نامساعد محیطی شیوع می یابند.
سنجد جزو معدود درختانی است که آفت و بیماری خاصی نمی تواند در باغات ایجاد خسارت و محدودیت نماید و می توان از بابت هزینه خرید سم و انجام عملیات سمپاشی آسوده خاطر بود.ضمنا به خاطر عدم مصرف سموم شیمیایی، می توان محصول سالم و ارکانیگ به جامعه ارائه نمود.

هرس

درخــت ســنجد بــه هــرس چندانــی نیــاز نــدارد و تنهــا هــرس ایــن گیــاه به منظــور کنتــرل رشــد تــاج گیــاه انجــام میشــود و بــرای میوه دهــی درخــت نیـاز بـه هـرس خاصـی نیسـت. بهتریـن زمـان هـرس هنگامـی اسـت کـه گیـاه در حــال رکــود زمســتانی اســت. شــاخه های بلنــد و شــاخه هایی را کــه مرکــز درخــت را شــلوغ و متراکــم کرده انــد، کوتــاه میکنیــم. توجــه شــود کــه بهتــر اسـت در هـر مرتبـه هـرس بیشتـر از ۳۰ درصـد سـاقه های گیـاه کوتـاه و حـذف نشـود؛ زیـرا قطـع شاخسـار بیـش از ایـن مقـدار میتوانـد موجـب شوکه شـدن گیـاه شـود.

نگهداری درخت سنجد

نگهداری از درخت سنجد کار چندان سختی نیست. این درخت بسیار مقاوم است. در سال اول بعد کاشت نهال بهتر اشت آبیاری منظم انجام شود. آبیاری گیاهان بالغ ۳ هفته یکبار حتی در بعضی از مناطق ۴۰ روز یکبار هم انجام می‌شود. آبیاری در ماه های تیر و مرداد برای تولید میوه با کیفیت اهمیت زیادی دارد.(طرح کاشت و پرورش سنجد)
درخت سنجد به هرس چندانی نیاز ندارد، و تنها هرس این گیاه برای کنترل رشد تاج درخت است.
سنجد درختی بسیار مقاومی است و تقریباً از گزند آفات در امان است. البته اگر درخت ها و گیاهان اطرافش آلوده باشند، ممکن است روی رشد سنجد هم تأثیرگذار باشد. پس بیشتر از اینکه نگران سلامت خود سنجد باشید، به‌سلامت گیاهان اطرافش توجه کنید. گاهی ممکن است شپشک و لارو حشرات درخت را در تحت تأثیر قرار دهد و باعث بیماری‌هایی مثل لکه برگی، ورتیسیلیوم و سوختگی بلایت شود. البته این بیماری‌ها تأثیر شدیدی بر درخت ندارد و به راحتی قابل کنترل است.

برداشت

درخـت سـنجد در اواسـط خردادمـاه شـروع بـه گلدهـی میکنـد و پـس از یـک دوره ۴ تـا ۵ ماهـه در فصـل پاییـز، از اواسـط مهـر تـا اواخـر آبـان، زمـان برداشــت میــوه ایــن محصــول اســت .
افـرادی کـه مایـل بـه خریـد عمـده ایـن محصـول هسـتند بایـد در نظـر داشـته باشــند محصولــی کــه در اواســط مهــر در بــازار موجــود اســت، ممکــن اســت به طــور کامــل نرســیده باشــد و رنــگ کمتــری نســبت بــه محصولــی کــه در آبـان میرسـد، داشـته باشـد و طعـم آن نیـز گـس اسـت کـه زیـاد موردپسـند مشـتریان نیسـت. بادهـای پاییـزی یکـی از عوامـل تأثیرگـذار در شیرین شـدن و قرمـزی ایـن میـوه اسـت.

فهرست کشورهای تولید کننده ی بزرگ سنجد در جهان

اگر بخواهیم از کشورهای تولید کننده ی بزرگ سنجد ، در جهان نام ببریم باید اذعان کنیم که کشور ما، خود یکی از سه کشور اصلی و کشورهای تولید کننده ی بزرگ در جهان است. ایرانیان از دیرباز، از طریق طب ریشه دار ایرانی، با خواص بسیار مفید این میوه آشنا بوده اند ، اما با نگرش علمی امروزی به سنجد، امروزه ایران دومین تولید کننده بزرگ سنجد در میان کشورهای تولید کننده ی بزرگ سنجد است .

سنجد و کشورهای تولید کننده ی بزرگ آن

هند، ایران و چین سه کشوربزرگ تولید کننده سنجد و صادرات آن به دیگر کشورها در جهان هستند که از بین این سه هند بیشترین میزان تولید را دارد و ایران مقام دوم تولید را اما کیفیت سنجد هند به هیچ عنوان با سنجد ایران برابری نمی کند، سنجد به صورت خام یا خشک شده و یا به صورت فرآوری شده صادرات آن به دیگر کشورها انجام می شود، سنجد تولید شده در چین به صورت تراریخته است و مشتری چندانی ندارد علاوه بر میوه سنجد برگ، شاخه ها و حتی شکوفه سنجد نیز برای مصارف گوناگون صادرات می شود از شکوفه سنجد علاوه بر مصارف درمانی و دارویی در تولید اسانس عطرها و ادکلن هم استفاده می شود.
رده های بعد کشورهای تولید کننده ی بزرگ در جهان در اختیار نیجریه، آمریکا و دیگر کشورهاست . گفتنی است که ۵ کشور اول کشورهای تولید کننده ی بزرگ سنجد در جهان، بیش از ۸۵ درصد تولید این میوه ی بسیار مقوی و حیاتی را در اختیار دارند.
در ایران استان آذربایجان شرقی از نظر میزان تولید و سطح کشت سنجد رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است و همچنین ۲۸ درصد تولید سنجد کشور مربوط به این استان است.

عملکرد سنجد

عملکرد گل، میوه یا برگ سنجد در هکتار یا عملکرد مواد مؤثر دارویی درختان سنجد در هکتار، به اقلیم و آب و هوای هر استان، خاک منطقه، نوع گونه سنجد انتخابی، میزان تراکم در هکتار، نحوه و زمان کاشت و برداشت محصول، مسطح یا شیب‌دار بودن زمین و چندین عامل دیگر بستگی دارد.
فاصله کشت درخت سنجد باید ۴-۵ متر باشد.
درخت سنجد از سال پنجم به بعد به بار نشسته و بین ۲ تا ۲۰ کیلوگرم محصول می دهد . لازم به ذکر می باشد که سنجد از بازار صادراتی بسیار خوبی برخوردار می باشد . سنجد هم به عنوان خوراکی و هم در صنایع غذایی ، صنایع دارویی ، صنایع عطرسازی ، صنایع چوب ، تولید دان مرغ و طیور و تولید ادویه جات دارای کاربرد می باشد .

پیش بینی وضعیت سرمایه گذاری طرح کاشت و پرورش سنجد

میزان برداشت: از هر درخت بین ۲ تا ۲۰ کیلو متغیر بستگی به عوامل ذکر شده در طرح دارد.
نرخ برابری دلار : ۳۰۰۰۰ تومان
سطح زیر کشت : ۱ هکتار
تعداد نهال درهکتار : ۶۲۵ اصله
میزان سرمایه گذاری ثابت : ۷۰ میلیون تومان (بدون احتساب هزینه زمین)


درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۴ امتیاز)