فرآوری و تولید برگه خشک میوه انبه به روش آبگیری اسمزی

انبه (L indica Mangifera )یکی از مرغوبترین میوه هاي منطقه است.. انبه رسیده منبع خوبی از تیامین، نیاسین، کلسیم، فسفر وآهن است. میوه انبه میوه اي فرازگراست به این معنی که می تواند مراحل رسیدن خود را پس از برداشت کامل کند. به این منظور در مناطق تولید تجاري انبه در جهان، میوهها در مرحله سبز رسیده (رسیدن فیزیولوژیکی(Mature )) و یا در ابتداي مرحله تغییر رنگ برداشت می شود .درکشور ما میوه انبه براي تهیه ترشی به صورت نارس و براي مصرف تازه خوري، در مرحله کاملاًرسیده برداشت میشود.

فرآوري میوه انبه

محصولات زیادي از تبدیل و فرآوري میوه انبه تولید می شود. از این مح صولات می توان از ترشی انبه ,چاتنی انبه، پودر انبه، پوره انبه، کنسـرو قطعات انبه، نوشـیدنی انبه و شـکلات نواري انبه نام برد.
خلاصه مراحل فرآوري میوه انبه به محصولات مختلف

تولید برگه هاي خشک میوه ها به روش آبگیري اسمزي

در تولید برگه از میوه ها می توان از آبگیري به روش اسـمز اسـتفاده کرد. آبگیري اسـمزي فرآیندی براي حذف قســـمتی از آب مواد غذایی گیاهی و حیوانی با غوطه ور کردن در یک محلول غلیظ یا هیپرتونیک صــورت می گیرد. اغلب به عنوان یک پیش فرآیند، قبل از ســایر روشهای خشــک کردن مانند خشــک کردن با هواي گرم، مایکرویو، انجماد و…. در مواد غذایی کاربرد دارد. پیش فرآیند اسمز در خشک کردن ,برگه هاي میوه، با خارج کردن مقدار زیادي آب از داخل محصـول باعث کاهش زمان خشـک کردن ثانویه میشــود. فرآیند اســمز به خاطرســادگی و قابل کنترل بودن آن، پیش فرایند مناســبی جهت خشــک کردن میوه ها محســوب میگردد. اســتفاده از مواد و محلولهاي اســمزی با غلظت بالا مانند محافظی براي قطعات مواد غذایی در مقابل تغییر رنگ در اثر واکنش هاي قهوه اي شـــدن آنزیمی عمل می کند. بنابراین بدون استفاده از مواد شیمیایی مضر نظیر دی اکسید گوگرد می توان رنگ مناسب و ایده آلی در محصول ایجاد کرد. آبگیري اسمزي به عنوان یک پیش فرآیند باعث کاهش زمان خشک کردن و افزایش راندمان خشک کن و 35 تا 50 درصــد صــرفه جویی در مصــرف انرژی و هزینه هاي فرآیند خشــک کردن میشــود. فواید آبگیري اسمز شامل بهبود رنگ، عطر و طعم محصول می باشد.

تولید برگه های خشک میوه انبه به روش آبگیری اسمزی

تهیه برگه هاي خشک انبه با وزن و حجم کم و ماندگاري طولانی امکان مصرف محصول خشک با ویتامین هاي مفید را در طول یک سال فراهم میکند. همچنین با تهیه پودر انبه از برگه هاي خشک آن امکان استفاده از این محصول در غذاها، سالادها وترشیها فراهم میشود.

مراحل بکارگیری روش آبگیری اسمزی براي تهیه برگه انبه به شرح زیر است

– پوستگیری، ورقه کردن با برشهای انبه با ضخامت 8-6 میلیمتر.
– تهیه محلول شکر یا ساکارز با غلظت 45 در صد براي انبه سبز و محلول با غلظت 40 درصد براي میوه رسیده و سفت انبه
– افزودن آب لیمو (حاوي 30 میلیگرم ویتامین ث در هر صــد گرم ) به محلول ســاکارز به میزان ده گرم به ازاء هر لیتر محلول ساکارز.
– فرآیند اسـمز با فروبری ورقه هاي انبه در محلول سـاکارز با دماي 45 درجه سـلسـیوس انجام شـود. نسبت وزنی4:1( محلول ساکارز: نمونه) استفاده گردد. به منظور ثابت ماندن دما در حین انجام آبگیری فرآیند اسمزی از حمام آب با دمای ثابت استفاده گردد. مدت زمان 2 ساعت براي فر آیند اسمز میوه سبز رنگ و 5/ 1 ساعت براي میوه رسیده سفت لازم است.
– برشهاي میوه پس از فرآیند اســـمز با اســـتفاده از صـــافی آبچک شـــود. برگه ها در خشـــک کن الکتریکی یا خشک کن آفتابی با دماي 60 درجه سلسیوس تا رسیدن رطوبت آنها به 15 درصد خشک شوند. برگه هاي خشک بایستی در کیسه پلاستیکی پلی اتیلنی بسته بندي و در جاي خنک، خشک و تاریک نگهداري شوند تا از آلودگی توسط حشرات محافظت شوند .

معرفی کد تعرفه گمرکی مرتبط با صنعت فرآوری و تولید برگه خشک میوه انبه به روش آبگیری اسمزی

تعرفه یا به عبارت دیگری(TARIFF) یک نوع معیار رقمی و یا عددی می باشد برای شناسی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص کالا .
تعرفه گمرکی میزان حقوق ورودی قابل پرداخت برای ورود کالا می باشد.تعرفه گمرکی در بستر تاریخ مبتنی بر سیستم و روش های خاصی از قبیل اداره گمرک،آمار،حمل و نقل،بیمه و غیره طراحی و مورد استفاده قرار می گیرد.
انبه و منگوستین مشمول ردیف 08045000 می باشد .

خلاصه بررسی اقتصادی طرح فرآوری و تولید برگه خشک میوه انبه به روش آبگیری اسمزی

ظرفیت تولید سالیانه : 2000 کیلوگرم
نرخ برابری دلار : 14000 تومان
مساحت زمین موردنیاز : 1000 مترمربع
زیربنای ساختمان ها : 500 مترمربع
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : 15 نفر
میزان سرمایه گذاری ثابت : 3 میلیارد تومان
ارزش ماشين آلات و تجهيزات : 1 میلیارد تومان
نرخ بازده داخلی :34 درصد

تهیه طرح توجیهی بر اساس آخرین دستورالعملهای سازمانی و بانکی.

در صورتیکه نیاز به طرح توجیهی دارید کارشناسان ما طرح مدنظرتان را بر اساس آخرین ضوابط و بر اساس داده‌های روز و مشخصات و مختصات مدنظرتان، تهیه می‌نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمائید.