فرآیند تولید جلو پنجره خودرو

در حال حاضر تنها روش موجود تولید جلوپجره، استفاده از فرآیند تزریق پلاستیک می باشد، با استفاده از این فرآیند امکان تولید جلو پنجره در ابعاد، اشکال و وزن هاي مختلف وجود دارد.

– روش اجمالی تولید جلو پنجره با تزریق پلاستیک
1- ترکیب مواد
ترکیب نمودن مواد مستربچ و آسیابی با یکدیگر.
-2 قسمت تزریق
در این قسمت عمل ذوب،اختلاط وتزریق موادانجام میگیردکه شامل قسمتهاي زیر می باشد:
-3 قیف خوراکدهی) موادگازگیر)
قیف خوراکدهی مواد بر روي سیلندر تزریق نصب شده و وظیفه تأمین خوراکبر ایسیلندر تزریق و گازگیري)جهت جلو گیري از رگه بر روي محصول)رادارد.
4- سیلندر و ماردون دستگاه تزریق

سیلندر تزریق

سیلندر تزریق که ماردون در درون آن قرار میگیرد،مهمترین قسمت بخش تزریق است .زیرا تمام فعل و انفعالات مواد پلاستیک در داخل آن انجام میگیرد .جنس سیلندر تزریق از فولاد ضد زنگ و بسیار سخت انتخاب میشود .تا درصورت آسیب پذیرفتن ماردون، به سیلندر صدمه اي وارد نشود . زیرا ساختن سیلندر به مراتبط گرانتر ازساخت ماردون است.

ماردون تزریق

یکی از حساس ترین قطعات ماشین تزریق، ماردون تزریق است. زیرا اصولا مًاشین تزریق با تمام دستگاه هاو قطعاتی که روي آن نصب شده است وظیفه اي جز ذوب مواد و تزریق آن به قالب را ندارند . قسمت اعظم این وظیفه بر عهده پیچ میباشد.

کنترل کننده هاي دستگاه تزریق :

ابزارهاي کنترل،ابزاري هستند که از آنها براي محدود کردن دما و فشار در دستگاه تزریق استفاده میشود .براي کنترل دما از حرارت سنج استفاده میشود و براي کنترل فشار از ابزارهاي ویژه کنترل فشار. حرارت سنج دستگاه کوچکی است براي اندازه گیري و تنظیم و تعیین درجه حرارت که در تابلو برق ماشین نصب میشود.
قبلا دًرجه حرارت مورد لزوم را روي حرارت سنج مشخص میکنیم و بعد از رسیدن درجه حرارت سیلندر به حد مورد نیاز، برق گرمکن با دخالت حرارت سنج قطع میشود.
-5 قالب تزریق
براي تولید قطعات پلاستیک به روش تزریق از ابزاري به نام قالب تزریق پلاستیک استفاده مینماییم،که این ابزار متناسب با شکل مورد نظر براي محصول می باشد.