فرآیند تولید پمپ ترمز خودرو

فرآیند تولید پمپ ترمز خودرو

فرایند تولید
پمپ ترمز خودرو از چند جزء مشکل است.
بدنه اصلی آن یا سیلندر از جنس چدتن ریخته گري شده است که می تواند در دیگر کارگاههاي ریخته گري تولید و به عنوان قطعه نیمه ساخته دراختیار این واحد جهت انجام ماشین کاري قرار گیرد.

سایر اجزا وقطعات که از مواد اولیه نظیر میلگرد فولادي و ورق فولادي و غیره متشکل است پس از ماشین
کاري وپرس کاري و …. آماده براي مونتاژ می گردند
برخی از اجرا استاندارد نظیر خار حلقوي – فنر برگردان و …براي مونتاژ قابل تدارك از بازار می باشند.
مراحل نهایی شامل کنترل کیفی اجزا و مونتاژ نهایی وتست و کنترل نهایی محصول می باشد.
فرآیند تولید پمپ ترمز خودرو