عنوان پروژه : احداث واحد پرورش و بسته بندی قارچ خوراکی
کارفرما : ابوالفضل بهاری
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان قائن – شهر آرین شهر
ظرفیت تولید سالیانه : 570 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 12.599.313 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 1.280.456 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : تیر 1399
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی