عنوان پروژه : احداث گلخانه خاکی صیفیجات
کارفرما : جواد قاربی اسدآباد
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان نهبندان – اراضی روستای خونیک سفلی
ظرفیت تولید سالیانه : 100 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 7.162.737 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 305.191 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : بهمن 98
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی