احداث مجتمع معاینه فنی خودرو و خرید لودر

نوان پروژه :
احداث مجتمع معاینه فنی خودرو و خرید لودر
کارفرما :
 شهرداری کمیجان
محل اجرا:
کمیجان
محصولات تولیدی:
خرید لودر
ظرفیت طرح :  ۲۹۲۰ ساعت در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۵۱۰۳ میلیون ریال
مساحت زمین : —
میزان اشتغال :  ۲ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز