احداث واحد تولید گل-ميخ

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید گل میخ (Shear Connection)
کارفرما :
شرکت هلدینگ لیو کیان
محل اجرا:
استان تهران
محصولات تولیدی:
برشگیر
ظرفیت طرح : ۷۰۰۰۰۰ عدد در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۲۱۵۳ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر مربع
میزان اشتغال : ۱۴ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : خرداد ۱۳۹۳

امتیاز