احداث واحد غنی سازی ورمی کمپوست با تیمارهای باکتریایی

عنوان پروژه :
احداث واحد غنی سازی ورمی کمپوست با تیمارهای باکتریایی
کارفرما :
آقای  محمد عزیزی
محل اجرا:
 تهران-جلیل آباد ورامین
محصولات تولیدی:
ا ورمی کمپوست غنی شده
ظرفیت طرح :  ۲۵۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۸۲۷ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۰۰۰ متر مربع
میزان اشتغال :  ۸ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : مرداد۱۳۹۳

امتیاز