مبانی محاسبات طرح های توجیهی

تعریف طرح

طرح در چارچوب این بررسی ها عبارت است از مجموع فعالیت هایی که برای رسیدن به یک یا چند هدف معین اقتصادی در مدت زمان مناسب تهیه شود.
در بررسی بازار طرح تحلیل اقتصادی موضوع تولید مطرح می شود. آن عبارت است از بررسی و تجزیه و تحلیل جنبه های مرتبط به انتخاب طرح، بازاریابی، پیش بینی آینده و شناخت آثار مثبت و پی آمد های منفی ناشی از اجرای طرح بر فرآیند کلی اقتصاد (تولید ملی) از نظر میزان اشتغال زایی، تعادل سطح قیمت ها، جریان توزیع درآمد، جریان توزیع کالا، صرفه جویی ارزی و ایجاد درآمد ارزی که بعضاً به سبب محدودیت های اطلاعاتی و آماری مورد نیاز تحلیل گران اقتصادی تبدیل به نگرش محدودی در حد مطالعات بازار می گردد.
تحلیل اقتصادی دو بخش ارزش‌یابی کمی و ارزش‌یابی کیفی را مشمول می گردد:
– ارزش‌یابی کمی: (EVALUATING THE QUANTITY)
ارزش‌یابی کمی بر مبنای اطلاعات آماری استوار می باشد، حجم بازارهای داخلی و خارجی، میزان و حجم تولید و امکانات تولید در زمان حال و آینده، میزان و حجم واردات و صادرات محصول (خدمت)، شبکه های توزیع داخل و خارج از کشور، تعیین قیمت مواد اولیه، کمکی و بسته بندی، تعیین قیمت فروش محصول در داخل و خارج از کشور را بررسی می کند.
– ارزشیابی کیفی (QUALITY EVALUATION)
ارزشیابی کیفی طرح بر مبنای انتخاب محل مناسب برای استقرار طرح در جهت دسترسی آسان به بازار، تامین مواد اولیه، فروش محصول تولیدی، عرضه عوامل تولید، ارزش افزوده خالص، صرفه جویی ارزی، میزان وابستگی طرح، انعطاف پذیری عوامل و عملیات تولیدی، ارزش افزوده خالص، صرفه جویی ارزی، میزان وابستگی طرح، انعطاف پذیری عوامل و عملیات تولیدی، درصد نقطه سر به سر تولید و فروش، عمر مفید پروژه و برگشت به موقع سرمایه گذاری انجام می گیرد.
موارد ویژه ای که در بررسی بازار باید مدنظر قرار داد، عبارتند از:
الف) ویژگی های طرح:
۱- مطلوبیت اقتصادی – اجتماعی ناشی از اجرای طرح
۲- تامین هدف های یک بخش معین اقتصادی از اجرای طرح
۳- کفایت اطلاعات اساسی مرتبط با اجرای طرف
۴- ارتباط مشخص و منطقی با سایر بخش ها و فعالیت های اقتصادی
ب) ماهیت طرح:
۱- نوع فعالیت یا خدمت تولیدی
۲- نوع محصول تولیدی
۳- میزان عدم وابستگی
۴- ارتباط با سیاست ها و هدف های صنعتی
۵- صرفه جویی ارزی و ایجاد درآمد ارزی

امتیاز