هزینه طرح توجیهی

بررسی هزینه های قبل از بهره برداری در طرح توجیهی و مطالعات امکانسنجی

بررسی هزینه های قبل از بهره برداری در طرح توجیهی و مطالعات امکانسنجی

آخرین سرفصل هزینه های سرمایه گذاری در یک طرح توجیهی، هزینه های قبل از بهره برداری است که سرمایه گذاری نامشهود نامیده می شود که دارای ویژگی استهلاک پذیری بوده اما جایگزین نمی گردد. این هزینه ها دارای سرفصل هایی به شرح زیر می باشد؛
۱- محاسبه هزینه های بانکی در طرح توجیهی
عمده ترین بخش هزینه های قبل از بهره داری در صورت استفاده از تسهیلات بلند مدت و کوتاه مدت ریالی-ارزی و اعتبارات خارجی(فاینانس) هزینه های بانکی است. هزینه های بانکی شامل؛ سود دوران ایجاد و راه اندازی: محاسبه سود مذکور بر اساس مدت تعیین شده در قرارداد و تعرفه های جاری مصوبه شورای پول و اعتبار در بخش تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت و ارزی بر اساس فرمول (رابطه) زیر پیش بینی می گردد.

محاسبه هزینه های بانکی در طرح توجیهی

-هزینه کارشناسی: هزینه کارشناسی به ماخذ یک و نیم در هزار اصل تسهیلات درخواستی تعیین شده که نیم در هزار آن هم زمان با درخواست تسهیلات و یک در هزار آن هنگام تصویب تسهیلات و عقد قرارداد رسمی دریافت می گردد.

هزینه کارشناسی

-هزینه انعقاد قرارداد بانکی: هزینه انعقاد قرارداد بانکی و دفترخانه برای طرح های تولیدی و صنعتی عبارت است از پنج در هزار اصل تسهیلات بانکی به شرح زیر:

هزینه انعقاد قرارداد بانکی

۲- محاسبه هزینه های ثبتی در طرح توجیهی
هزینه های ثبتی سرمایه و افزایش سرمایه بر اساس تعرفه های ادارات ثبت شرکت ها منظور می شود. در حال حاضر، تعرفه آن ۲ در هزار سرمایه ثبت شده می باشد.
۳- محاسبه هزینه بیمه در طرح توجیهی (Insurance cost)
بیمه کارخانه (محل اجرای طرح توجیهی) از الزامات اجرای هر پروژه به ویژه در صورت اخذ تسهیلات بانکی می باشد. بیمه مذکور برای واحدهای صنعتی با ریسک کم تر آتش سوزی ۲ در هزار و برای واحدهای صنعتی شیمیایی و سلولوزی بر مبنای ۳ در هزار کل هزینه سرمایه گذاری می باشد.
۴- نحوه محاسبه هزینه بهره برداری آزمایشی در طرح توجیهی (Trial exploitation cost)
بهره برداری آزمایشی پس از تصویب ماشین آلات و با هدف آزمایش ماشین آلات، آموزش کارکنان و به کیفیت رساندن محصول (برای دریافت استاندارد لازم) انجام می شود.
معمولاً طول دوره بهره برداری آزمایشی بین یک الی سه ماه تعیین می گردد. هزینه های این مدت مشمول واحد تولیدی است که با توجه به عدم عرضه و فروش محصول تولیدی، هزینه های مرتبط غیرقابل برگشت هستند. این هزینه ها شامل تامین مواد اولیه و کمکی، پرداخت حقوق، دستمزد و سوخت و روشنایی می شود. که مجموع آن ها در هزینه های قبل از بهره برداری محاسبه می شود. نحوه محاسبه آن عبارت است از:

-هزینه تامین یک ماه الی سه ماه مواد اولیه کمکی
-هزینه تامین یک ماه الی سه ماه حقوق و دستمزد کارکنان
-هزینه تامین یک ماه الی سه ماه سوخت، روشنایی و ارتباطات

۶- تدوین و ارایه جدول هزینه های قبل از بهره برداری در طرح توجیهی

جدول پیش بینی هزینه های قبل از بهره برداری به شرح زیر طراحی و تدوین شده در گزارش توجیهی ارایه می گردد:

جدول پیش بینی هزینه های قبل از بهره برداری

۲/۵ - (۲ امتیاز)