فرآیند توليد ابزارهاي صيادي

فرآیند توليد ابزارهاي صيادي

 

الف) نگاهي به روش تولید ابزارهای صیادی

در حالت کلی ابزارهای صيادی را می توان به گروه های زیر طبقه بندی کرد :
گروه اول : تورها
گروه دوم : ادوات و ابزارهای فلزی
گروه سوم : ادوات چوبی
گروه چهارم : ادوات پلاستيکی
گروه پنجم : ادوات الکترونيکی
در طرح حاضر با توجه بر وجود تشابهت های فنی ، هم خانواده بودن صنعتی و در نهایت حداقل سازی حجم سرمایه گذاری ، توليد گروه های اول تا چهارم در نظر گرفته شده است . لذا با توجه بر آنها فرایند توليد به صورت زیر معرفی شده است .

گروه اول: تورها

فرایند توليد تورها ، استفاده از ماشين های مخصوص توربافی می باشد .

گروه دوم : ادوات و ابزارهای فلزی
فرایند توليد این ادوات به صورت زیر می باشد :

فرآیند توليد ابزارهاي صيادي

گروه چهارم : ادوات پلاستيکی

در برخی از ادوات صيد قطعات پلاستيکی نيز وجود دارد که این قطعات به منظور سبک سذاختن ادوات و همچنين راحتی کار با آنها مورد استفاده قرار می گيرد . شناور سازها در تورهای مذاهيگيری ، دسذته ادوات دستی کار ، سبدها و غيره ازقطعات پلاستيکی محسوب می گردند . روش توليد قطعات پلاستيکی استفاده از ماشين تزریق می باشد .

ب) مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان

روش توليد محصولات مورد مطالعه در بند قبل شرح داده شد بنابراین در صورتی که این روش توليد با روش های توليد مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گيرد نتایج زیر حاصل خواهد شد:
ابزارهای صيادی از جمله کالاهای عمومی محسوب شده و لذا روش توليد آنها نيز روش معمول صنعت بوده و تفاوت خاصی در روش توليد مورد استفاده کشورهای مختل جهان ندارد . لذا آنچه که سبب ایجاد تفاوت در کيفيت ادوات توليدی واحدهای مختل می گردد ، شامل موارد زیر است :
استفاده از ماشين آلات دقيق
استفاده از مواد اوليه مناسب
دقت در طراحی و مهندسی قطعات

فرآیند توليد ابزارهاي صيادي