خط تولید سپرهای پلاستیکی

خط تولید سپرهای پلاستیکی

همان طور که می دانید یک خودرو از قطعات زیادی تشکیل شده است که آن ها را بر حسب کارایشان به انواع و اقسام گوناگون تقسیم بندی می نمایند .حال در این بین قطعه «سپر خودرو» را در دسته قطعه های ایمنی و تزئینی جای داده اند . در واقع «سپر خودرو» قادر است میزان فشار حاصل از ضربه و همچنین برخورد خودرو با یک شی خارجی را کم نماید . به عبارت دیگر «سپر خودرو» یک واسطه میان عامل ضربه وارد شده و بدنه خودرو است . اینگونه نیست که همه خودروها از «سپر»های واحدی استفاده کنند بلکه برای هر خودرو «سپر»ی مخصوص خودش طراحی و استفاده می شود .

«سپر»های پلاستیکی در مقایسه با «سپر»های فـایبر گلاس وفلزی آبکاری شده بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند دلیل این امر هم ارزان بودن مواد اولیه «سپر»های پلاستیکی و همچنین ساده بودن فرآیند آن است . دراین طرح تولید آن بشرح ذیل می باشد .

۱-برشکاری :ورقهای وارد شده به کارخانه ابتـداتحت عملیـات برشـکاری بـرش خـورده و خمکاری آنهـا بوسـیله پـرس انجـام مـی شود .

۲-کروماتی کردن: بـرای جلـوگیری از زنـگ زذن بـرروی قطعـات پوشش کروماتی داده می شـود سپس بازرسی بر روی قطعات انجام شده و وارد واحد مونتاژ می شود.

۳ -تزریق پلاستیک : فرآیند تزریق پلاستیک قطعات زده سپر جلو وسپر عقب که از جنس فولاد زنـگ نـزن اسـت در خـارج ازواحدانجام می شود ولی در برخـی قطعـات دیگـر مـذاب قطعـات بدرون قالبهای مورد نظرتزریق شده وپس ازشکل گیـری در درون قالــب ازقالــب خــارج شــده و بــه قســمت دیگرمنتقــل مــی شــود

۴ -خمکاری : پس از تزریق ماده پلاستیکی قطعه بوسـیله فیکسچر مخصوص خمکاری می شود.

خط تولید سپرهای پلاستیکی

۵ -جوشکاری در ایـن مرحلـه قطعـات لاسـتیکی براسـاس فرآینـد عمده جوش، قطعات فلزی بر روی قطعات پلاستیکی بوسیله جوش آلتراسونیک وغلتک کاری بـرای جـا زدن زه سـپرها صـورت مـی گیرد .

۶ -پلیسه گیری:دراین مرحله پس از جوشکاری، اضافات پلیسه گیری میشود.

۷ -مونتاژ: قطعات پس از خرید وساخت بر روی یکدیگر مونتاژ می شوند .

۸ -بسته بندی : بوسیله کیسه پلاستیکی وکـارتن محصـول پـس از بازرسی وکنترل کیفیت بسته بندی شده به انبار فرستاده می شـود