فرآیند تولید الکل خرما

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﻟﮑﻞ اﺗﯿﻠﯿﮏ
اﻟﮑﻞ دارای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در ﺻﻨﻌﺖ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ آن اﺷﺎره ﺷـﺪه اﺳﺖ:
– اﻟﮑﻞ ﻃﺒﯽ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻟﮑﻞ ﻃﺒﯽ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﻟﮑﻞ ﺑﺎ ﺧﻠﻮﺻﯿﺖ ۹۶ ﯾـﺎ ۷۰ درﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزار ﻗﺮار ﻣﯽ­ﮔﯿﺮد.ذﯾﻼً ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﻋﻤﺪه آن آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

• ﻣﺼﺎرف ﻃﺒﯽ
اﻟﮑﻞ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﺑـﺰارآﻻت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ اﻟﮑﻞ ﻣﻮرد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪاز ﻣﺼﺎرف دﯾﮕﺮ اﻟﮑﻞ در ﻃﺐ، اﺳـﺘﻔﺎده در ﺗﺰرﯾﻘـﺎت وﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺼﺎرف داروﺋﯽ اﻟﮑﻞ

اﻟﮑﻞ دارای دو ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ ـ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻼل
اﻟﮑﻞ ﺣﻼل اﮐﺜﺮ ﻣﻮاد داروﺋﯽﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﺎﻫـﺎن و ﺑﺮﺧـﯽ ﻣـﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . از این رو ﺑـﺮای اﺳﺘﺨﺮاج اﯾﻦﻣﻮاد از ﺑﺪﻧﻪ ﮔﯿﺎه و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از اﻟﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ب ـ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻨﻮان دارو
اﻟﮑﻞ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

– ﻣﺼﺎرف اﻟﮑﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ) ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ
اﻟﮑﻞ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ادﮐﻠﻦ ﻫﺎ، ﻋﻄﺮﻫـﺎ، اﺳـﺎﻧﺲ ﻫـﺎ و دﯾﮕـﺮ ﻣﺤـﺼﻮﻻت آراﯾـﺸﯽ دارای ﮐـﺎرﺑﺮد اﺳـﺖ . اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺘﯽﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎرﺑﺮد اﻟﮑﻞ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد، ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺣﻼﻟﯿـﺖ آن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .
ب) ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻟﮑﻞ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻣﻮارد ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪﺷﻮرﻫﺎ، ﺑﺮاق ﮐﻨﻨﺪه ﻇﺮوف و ﺟﻼ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ج) ﻣﺼﺮف ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﯿﻪﺗﻮﻟﯿﺪ رﻧﮕﻬﺎ
اﻟﮑﻞ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﯽ رﻧـﮓ ﻫـﺎ، ﻻک ﻫـﺎ و ﺟـﻼ دﻫﻨـﺪه ﻫـﺎ ﮐـﺎرﺑﺮد دارد . اﻟﮑـﻞ در اﯾـﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻼل رزﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﺤﻤـﻞ و ﺣـﻼل رﻧـﮓ دهﻫـﺎ (Pigments) ﮐﺎرﺑﺮد دارد. ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده دﯾﮕﺮ اﻟﮑﻞ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت، اﯾﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺳﻄﻮح ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮراﻓﺰاﯾﺶﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ رﻧﮓ ﯾﺎ ﻻک روی آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
د) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﮑﻞ
اﻟﮑﻞ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از آن ﮐﺎرﺑﺮد دارد .اﻟﮑـﻞ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣـﺎده اوﻟﯿـﻪ درﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل (ﺿﺪ ﯾﺦ ﺧﻮدروﻫﺎ ) ، ﮐﻠﺮو ﻓﺮم اﺳﺘﺎﻟﺪﺋﯿﺪﻫﺎ، اﺗﯿﻠﻦ ﮐﻠﺮاﯾﺪ ، ﺑﻮﺗﺎدﯾﻦ ﻫﺎ ، دی اﺗﯿﻞ اﺗﺮ، ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮﻫﺎ ، اﺳﺘﻦ
ه ) اﻟﮑﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ
اﻟﮑﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن اﻟﮑﻞﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ اﮐﺘـﺎن ﺑﻨـﺰﯾﻦ (جایگزینی ﺑﺮای ﻣﺎده اﻓﺰودﻧﯽ MTBE ﺑﺮای ﺑﻨﺰﯾﻦ) و ﯾﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺨـﺸﯽ از ﺑﻨـﺰﯾﻦ ﻣـﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.اﻟﮑﻞﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺼﻮرت ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ETBE ﯾﺎ MTBE ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﮑﺎر رود.

روش اول:

– اﺑﺘﺪا ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ اب ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﮔﺮدد اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ۵۰% اب و ۵۰% ﺧﺮﻣﺎ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ دﻣﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ۲۵ درﺟﻪﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻣﺎ ﻗﺪرت ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻗﻨﺪ ﺑـﺎﻻ رﻓﺘـﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻗﻨﺪ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

– ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮس ﺗﻔﺎﻟﻪ و ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ از ﺷﯿﺮه ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮددﮐـﻪ ﺷـﯿﺮه رﻗﯿﻖ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺣﺎوی ۴۵% ﻗﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮐﺎر ۱ ﺗﺎ۲ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﯿﺮه و ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

– در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻪ ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه ﺷﯿﺮه رﻗﯿﻖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷـﯿﺮه ﻫـﺎی رﻗﯿـﻖ ﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﻣﺨﺎزن ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﻞ و ﺑﺨـﺸﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮه ﻏﻠﯿﻆ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

– در اﯾﻦﻗﺴﻤﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎی ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه، ذرات در ﺷﯿﺮه ﺧﺮﻣﺎ را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑـﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺷﯿﺮه ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺷﻔﺎف ﻣﯽ ﺷﻮد.

– در اﯾﻦﻗﺴﻤﺖ ﺷﯿﺮه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در دﯾﮕﻬﺎی ﭘﺨﺖ ﺗﺤﺖ ﺧﻼء ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد۲/۵۴۰ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺟﯿﻮه و زﻣﺎن ﭘﺨﺖ۵-۷۵ درﺟﻪ و ﻓﺸﺎر ۵۶۰ دﻣﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ۸۰ﺳـﺎﻋﺖ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻏﻠﻈﺖﺷﯿﺮه را ﺑﻪ ۷۰% ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.

– ﺷﯿﺮه آﻣﺎده ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ۵ در ﻣﺨﺎزﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷـﺪه ذﺧﯿـﺮه ﻣـﯽ ﮔﺮدد.

– در اﯾﻦﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﯿﺮه در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷﺪه ﺷﺴﺘﻪ و ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮔﺮدد.

– ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﯿﺮه

– ﻣﺨﺰن رﺷﺪ ﻣﺨﻤﺮ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اب و ﻧﯿﺘـﺮات آﻣـﻮ ﻧﯿﻢ و ﺳـﺎﯾﺮﻣـﻮادﮐﻤﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ دررﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮕﺮدد.

– در اﯾﻦﺑﺨﺶ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻫﻤﺰن اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻣﺨﻤﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﻣـﺪت زﻣﺎن ﻻزم در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ۲,۵ ﺳﺎﻋﺖﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

– در اﯾﻦﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﯿﺮه رﻗﯿﻖ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ۳ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻨﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﻗـﺴﻤﺖﮐـﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ۹و ۱۰آﻣﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ . ﻓﺮﻣﻨﺘﻮرﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﺮ را داراﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ( از ﻗﺒﯿﻞ اﮐـﺴﯿﮋن دﻣـﺎ و ….) ﺑﻪ ﺷﯿﺮه ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮﻣﻨﺘﻮرﻫﺎ ۴۵% آب اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷـﯿﺮه و آب ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ۴۵% ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ ﻗﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﯿﺮه را ﺑﻪ اﻟﮑﻞﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻨﺠﺎ رﺷﺪ ﻣﺨﻤﺮ ﺑﯽ ﻫﻮازی اﺳﺖ ﻫﻤﺰن وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻟﮑﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دارای ۱۰% ﻏﻠﻈﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻬﯿﻪ اﺳﯿﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

– دﯾﮕﻬﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮ اوﻟﯿﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎر ﺗﻘﻄﯿﺮ و ﺟﺪا ﺳﺎﺧﺘﻦ اب را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﻏﻠﻈﺖ اﻟﮑﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۵۰% ﻣﯿﺮﺳﺪ.

– ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه اﻟﮑﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ

– دﯾﮕﻬﺎی ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اب ﻣﻮﺟﻮد در اﻟﮑﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ۱۲ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻏﻠﻈﺖ اﻟﮑﻞ ﺑﻪ ۹۰% ﻣﯽ رﺳﺪ.

– ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮه اﻟﮑﻞ اﻣﺎده ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ۱۴

– در اﯾﻦﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﮑﻞ در ﺑﻄﺮی ﺷﯿﺸﻪ ای ﻇﺮﻓﯿﺖ ۶۰۰ ﺳﯽ ﺳﯽ ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮔﺮدد.

روش دوم:

ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﺎﻧﻮل از ﺷﺮﺑﺖ ﺧﺮﻣﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺮﺑﺖ ﺧﺮﻣﺎﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﻣﺎی درﺟﻪ ۳و ۴ و ﯾﺎﺧﺮﻣﺎﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﺣﺸﺮات و ﻏﯿﺮه را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دو ﺑﻪﺳﻪ ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدﯾﻢ و اﻧﺮا روی ﺣﺮارت ﻗﺮار دادﯾﻢ و ﻣﺨﻠﻮط را ﻣﺮﺗﺐ ﻫﻢ زده ﺗﺎﻓﯿﺒﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ و ﻫﺮ ﻣﺎده ﺟﺎﻣﺪ ﻧﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺧﺮﻣﺎ ﻗﺮار دارد ﺟﺪا ﺷﻮد و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ و ﻗﻨﺪﻫﺎ در آب ﺣﻞ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ آﻧﺮا از ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺧﺮوج ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاد ﻣﻔﯿﺪ ﻗﻨﺪی از ﻣﻮاد، ﺑﻪ ﻣﻮاد اﺿﺎﻓﻪ آب اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺋﯿﻢ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﻫﯿﭻﻣﺎده ﺟﺎﻣﺪی در ﺷﺮﺑﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺳﭙﺲ ﺷﺮﺑﺖ را ﺑﺮ روی ﺣﺮارت ﻗﺮار داده و ﻣﺮﺗﺐﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺻﺎف و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻏﻠﯿﻆ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد اﯾﻦ ﺷﯿﺮه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی در دﻣﺎی اﺗﺎق ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺧﺮاب ﺷﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ﺑﺮﯾﮑﺲ ﺷﯿﺮه ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺪود ۷۰ درﺟﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ وﺗﻮﻟﯿﺪ اﺗﺎﻧﻮل از ﺷﯿﺮه ﺧﺮﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﮑﺲ آن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ الکلﺷﺮﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﮑﺲ ۱۸-۲۰ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ از ﺷﺮﺑﺖ ﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﮑﺲ ۲۰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺷﯿﺮه ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﯾﮑﺲ ۷۰ آب اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﯾﮑﺲ آن ﺑﻪ ۲۰ ﺑﺮﺳﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺷﺎﻣﻞ ﭘﭙﺘﻮن (۱ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﯿﺘﺮ)، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ دی ﻫﯿﺪروژن ﻓﺴﻔﺎت (۰,۳ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ) و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت (۰,۲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ) اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺨﻤﯿﺮ از ﻣﺨﻤﺮﺳﺎﮐﺎروﻣﺎﯾﺴﺲ ﺳﺮوﯾﺰﯾﻪ (Saccharomyces cerivisiae ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. درﺻﺪ اﻟﮑﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺨﻤﯿﺮی ﭘﺲ از ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮑﻞ ﺳﻨﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.

طرح توجیهی تولید الکل طبی و پد الکلی

44.200 تومان

طرح توجیهی تولید الکل طبی و پد الکلی – ویرایش 99

عنوان پروژه : احداث واحد توليد الكل و پدالكلي
ظرفیت الکل طبی :400,000 لیتر
ظرفیت پد الکلی :8,000,000 عدد
فرمت فایل : پی دی اف
حجم فایل : 2.4 مگابایت
تعداد صفحات : 56 صفحه

این طرح توجیهی مبتنی بر متن میباشد. کلیه محاسبات اقتصادی و شاخص های مالی براساس آخرین ضوابط و دستورالعملها و بر پایه قیمتهای روز تهیه شده است در بخش های دیگری مباحث معرفی و بازار نیز مورد توجه قرار گرفته است.

شما میتوانید برای دریافت این بسته با پرداخت هزینه و دریافت محصول بر روی گزینه ” خرید” اقدام فرمایید و لینک دانلود این بسته را پس از پرداخت آنلاین دریافت نمائید.

توضیحات

طرح توجیهی تولید الکل طبی و پد الکلی – ویرایش 99

عنوان پروژه : احداث واحد توليد الكل و پدالكلي
ظرفیت الکل طبی :400,000 لیتر
ظرفیت پد الکلی :8,000,000 عدد
فرمت فایل : پی دی اف
حجم فایل : 2.4 مگابایت
تعداد صفحات : 56 صفحه

این طرح توجیهی مبتنی بر متن میباشد. کلیه محاسبات اقتصادی و شاخص های مالی براساس آخرین ضوابط و دستورالعملها و بر پایه قیمتهای روز تهیه شده است در بخش های دیگری مباحث معرفی و بازار نیز مورد توجه قرار گرفته است.

شما میتوانید برای دریافت این بسته با پرداخت هزینه و دریافت محصول بر روی گزینه ” خرید” اقدام فرمایید و لینک دانلود این بسته را پس از پرداخت آنلاین دریافت نمائید.

محتوای اصلی این طرح توجیهی شامل موارد ذیل است:

فصل اول: چکیده مطالعات فنی – اقتصادی مالی
فصل دوم: مطالعات فنی
معرفی طرح
مدت زمان اجرای طرح
برآورد هزینه اجرای طرح
معرفی محصول
الکل طبی
نام و کاربرد الکل
پد الکلی
معرفی کد آیسیک محصول
بررسی استانداردهای مرتبط با محصول
بررسی اجمالی فرآیند تولید
بررسی ایستگاهها، مراحل و شیوه های کنترل کیفیت
تعیین ظرفیت و برنامه تولید
فصل سوم : مطالعات مالی طرح
هدف از اجرای طرح
هزینه‌های زمین و ساختمان سازی
زمین
عملیات عمرانی و ساختمانی
ساختمان اصلی تولید
مساحت انبارها
مساحت انبار مواد اولیه
مساحت انبار محصول
محل ساختمان‌ها
هزینه تجهیزات و تکنولوژی
جمع بندی هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت طرح
هزینه‌های سالیانه
وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
مواد اولیه مصرفی
برآورد هزینه سالیانه آب، برق و گاز
نگهداری و تعمیرات
هزینه استهلاک
برآورد سرمایه در گردش
برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه ها
هزینه‌های ثابت و متغیر
هزینه‌های ثابت
هزینه‌های متغیر
برآورد درآمدهای حاصله از طرح

فهرست جداول

جدول نوع و میزان تولید
جدول وضعیت سرمايه گذاري طرح
جدول کد آیسیک محصولات طرح
جدول استاندارهای محصول
جدول برنامه سالیانه تولید و فروش در ظرفیت کامل
جدول هزینه‌های زمین
جدول هزینه‌های ساختمان‌سازی
جدول هزینه تجهیزات و ماشین آلات
جدول تاسیسات
جدول جمع‌بندی سرمایه‌گذاری ثابت طرح
جدول هزینه سالیانه نیروی انسانی اداری
جدول هزینه سالیانه نیروی انسانی تولیدی
جدول هزینه سالیانه مواد اولیه طرح
جدول برآورد مصرف آب
جدول مصرف سالیانه انرژی
جدول نگهداری و تعمیرات
جدول هزینه استهلاک
جدول سرمایه در گردش
جدول هزینه تولید سالانه
جدول منابع سرمایه گذاری طرح
جدول منابع سرمایه گذاری طرح
جدول ظرفیت تولیدی طرح
جدول میزان فروش طرح
جدول پيش بيني عملكرد سود و زيان طرح
جدول پیش بینی برنامه زمان بندی اجرای طرح (Critical Path Method)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح توجیهی تولید الکل طبی و پد الکلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *