طرح تولید صندلی برقی خودرو و دندانپزشکی

 

بررسی فنی و مهندسی محصول

تولید صندلی
بخش تولیدي به شرح زیر تشکیل شده است:

الف) بخش ساخت فریم

در این بخش عملیات بر دو دسته آماده سازي و فریم سازي تقسیم می شود به شرح زیر می باشد:
آماده سازي:
برشکاري لوله ها،خم کاري لوله ها،خم کاري مفتولها و پرسکاري قطعات.

فریم سازي (عملیات بر روي فیکسچر) :
ریل صندلی جلو چپ و راست –کفی صندلی چپ و راست
پشتی صندلی جلو چپ و راست-پشتی صندلی عقب-کفی صندلی عقب.
دستگاههاي punch press جهت پانچ و خطوط کانوایر جهت حمل و نقل درون کارگاهی می باشد.
دستگاههاي موجود شامل:انواع پرس هاي هیدرولیک و ضربه اي،پرس جوش و نقطه جوش و دستگاه هاي جوش CO2  و انواع دستگاه خم کن لوله C.N.C) و N.C) ،دستگاه اره اتوماتیک ،فنر زن،سیم صافکن کن،گیوتین ورق برو،دستگاه هاي کونیک لوله و … می باشد.

ب)بخش مونتاژ فریم:

قطعات و فریم هاي رنگ شده در بخش رنگ به بخش مونتاژ فریم ارسال می شود. در این بخش مونتاژ فریم اصلی صورت می گیردکه مانند مونتاژ مکانیزم جک پشتی صندلی جلو چپ و راست ،دنده زنی تاج خروسی بزرگ و کوچک، مونتاژ و نصب ریل به کفی صندلی جلو چپ و راست، نصب مکانیزم به صندلی جلو چپ و راست،مونتاژ اولیه پشتی به کفی صندلی جلو چپ و راست،مونتاژ پشتی به کفی عقب ،نصب پایه هاي کفی عقب و ….در این بخش ابزارآلات بادي و برقی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

ج) بخش سراجی:

بخش سراجی عملیات آماده سازي روکش صندلی را انجام میدهد و شامل دو قسمت دوخت می باشدکه تجهیزات مورد نیاز آنها بر مبناي روش تولید ارائه شده می باشد.
تجهیزات مورد استفاده در این بخش عبارتند از قیچی برقی برش دایکات-چرخ راسته دوزي-چرخ ضخیم دوز-میز برش چرخ هاي لمسه دوز

د) بخش روکش و مونتاژ نهایی:

در این بخش صرفاً خط مونتاژاصلی صندلی می باشد و عملیات زیر در این بخش انجام می گیرد.
  نصب روکش روي فوم
 نصب مجموعه فوم و روکش به فریم.
 نصب ضامن کائوچویی
 نصب قابهاب مکانیزم
 نصب مقرهاي هدرست
کشیدن روکش نایلونی به مجموعه صندلی ها
تجهیزات مورد نیاز این بخش شامل میز مونتاژ،گرمکن، آگراف زن، ابزارآلات بادي و برقی و کانووایر می باشد.

ه) بخش رنگ:

فریم هاي ساخته شده در بخش فریم سازي به جز فریم کفی و پشتی صندلی عقب به بخش رنگ ارسال
می شود.در این بخش قطعات توسط روش الکترواستاتیک پودري رنگ می گردند.