فرآیند تولید دستگاه ورزشی تردمیل

نمودار اجمالی مونتاژ

فرآیند تولید دستگاه ورزشی تردمیل

روش تولید تردمیل مانند نمودار تولید (OPC) بخش 3-2 به شرح ذیل می باشد:
الف- آماده سازي قطعات

صفحه قاب اصلی: صفحه قاب اصلی به وسیله دستگاه برش در سایز مناسب برش داده می شود و پساز پولیش کاري در خط رنگ الکترو استاتیک، رنگ می شود.
میله دسته ها: میله دسته ها به وسیله دستگاه برش در سایز مناسب برش داده شده و با دستگاه نورد شکل دهی می شوند،
سپس توسط دستگاه فرز ماشین کاري شده با دستگاه سنگ پولیش داده و در آخر در خط رنگ، رنگ می شوند.

صفحه کنسول: ورقه هاي استیل به وسیله دستگاه برش در سایز مناسب برش داده شده و پساز پولیش کاري در خط رنگ الکترو استاتیک، رنگ می شود.
بوش: بوش که مرتبط با دیرك ها است باید وسیله دستگاه برش در سایز مناسب برش داده شده و پساز تراش کاري با ماشین تراش به وسیله دستگاه سنگ پولیش داده شود.

دیرك ها: به وسیله دستگاه برش در سایز مناسب برش داده شده و پس از پولیش کاري در خط رنگ الکترو استاتیک، رنگ می شوند.
موتور: به وسیله دستگاه تست الکترونیک، تست شده و نیروي آن تنظیم می شود.
کابل هاي رابط و صفحه دونده لاستیکی: در سایز مناسب برش داده می شوند.
بر چسب هاي هشدار: به وسیله دستگاه برچسب زنی حرارتی، چسبانده می شوند.
کلیه سوراخکاري ها براي اتصال با پیچ و مهره، به وسیله دستگاه دریل ستونی انجام می شود.
پس از انجام هر مرحله از فرآیند، بازرسی و آزمایشات مربوطه در همان موقع انجام می شود.

ب- مونتاژ قطعات

ابتدا مجموعه قاب اصلی با میله دسته ها به مسیله پیچ و مهره و واشر به هم متصل و کلید ایمنی و صفحه کنسول از نوع ورق استیل روي آن نصب می گردد و بعد مجموعه غلطکی و چرخ هاي تنش زیر قاب اصلی متصل شده و دیرك ها نصب می شوند.
فوم هاي بازو و پد پاها نیز گذاشته شده، سپس موتور در قسمت برآمدگی جاي موتور جا گذاري و پساز تنظیم و تقویت نیروي برق آن، سرپوش آن گذاشته می شود. میز فرمان و کابل هاي رابط، جلوگیرنده هاي لاستیکی و تسمه به مجموعه متصل می شوند.
تابلوي روي میز و گیرنده هاي تنظیم سرعت و نمایش ضربان و دسته فرمان برقی نیز نصب شده و در آخر برچسب هاي هشدار چسبانده و محصول بسته بندي می شود.

نام و تعداد قطعات مورد نیاز در یک محصول

 

ردیف نام قطعه واحد تعداد
1 مجموعه قاب اصلی دستگاه 1
2 میله دسته ها دستگاه 1
3 صفحه کنسول دستگاه 1
4 سوئیچ ایمنی دستگاه 1
5 صفحه کنترل دستگاه 1
6 غلطک عدد 2
7 چرخ تنش دستگاه 1
8 صفحه فلزي عدد 1
9 صفحه دونده عدد 1
10 پیچ ویژه عدد 1
11 واشر تخت عدد 20
12 مهره نایلونی عدد 10
13 جلوگیرنده پلاستیکی عدد 4
14 واشر تفلونی عدد 6
15 پیچ سوکت عدد 2
16 سوکت حفاظ عدد 6
17 بوشنرده عدد 1
18 محور تکیه کنسول عدد 2
19 پیچ دور عدد 12
20 واشر کمانی عدد 2
21 فوم بازو عدد 2
22 پد پا عدد 4
23 لاستیک چرخ عدد 2
24 گیره عدد 4
25 قلاب دستگاه 1
26 چسب ضد لغزش عدد 1
27 فنر عدد 10
28 پیچ سوکت بیضی شکل عدد 21
29 جاي قرار گیري موتور دستگاه 1
30 موتور دستگاه 1
31 نوار چسب عدد 10
32 پوشش موتور عدد 1
33 میز فرمان عدد 1
34 کابل رابط عدد 1
35 تابلوي میز فرمان عدد 1
36 ضبط کننده ضربان دستگاه 1
37 ضبط کننده سرعت دستگاه 1
38 سرپوشضبط کننده عدد 2
39 میله آهنی کناره عدد 2
40 تسمه عدد 1
41 جاي تسمه عدد 1
42 گیرنده مغناطیسی عدد 1
43 برچسب عدد 4
44 یونولیت عدد 1
45 کارتن عدد 1