احداث مجتمع تولید،بسته بندی و فرآوری قارچ خوراکی

عنوان پروژه :
احداث مجتمع تولید،بسته بندی و فرآوری قارچ خوراکی
کارفرما :
آقای محمد امین احسانفر
محل اجرا:
خراسان جنوبی- بیرجند
محصولات تولیدی:
تولید قارچ خوراکی
ظرفیت طرح :  ۵۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۴۹۷۶  میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۰۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۳نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تیر ۱۳۹۳

امتیاز